Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
498z dziś
4016z ostatnich 7 dni
13996z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup niezbędnego sprzętu, wdrożenie, integrację systemu USOS oraz szkolenie pracowników

Przedmiot:

Zakup niezbędnego sprzętu, wdrożenie, integrację systemu USOS oraz szkolenie pracowników

Data zamieszczenia: 2019-05-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
ul. Sienkiewicza 4
05-410 Józefów
powiat: otwocki
227801007
iwona@wsge.edu.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186952
Województwo: mazowieckie
Miasto: Józefów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
INFORMACJA O OGŁOSZENIU na zakup niezbędnego sprzętu, wdrożenie, integrację systemu USOS oraz szkolenie pracowników w ramach projektu pt. ,,Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości"
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności zakup niezbędnego sprzętu, wdrożenie, integrację systemu USOS oraz szkolenie pracowników obejmujący:
Wdrożenie systemu dziekanatowego USOS,
integrację systemów informatycznych i automatyzację wymiany danych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych parametrów i wymagań technicznych oraz funkcjonalnych zawiera Załącznik 3 do informacji o ogłoszeniu. Do wykonania przedmiotu zamówienia konieczne jest, aby Wykonawca posiadał status partnera MUCI w zakresie usług wdrożeniowych systemu.
3. Wymagany okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy i jest liczony od dnia następnego po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy.
Cel zamówienia
Podniesienie jakości obsługi studentów, aby zachować wysoki standard obsługi informatycznej oraz sprawność techniczną pozwalający na przystosowanie WSGE do oczekiwań studentów i pracowników oraz standardów panujących w polskim środowisku akademickim.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Zakup niezbędnego sprzętu w postaci:
a. Serwer szt. 2
b. Macierz dyskowa szt.1
c. Oprogramowanie wirtualizacyjne szt. 1
d. UPS szt. 1
e. Switch Ethernet szt. 2
f. Szafa szt.1 ( obudowa serwera)
g. Rozwiązanie do wideokonferencji szt.1,
h. komputery szt. 10
i. Przystawka do streamingu szt.1.
j. Kamera szt.1;
k. System operacyjny Windows Server
2. Wdrożenie systemu USOS,
3. Integracja z aktualnie obowiązującym systemem,
4. Szkolenia dla pracowników.
Długość gwarancji na sprzęt: minimum 2 lata.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 Zapytania Ofertowego.
Wyciąg z wniosku o dofinansowanie projektu dostępny jest na żądanie w Biurze Projektu (05-410 Józefów ul. Sienkiewicza 4, pok. 5).
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających/powtarzających się/dodatkowych.

CPV: 72000000-5

Dokument nr: 1186952

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 06-06-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferta powinna być wydrukowana na druku załączonego formularza ofertowego, podpisana i złożona wraz z załącznikami, w terminie do 06.06.2019 r. poprzez email: iwona@wsge.edu.pl lub pocztą/osobiście na adres siedziby Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi ul. Sienkiewicza 4, 05-410 Józefów. Oferty złożone po podanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data złożenia /dostarczenia a nie data nadania. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 22 780 10 07 wew. 23.
O wyborze oferty Zamawiający poinformuje każdego z Oferentów mailowo. Wykonawca do oferty dołącza kopie dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium dostępu.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: mazowieckie Powiat: Miejscowość: Józefów, Mińsk Mazowiecki
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin:
I etap Sprzęt - 15.07.2019
II etap Wdrożenie i III etap Szkolenia - 30.04.2020

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
1. Są zarejestrowanym przedsiębiorcą - weryfikowane na podstawie wyciągu CEIDG lub wydruku KRS.
2. Dysponują potencjałem ekonomicznym i technicznym pozwalającym na realizację zamówienia - weryfikowane na podstawie Załącznika nr. 4
3. Dysponują osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia spełniającymi kryteria opisane w zamówieniu - weryfikowane na podstawie Załącznika nr 5
4. Dostarczą kompletną ofertę zgodnie z niniejszym Zapytaniem ofertowym.
Wiedza i doświadczenie
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub w przypadku usług ciągłych - wykonuje należycie: co najmniej dwie zakończone usługi wdrożenia systemu, w tym co najmniej jednej o wartości nie mniejszej niż 300 000 brutto PLN, których elementem prac było wdrożenie Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów USOS w Uczelni Wyższej działającej w oparciu o ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce Uwaga: ? przez usługę należy rozumieć usługę świadczoną na rzecz jednego zleceniodawcy w ramach jednej umowy, polegającą na wykonaniu wyżej opisanych zamówień. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia na potwierdzenie powyższego może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie wykazu zrealizowanych usług..
Potencjał techniczny
Potencjał techniczny
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy dysponujący potencjałem technicznym pozwalającym na realizację zamówienia - weryfikowane na podstawie oświadczenia.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnymi za świadczenie usług oraz posiadającymi wymagane kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, niezbędne do wykonywania zamówienia. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie wypełnionego dokumentu potwierdzającego fakt posiadania n.w. personelu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wskazania więcej niż jeden raz osoby dla danej roli projektowej.
o Kierownikiem projektu z wykształceniem wyższym posiadającym ważny certyfikat Prince2 Practitioner lub IPMA Level C lub równoważny potwierdzający umiejętność kierowania wg metodyki zarządzania projektami, oraz ważny certyfikat z zakresu zarządzania ryzykiem który brał udział, w okresie ostatnich pięciu lat, w roli kierownika projektu, w minimum jednym projekcie obejmującym wdrożenie Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów USOS realizowanym na Uczelni Wyższej działającej w oparciu o ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce oraz posiada co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego w obszarze IT.
o Zespołem co najmniej dwóch konsultantów którzy brali udział, w okresie ostatnich pięciu lat, w minimum jednym projekcie obejmującym wdrożenie Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów USOS realizowanym na Uczelni Wyższej działającej w oparciu o ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce oraz posiadających co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego w obszarze IT.
o Zespołem co najmniej dwóch programistów, którzy brali udział, w okresie ostatnich pięciu lat, w minimum jednym projekcie obejmującym wdrożenie Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów USOS realizowanym na Uczelni Wyższej działającej w oparciu o ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce oraz posiadających co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego w obszarze IT.
Jednym pracownikiem w roli analityka systemowego z wykształceniem wyższym, który brał udział w okresie ostatnich pięciu lat, w roli analityka w minimum jednym projekcie realizowanym na Uczelni Wyższej działającej w oparciu o ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, posiadającego certyfikat potwierdzający umiejętność zbierania wymagań projektowych oraz umiejętność modelowania procesów w notacji BPMN 2.0 lub równoważnej oraz posiada co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego w obszarze IT. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych w niniejszej SIWZ. 3.1. W wypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, - weryfikowane na podstawie Załącznika nr 5.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy dysponujący potencjałem ekonomicznym i finansowym pozwalającym na realizację zamówienia - weryfikowane na podstawie oświadczenia.
Warunki zmiany umowy
1. Z wyłonionym Wykonawcom zostanie podpisana umowa.
2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia wykonywania Przedmiotu Umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których nie było możliwe wykonanie dostawy, w następujących sytuacjach:
1) jeżeli przyczyny, z powodu których nie było możliwe wykonanie dostawy, są następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający;
2) wystąpienia zdarzeń natury siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami;
3) w innych przypadkach, jednak nie dłużej niż o 15 dni.
3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych w realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym zmiany te nie mogą dotyczyć zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku:
1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w ogłoszeniu, a wynikających ze stwierdzonych wad opisu przedmiotu zamówienia, zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,
2) jeżeli Sprzęt określony w Formularzu cenowym przestanie być dostępny na rynku lub zostanie wycofany z produkcji po zawarciu Umowy, czego nie można było przewidzieć w chwili składania Oferty, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia sprzętu równoważnego lub o lepszych parametrach, spełniającego wymagania określone dla Przedmiotu Umowy, o ile Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę Sprzętu zamiennego;
3) pojawienia się na rynku Sprzętu nowszej generacji;
4) pojawienia się nowszej technologii pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji Przedmiotu Umowy.
4. Strony są uprawnione do innych zmian Umowy niż określone w ust. 1 i ust. 2 w niżej określonym zakresie:
1) zmian wynikających ze zmiany wniosku o dofinansowanie lub wytycznych, które mają zastosowanie w Projekcie;
2) innych, nieistotnych zmian w stosunku do treści oferty Wykonawcy;
3) zmiany Przedmiotu Umowy w szczególności ze względów organizacyjnych, technologicznych, osobowych lub gdy konieczne będą oszczędności środków publicznych;
4) zmiany postanowień umowy będące następstwem zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a które mają wpływ na realizację Umowy i z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian postanowień Umowy;
5) wystąpienia zmian w strukturze i organizacji Zamawiającego lub w procesach biznesowych w trakcie realizacji Umowy, jeżeli zmiany takie istotnie wpływają na zakres i termin prac Wykonawcy, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy nie może ulec podwyższeniu, a w razie ograniczenia zakresu prac wynagrodzenie Wykonawcy ulega odpowiedniemu zmniejszeniu;
6) zmiany załącznika nr 3 do umowy - Opisu przedmiotu zamówienia, w zakresie ich aktualizacji i dostosowania do potrzeb Zamawiającego;
7) wystąpienie siły wyższej (Siła wyższa - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych) w zakresie dostosowania umowy do tych zmian;
8) w przypadku powstałej po zawarciu Umowy sytuacji braku środków Zamawiającego na sfinansowanie wykonania Umowy zgodnie z pierwotnie określonymi warunkami Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian polegających na ograniczeniu zakresu przedmiotowego Umowy albo odstąpienia od Umowy;
9) gdy, w związku z rozbieżnościami nastąpi potrzeba ujednolicenia postanowień Umowy, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
10) działaniem osób trzecich, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności.
5. Strony są uprawnione do dokonania zmiany Umowy o łącznej wartości nieprzekraczającej 10% wartości Umowy brutto określonej w paragrafie 4 ust. 1 załącznika nr 4 do zapytania ofertowego.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Wymagane załączniki:
1. Formularz oferty (Załącznik Nr 1)
2. Oświadczenie o nie powiązaniu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo (Załącznik Nr 2)
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 3
4. Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym i ekonomicznym pozwalającym na realizację zamówienia (Załącznik nr 4)
5. Wykaz osób zdolnych do realizacji przedmiotu zamówienia (tj. montażu) -Załącznik nr 5
6. Wyciągu CEIDG lub wydruku KRS

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:
-Cena - 60 pkt
o Kryterium jakości - Doświadczenie osoby nadzorującej - 10 pkt
o Kryterium jakości - Opieka serwisowa - 20 pkt
o Kryterium jakości - Prace rozwojowe/konsultingowe/szkoleniowe - 10 pkt
I. W ramach kryterium ,,Cena" Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru
Cena oferowana brutto najtańszej oferty
Ilość punktów = ----------------------------------------------------------- x 60 pkt
Cena ofertowa brutto ocenianej oferty
II. W celu przyznania punktów w ramach kryterium ,,Opieka serwisowa" oferent zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia.
III. W celu przyznania punktów w ramach kryterium ,,Prace rozwojowe/konsultingowe/szkoleniowe" oferent zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia.
Wykluczenia
Z możliwości składania ofert wyklucza się Oferentów, którzy:
Są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zakazuje się składania ofert cząstkowych.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI EUROREGIONALNEJ IM. ALCIDE DE GASPERI W JÓZEFOWIE
Adres
Sienkiewicza 4
05-410 Józefów
mazowieckie , otwocki
Numer telefonu
227801007
Fax
227801007
NIP
5321823156
Tytuł projektu
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości
Numer projektu
POWR.03.05.00-00-Z063/17-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Iwona Florek
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
227801007

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.