Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
606z dziś
4622z ostatnich 7 dni
15280z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej metodą...

Przedmiot:

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej metodą ,,zaprojektuj/wybuduj"

Data zamieszczenia: 2019-05-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalny Szpital w Kołobrzegu
ul. Łopuskiego
78-100 Kołobrzeg
powiat: kołobrzeski
tel. 943 530 262, faks 943 554 408
erwisz@szpital.kolobrzeg.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Kołobrzeg
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej metodą ,,zaprojektuj/wybuduj" na oddziale Otolaryngologii i oddziale Okulistyki w budynku A na 6 piętrze w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 31-33 , 78-100 Kołobrzeg
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej metodą ,,zaprojektuj/wybuduj" na oddziale Otolaryngologii i oddziale Okulistyki w budynku A na 6 piętrze w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 31-33 , 78-100 Kołobrzeg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) wykonanie dokumentacji projektowej - wszystkie branże niezbędne do realizacji inwestycji w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamówienia. 2) wykonanie wszelkich robót budowlanych, instalacyjnych oraz dostaw sprzętu i wyposażenia wraz montażem w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamówienia; 3) wykonanie wszelkich niezbędnych prac z uwzględnieniem poniesienia wszelkich opłat administracyjnych koniecznych do realizacji robót objętych zamówieniem. 3. Przy wykonywaniu zadania należy brać pod uwagę zapisy ekspertyzy ppoż. - załącznik nr 5 do SIWZ. Uwaga! - system p.poż demontaż i montaż w uzgodnieniu z Zamawiającym. 4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. Ewentualne użycie w dokumentacji projektowej określeń i nazw własnych ma jedynie charakter przykładowy, nie narusza zasad uczciwej konkurencji i służy określeniu klasy i jakości materiałów oraz stanowi przykładowe określenie parametrów technicznych. Zamawiający wymaga, aby użyte materiały, o ile są inne, posiadały parametry jakościowe, techniczne i eksploatacyjne nie gorsze niż określone w dokumentacji projektowej oraz w opisanych parametrach. Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. 5. Nazwy własne, znaki towarowe zastosowanych urządzeń, aparatury i materiałów zawarte w dokumentacji przetargowej są przykładowe, określające parametry i standard jakościowy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały/produkty będą odpowiadały pod względem parametrów równoważności materiałom/produktom wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania materiałów/produktów równoważnych Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie załączyć opis materiałów równoważnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. 6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 7. Zamawiający wyznacza możliwość przeprowadzenia wizji obiektu objętego przedmiotem niniejszego zamówienia. Termin wizji lokalnej ustala się na dzień 05 czerwca 2019 r. o godzinie 08:00. Spotkanie przy recepcji w holu głównym szpitala adres: Regionalny Szpital w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 31-33, 78-100 Kołobrzeg. 8. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (Klasyfikacji CPV): 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających. 12. Zgodnie z art.29 ust.3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.917 z późn. zm.) wszystkie osoby, które wykonywać będą czynności opisane we wzorze umowy, z wyłączeniem kierownika budowy. 13. Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a lit a ustawy Pzp w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w § 11 ust. 3 umowy czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 14. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 11 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 12 czynności

CPV: 45000000-3,45215140-0,71320000-7

Dokument nr: 555307-N-2019, EP/20/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.szpital.kolobrzeg.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Regionalny Szpital w Kołobrzegu ul. łopuskiego 31-33, 78-100 Kołobrzeg, pokój nr 11

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-17, godzina: 09:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: a) zdolności technicznej lub zawodowej: Minimalny poziom zdolności: o zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą , w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wartość zamówienia - umowy nie może być mniejsza niż 200 000 zł (brutto). W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości. Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone. b) dysponuje lub będzie dysponował osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia:: kierownikiem budowy który: - posiada zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz..1202 t.j.) pełne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdz. V SIWZ); W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdz. V SIWZ); W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji i rękojmi 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.