Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
606z dziś
4622z ostatnich 7 dni
15280z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

Przedmiot:

Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

Data zamieszczenia: 2019-05-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Gołcza
ul. Gołcza 80
32-075 Gołcza
powiat: miechowski
tel. 123 886 029
ug_golcza@wp.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Gołcza
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej stanowiącej Otwartą Strefę Aktywności (wariant rozszerzony) w miejscowości Laski Dworskie, gmina Gołcza
1. Nazwa nadana zamówieniu: "Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej stanowiącej Otwartą Strefę Aktywności (wariant rozszerzony) w miejscowości Laski Dworskie, gmina Gołcza". 2. Ogólny opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej stanowiącej Otwartą Strefę Aktywności (wariant rozszerzony) w miejscowości Laski Dworskie, gmina Gołcza zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego dokumentacji przetargowej w szczególności w niniejszej SIWZ, dokumentacji projektowej oraz w przedmiarze robót. Zakres robót obejmuje budowę obiektów małej architektury w postaci siłowni plenerowej, placu zabaw o charakterze sprawnościowym oraz strefy relaksu zlokalizowanych na działce nr 84 w miejscowości Laski Dworskie, gmina Gołcza: 1. Strefa placu zabaw - dostawa i montaż 3 urządzeń: zestaw sprawnościowy ze zjeżdżalnią, huśtawka typu "ważka", huśtawka "bocianie gniazdo"; - dostawa i montaż płyt chodnikowych "gra w klasy"; - wykonanie i montaż nawierzchni bezpiecznej syntetycznej wraz z podbudową z obrzeżami na ławie betonowej - 130 m2; - wykonanie ogrodzenia placu zabaw - ogrodzenie panelowe, ocynkowane, malowane proszkowo o wysokości 1m - 51 mb; - wykonanie furtki w ogrodzeniu placu zabaw - stalowa ocynkowana, malowana proszkowo z wypełnieniem panelowym - 2szt. 2. Strefa fitness - dostawa i montaż 6 urządzeń siłowni zewnętrznej: biegacz, prasa nożna bez pylona, wahadło, twister, tai chi, orbitrek; - wykonanie nawierzchni trawiastej: przygotowanie terenu przed założeniem trawnika poprzez plantowanie terenu, wykonanie trawnika dywanowego siewem. 3. Elementy małej architektury Dostawa i montaż - tablic informacyjnych (regulamin placu zabaw i siłowni) - 2 szt.; - ławek z oparciem - 4 szt. - stojaka na rowery - 1 szt. - stolików do gier planszowych - 2 szt. 4. Zieleń urządzona Wykonanie nasadzeń: - Thuja Smaragd o wysokości min. 0,5 m - 21 szt., - Thuja Globosa o wysokości min. 0,5 m - 8 szt. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja przetargowa, w szczególności: przedmiar robót - Załącznik Nr 8 do SIWZ, dokumentacja techniczna - Załącznik Nr 9 do SIWZ, karty katalogowe urządzeń - przykładowe urządzenia - Załącznik nr 10 (zawierający opis minimalnych funkcjonalności, technologii oraz wielkości planowanych urządzeń)

CPV: 45000000-7,45112723-9,45212200-8,45233200-1,45111291-4

Dokument nr: 555172-N-2019, RIR.271.1.10.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-17, godzina: 10:30,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-09-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Zdolność techniczna lub zawodowa 1.1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie (w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył) co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia polegającą na budowie lub modernizacji/remoncie placu zabaw lub siłowni plenerowej lub innej podobnej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto - (Załącznik Nr 5 do SIWZ); 1.2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 (jedną) osobą, posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (osoba pełnić będzie funkcję kierownika budowy), lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1725 z późn. zm.), lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) tj. osobą której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (,,świadczenie usług transgranicznych") - (Załącznik Nr 6 do SIWZ);
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - Załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z imionami i nazwiskami tych osób, oraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - Załącznik nr 7 do SIWZ
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Okres gwarancji jakości i rękojmi 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.