Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
343z dziś
4098z ostatnich 7 dni
16472z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie placu zabaw prz Publicznym Przedszkolu

Przedmiot:

Wykonanie placu zabaw prz Publicznym Przedszkolu

Data zamieszczenia: 2019-06-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Publiczne Przedszkole Nr 8
ul. Al. J.Słowackiego 4
63-400 Ostrów Wielkopolski
powiat: ostrowski (wielkopolski)
tel. 62 592 15 18
krasnal.halabala@wp.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Ostrów Wielkopolski
Wadium: 2000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-18 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie placu zabaw prz Publicznym Przedszkolu nr 8 w Ostrowie Wielkopolskim Al.Slowackiego 4
Przedmiotem zamówienia jest : Wykonanie placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 8 w Ostrowie Wielkopolskim w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Nowe miejsce zabaw - bądźmy zdrowi i bezpieczni - wykonanie placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 8 w Ostrowie Wielkopolskim ,, Zakres robót przewidziany do wykonania: Opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość robót: Plac zabaw będzie realizowany częściowo w miejscu istniejącego placu zabaw, który jest w złym stanie technicznym. Sprzęty będące w dobrym stanie technicznym nadal pozostaną w użytkowaniu. Przewiduje się następujący zakres prac: - roboty rozbiórkowe i przygotowawcze - nawierzchnia żwirowa placu zabaw - regulacja istniejącej nawierzchni oraz uzupełnienie 20% piasku, - wyposażenie placu zabaw, - zagospodarowanie terenu, - zieleń odtworzenie części trawników po robotach budowlanych, - elementy małej architektury. Dane techniczne: Powierzchnia działki 5/8 : 5798 m2 Powierzchnia placu zabaw: 1719 m2 - 100 % Powierzchnia trawiasta : 1171 m2 - 68% Powierzchnia żwirowa: 389 m2 - 23% Powierzchnia utwardzona: 159 m2 - 9%

CPV: 45000000-7,45100000-8,45111291-1,45111291-4,45112723-9

Dokument nr: 555211-N-2019, ZP-1-2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.przedszkole8.edu.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-18, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-08-14

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał dwie roboty polegające na budowie, przebudowie lub remoncie podobnych robót na kwotę min.100 000,00 zł brutto każda. b) Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, które zgodnie z przepisami pozwolą na zrealizowanie przedmiotowego zadania w specjalności: - konstrukcyjno - budowlanej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 1. W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa w odniesieniu do pkt 7.7.3. - 7.7.5. SIWZ dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa także dokumenty dotyczące tych podmiotów określone w pkt 7.7.3. - 7.7.5. SIWZ. 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) każdy z wykonawców składa oddzielnie dokumenty, o których mowa w pkt 7.7.3. - 7.7.5. SIWZ, 2) wykonawcy składają w jednym egzemplarzu podpisany przez pełnomocnika dokument, o którym mowa w pkt 7.7.1. - 7.7.2. SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) w formie oryginału wykaz robót budowlanych (załącznik nr 7) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (na spełnienie warunku o którym mowa w pkt 6.2.3.a. SIWZ), 2) w formie oryginału oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy - zgodnie z załącznikiem nr 8 (na spełnienie warunku o którym mowa w pkt 6.2.3.b. SIWZ),
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca, który w załączniku nr 3 złoży oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby się powołuje, na zasadach określonych w art. 22a Pzp, składa w formie oryginału zobowiązanie lub inne oświadczenie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia dotyczących: 1) doświadczenia - na spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 6.2.3.a. SIWZ: Zobowiązanie musi być złożone w formie oryginału (załącznik nr 4a). W sytuacji gdy wykonawca nie złoży zobowiązania z wykorzystaniem załącznika nr 4a, przedstawia w ofercie w formie oryginału inne oświadczenie wystawione i podpisane przez podmiot oddający do dyspozycji te zasoby, które musi: ? zawierać nazwę i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby, ? wskazywać nazwę i adres wykonawcy, któremu oddaje się do dyspozycji zasób, ? zawierać okres, na jaki udostępniany jest zasób, ? zawierać zakres powierzonego zasobu, ? zawierać informacje, że podmiot, na zdolności, którego wykonawca powołuje się, zrealizuje te roboty budowlane. 2) osób zdolnych do wykonania zamówienia - na spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 6.2.3.b. SIWZ: Zobowiązanie musi być złożone w formie oryginału (załącznik nr 4b). W sytuacji gdy wykonawca nie złoży zobowiązania z wykorzystaniem załącznika nr 4b, przedstawia w ofercie w formie oryginału inne oświadczenie wystawione i podpisane przez podmiot oddający do dyspozycji te zasoby, które musi: ? zawierać nazwę i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby, ? wskazywać nazwę i adres wykonawcy, któremu oddaje się do dyspozycji zasób, ? zawierać okres, na jaki udostępniany jest zasób, ? wskazywać imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję i zakres w realizacji zamówienia. 2. Wykonawca składa w formie oryginału oświadczenie o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom (załącznik nr 5). 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia: 1) każdy z wykonawców składa oddzielnie dokument, o którym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ, 2) wykonawcy składają w jednym egzemplarzu podpisane przez pełnomocnika dokumenty, o których mowa w pkt 7.1.2. i 7.3. SIWZ. dokument składany po opublikowaniu informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże zamawiającemu w formie oryginału wypełniony i podpisany załącznik nr 6 do SIWZ, w którym znajduje się oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, dokument, o którym mowa w pkt 7.5. SIWZ składa oddzielnie każdy z wykonawców. dokumenty składane przez wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona 6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 6.1. - 6.2. SIWZ: 1) w formie oryginału wykaz robót budowlanych (załącznik nr 7) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (na spełnienie warunku o którym mowa w pkt 6.2.3.a. SIWZ), 2) w formie oryginału oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy - zgodnie z załącznikiem nr 8 (na spełnienie warunku o którym mowa w pkt 6.2.3.b. SIWZ), 3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 4) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 5) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 7. W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa w odniesieniu do pkt 7.7.3. - 7.7.5. SIWZ dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa także dokumenty dotyczące tych podmiotów określone w pkt 7.7.3. - 7.7.5. SIWZ. 9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) każdy z wykonawców składa oddzielnie dokumenty, o których mowa w pkt 7.7.3. - 7.7.5. SIWZ, 2) wykonawcy składają w jednym egzemplarzu podpisany przez pełnomocnika dokument, o którym mowa w pkt 7.7.1. - 7.7.2. SIWZ.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 80,00
gwarancja 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.