Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
606z dziś
4622z ostatnich 7 dni
15280z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont elewacji i dachu wraz z wymianą stolarki okiennej budynku

Przedmiot:

Remont elewacji i dachu wraz z wymianą stolarki okiennej budynku

Data zamieszczenia: 2019-05-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Wybrzeże L. Pasteura 1
50-367 Wrocław
powiat: Wrocław
Tel.: +48 717841174, Faks: +48 717840045
monika.komorowska@umed.wroc.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: 30 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Remont elewacji i dachu wraz z wymianą stolarki okiennej budynku stanowiącego własność Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, położonego przy ul. Parkowej 34 we Wrocławiu

Numer referencyjny: UMW/IZ/PN-40/19
II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu elewacji i dachu wraz z wymianą stolarki okiennej budynku stanowiącego własność Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, położonego przy ul. Parkowej 34 we Wrocławiu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 869 918.70 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45200000
45111100
45112700
45261100
45261210
45262300
45262310
45262500
45410000
45430000
45440000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wrocław, ul. Parkowa 34, 51-616 Wrocław, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu elewacji i dachu wraz z wymianą stolarki okiennej budynku stanowiącego własność Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, położonego przy ul. Parkowej 34 we Wrocławiu, zgodnie z: projektem architektoniczno-budowlanym autorstwa Architektonicznego Biura Projektowego Abi-project, ul. A. Struga 13, 49-300 Brzeg (załącznik nr 8 do SIWZ), pozwoleniem na budowę - Decyzja Prezydenta Wrocławia, nr: WAB-B1.6740.1167.2018 z dnia 28.11.2018 r. (załącznik nr 9 do SIWZ), branżowymi projektami wykonawczymi (branża: architektura - załącznik nr 10 do SIWZ, branża: konstrukcja - załącznik nr 11 do SIWZ, branża instalacje elektryczne - załącznik nr 12 do SIWZ), Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)- załącznik nr 13 do SIWZ, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Elektrycznych (STWiORE) - załącznik nr 14 do SIWZ. W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa wzór umowy (załącznik nr 7 do SIWZ). Zamawiający umożliwi Wykonawcom, przed terminem składania ofert, zapoznanie się z obiektem, a także umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej, w celu zapoznania się z warunkami lokalnymi, lokalizacją obiektu i infrastrukturą, przy udziale pracownika Działu Sekcji Nadzoru Technicznego (nr telefonu 071 / 784 17 73, dzwonić w godzinach 08:00-14:00).

Zamawiający ustalił maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia - do 6 miesięcy od dnia wprowadzenia Wykonawcy na obiekt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 45000000

Dokument nr: 245989-2019, UMW/IZ/PN-40/19

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 01/07/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w Zespole ds. Zamówień Publicznych UMW, 50-368 Wrocław, ul. Marcinkowskiego 2-6, w pokoju nr 3A 111.1 (III piętro), za pośrednictwem Platformy pod adresem https://umed-wroc.logintrade.net poprzez ich odszyfrowanie przez Zamawiającego. Otwarcie ofert jest jednoznaczne z ich upublicznieniem na Platformie.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.umed.wroc.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/07/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wrocław, ul. Parkowa 34, 51-616 Wrocław, POLSKA.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
PL8960005779
Wybrzeże L. Pasteura 1
Wrocław
50-367
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Komorowska
Tel.: +48 717841174
E-mail: monika.komorowska@umed.wroc.pl
Faks: +48 717840045
Kod NUTS: PL514

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.