Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3668z ostatnich 7 dni
16260z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa kleju poliuretanowego do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych

Przedmiot:

Dostawa kleju poliuretanowego do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych

Data zamieszczenia: 2019-06-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polska Grupa Górnicza S.A
ul. Powstańców 30
40-039 Katowice
powiat: Katowice
tel.: +48 32 716 14 65
clm.katowice@pgg.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-18 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa kleju poliuretanowego do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica - nr grupy 246-8
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno-użytkowe określa Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zakres ilościowy przedmiotu zamówienia jest zakresem szacunkowym określonym przez Zamawiającego z należytą starannością. Zamawiający, pomimo dochowania należytej staranności, z uwagi na charakter prowadzonej działalności, nie zapewnia realizacji zamówienia w pełnym zakresie. Ilości wynikające z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego zostaną określone w zamówieniach, wystawionych przez Jednostki Organizacyjne Polskiej Grupy Górniczej S.A.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy zadania określony w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

Dokument nr: 411901817/01

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert
Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez opublikowanie w profilu nabywcy nazw oraz adresów Wykonawców, a także informacji dotyczących cen, terminów wykonania zamówienia, okresów gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Termin publikacji informacji z otwarcia ofert to dzień, w którym upływa termin na ich złożenie.

Składanie ofert:
Termin i miejsce składania ofert:
1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej poprzez Elektroniczny Formularz Ofertowy do dnia 18.06.2019 r. do godz. 09:00.
2. Odpowiedzialność za prawidłowe złożenie oferty ponosi Wykonawca. Oferta wiążąca powinna na Platformie EFO mieć status złożona.
3. Koszty opracowania i złożenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu ponosi Wykonawca.
4. System Elektronicznego Formularza Ofertowego nie dopuszcza możliwości złożenia oferty po upływie terminu składania ofert.
5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
UWAGA:
Na etapie składania oferty, należy uwzględnić czas niezbędny do złożenia oferty oraz weryfikacji prawidłowości użytych podpisów elektronicznych przez system informatyczny.

Wymagania:
II. Tryb udzjelenia zamówienia.
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej, zwanym w dalszej treści SIWZ Regulaminem.
2. Wyciąg z Regulaminu, o którym mowa w ustępie 1, dostępny jest dla Wykonawców na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. w Profilu Nabywcy.
3. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Szczegółowy sposób składania ofert na platformie EFO jest dostępny na stronie: https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja
XV. Wadium.
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 PLN.
Jeżeli w okresie 3 lat licząc od terminu składania ofert Wykonawca odmówił zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w innym postępowaniu prowadzonym przez PGG S.A. lub wycofał ofertę (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień lub w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego) - to Wykonawca - zobowiązany jest wnieść wadium w powiększonej wysokości, tj. 7 500,00 PLN.
Zestawienie Wykonawców, którzy odmówili zawarcia umowy lub wycofali ofertę publikowane jest w profilu nabywcy pod adresem: www.pgg.pl/dostawcyydokumentv do pobrania
2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu,
2) w poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
3) w gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych.
Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać na rachunek bankowy Polskiej Grupy Górniczej S.A. PKO BP S.A. Nr rachunku 44 1020 1026 0000 1802 0274 1064 do dnia i godziny składania ofert z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: ,,Dostawa kleju poliuretanowego do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica, nr sprawy 411901817 "
3. Koszty prowizji bankowych z tytułu wpłaty wadium ponosi Wykonawca.
4. Wadium wniesione w pieniądzu będzie uznane przez Zamawiającego za wniesione prawidłowo tylko po wpłynięciu żądanej kwoty na wskazany rachunek bankowy, w terminie określonym w ustępie 2.
5. Wadium w innej formie niż pieniądz należy dostarczyć do Centrum Logistyki Materiałowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. w Katowicach, przy ul. Karolinki 1, pokój nr 117 -w godzinach: 7.30 - 14.00 (od poniedziałku do piątku) w formie oryginału dokumentu, przed upływem wyznaczonego w ustępie 2 terminu.
Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w innej formie niż pieniądz w postaci elektronicznej opatrzonej przez Wystawce poręczenia/gwarancji kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Potwierdzenie wniesienia wadium (w pieniądzu lub w innej formie) należy dołączyć do oferty składanej w formie elektronicznej.
6. Termin ważności wadium musi odpowiadać co najmniej terminowi związania ofertą.
7. Wykonawca, który złoży ofertę niezabezpieczoną wadium, będzie wykluczony przez Zamawiającego, a jego oferta będzie odrzucona.
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu to Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew środków pieniężnych na rachunek bankowy Wykonawcy.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.