Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3668z ostatnich 7 dni
16260z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sukcesywna dostawa armatury i urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych

Przedmiot:

Sukcesywna dostawa armatury i urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych

Data zamieszczenia: 2019-05-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALZIACJI Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Przemyślu
ul. Rokitniańska 4
37-700 Przemyśl
powiat: Przemyśl
tel. 16-678-32-59 wew. 44,45,46,47 fax 45,47
Województwo: podkarpackie
Miasto: Przemyśl
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Sukcesywna dostawa armatury i urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych na potrzeby utrzymania sieci"
3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla zadania: ,,Sukcesywna dostawa armatury i urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych na potrzeby utrzymania sieci" - dla Pakietów: Pakiet I - Armatura, kształtki i akcesoria do przyłączy domowych Pakiet II - Armatura, kształtki i akcesoria dla sieci wodociągowej Pakiet III - Rury, kształtki i urządzenia kanalizacyjne Pakiet IV - Rury i kształtki wodociągowe Pakiet V - Studnie kanalizacyjne betonowe

CPV: 44163000-0; 44.48.22.00; 28.86.32.00-1; 29131260-6; 29131160-5

Dokument nr: Nl.271.15.2019

Otwarcie ofert: 10. Otwarcie ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 czerwca 2019 roku o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 101 (sala konferencyjna).

Specyfikacja:
2. Sposób uzyskania SIWZ:
2.1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dostępna jest na stronie internetowej
www.pwik.przemysl.pl.
2.2. Na życzenie Wykonawcy SIWZ zostanie przesłana pocztą po złożeniu wniosku i dokonaniu opłaty.

Składanie ofert:
9. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Zamawiającego w Przemyślu, ul. Rokitniańska 4:
do dnia 17 czerwca 2019 roku do godz. 9:30

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin wykonania zamówienia: dla poszczególnych Pakietów od dnia podpisania umowy do 30.10.2020 r.

Wymagania:
4. Informacje ogólne
4.1 Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne Pakiety.
4.2 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
4.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4.4 Zamawiający nie przewiduje udzjelenia zamówień uzupełniających.
4.5 Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
4.6 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
4.7 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. Warunki udziału w postępowaniu, jakie mają spełniać Wykonawcy oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w § 26 RUZ:
6.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ - Formularz oferty ?Część III
6.2 posiadania wiedzy i doświadczenia - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca:
a) przedłoży oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ -Formularz oferty - Część III
b) Wykonawca wykaże wykonanie a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie co najmniej dwóch dostaw dla poszczególnych pakietów odpowiadających przedmiotowi zamówienia, o wartości nie mniejszej niż:
- Pakiet I - 50 000,00 PLN netto
- Pakiet II - 130 000,00 PLN netto -Pakiet III - 50 000,00 PLN netto -Pakiet IV - 60 000,00 PLN netto
- Pakiet V - 30 000,00 PLN netto
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów, określających czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone - według wzoru stanowiącego - Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ - Formularz oferty - Część IV,
6.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia -warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca:
a) przedłoży oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ -Formularz oferty o Część III
6.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca:
a) przedłoży oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ -Formularz oferty - Część III
7. Wadium:
7.1 Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium.
7.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert
7.3 Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości:
Pakiet I - Armatura, kształtki i akcesoria do przyłączy domowych - 2 500 zł Pakiet II - Armatura, kształtki i akcesoria dla sieci wodociągowej - 5 000 zł Pakiet III - Rury, kształtki i urządzenia kanalizacyjne -1 500 zł
Pakiet IV - Rury i kształtki wodociągowe - 3 000 zł
Pakiet V - Studnie kanalizacyjne betonowe -1000 zł
Wykonawca składając ofertę na dowolny pakiet wpłaca kwotę wadium przypisaną do danego Pakietu.
W przypadku składania oferty dla kilku Pakietów - kwotę wadiów należy odpowiednio zsumować.
8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena netto dla danego Pakietu.
11. Termin związania oferta:
Wykonawca związany jest ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Uwagi:
4.8 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
4.8.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Przemyślu, ul. Rokitniańska 4,37-700 Przemyśl
kontakt: tel. 16 678-32-59, sekretariat@pwik.przemysl.pl
kontakt z IOD: tel. 16 678 32 59 wew. 38, e-mail: kadry@pwik.przemysl.pl
4.8.2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Sukcesywna dostawa armatury i urządzeń wodociągowo -kanalizacyjnych na potrzeby utrzymania sieci - Nr sprawy NI.271.15.2019 - prowadzonym w trybie przetargu ofertowego;
4.8.3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
4.8.4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
4.8.5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
4.8.6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
4.8.7. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
-- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
4.8.8. nie przysługuje Pani/Panu:
-- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawo do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz
jego załączników.
" Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.