Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
606z dziś
4622z ostatnich 7 dni
15280z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane polegające na budowie ogrodzenia systemowego

Przedmiot:

Roboty budowlane polegające na budowie ogrodzenia systemowego

Data zamieszczenia: 2019-06-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich
ul. Chodkiewiczów 18
16-040 Gródek
powiat: białostocki
tel./fax 85 718 02 33
spgrodek@grodek.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Gródek
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie ogrodzenia systemowego wokół Szkoły Podstawowej w Gródku na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 286/2, na podstawie następującej dokumentacji:
1) projektu budowlanego,
2) przedmiaru robót budowlanych.
Przedmiot zamówienia obejmuje także zakup materiałów oraz kompleksowe wykonanie prac budowlanych w w/w zakresie, w tym m. in. dostawę i montaż.
2. Planowany zakres prac budowlanych:
Budowa ogrodzenia systemowego z profili zamkniętych stalowych, ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze szarym. Słupki stalowe należy zabetonować w fundamentach, deskę podwalinową prefabrykowaną szerokości 20 cm zamontować przy zastosowaniu łączników betonowych prefabrykowanych. Do słupków zamontować za pomocą systemowych łączników przęsła ogrodzenia, bramy i furtki -zgodnie z projektem budowlanym. Budowa dotyczy terenu wokół szkoły.

Dokument nr: SP.K.2731.1.2019

Składanie ofert:
7. Ofertę zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 2 należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Gródku lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: spgrodek@grodek.pl do dnia 19 czerwca 2019 r. do godz. 15.00.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin i miejsce wykonania zamówienia:
1) Miejsce wykonania zamówienia:
Teren wokół Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich w Gródku przy ul. A. i G. Chodkiewiczów 18 - zgodnie z projektem budowlanym.
2) Oczekiwany termin wykonania zamówienia:
Zadanie należy wykonać w terminie od 01 lipca do 31 lipca 2019r.

Wymagania:
3. Wymagane warunki:
1) Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej;
2) Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z reżimem technologicznym, określonym przez Polskie Normy i producentów poszczególnych materiałów oraz odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie - zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Wszystkie użyte materiały powinny być fabrycznie nowe oraz posiadać stosowne atesty i świadectwa dopuszczenia, zezwalające na stosowanie ich w budownictwie. Dokumenty powinny być wydane przez uprawnione instytucje;
3) Wykonawca w trakcie realizacji zadania zobowiązuje się zapewnić dostępność obiektu tj. utrzymać teren budowy, jak i miejsce wykonania robót w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpady, śmieci, urządzenia prowizoryczne oraz przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i przeciwpożarowych na terenie i wokół obiektu;
4) Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.
4. Opis sposobu obliczenia ceny:

Opis sposobu obliczenia ceny:
Oferta powinna zawierać cenę brutto za realizację całości zadania. Cena brutto obejmuje materiały oraz wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym m. in. podatek VAT, upusty, rabaty, dostawę i rozładunek.
- Wykonawca składa ofertę na cały przedmiot zamówienia;
- Wykonawca udzieli 36- miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia;
- termin płatności 30 dni od daty wystawienia faktury.
6. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1) Cena: 100%.
2) Cena powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. Należy zastosować zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku. Cenę należy przedstawić w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
8. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo unieważnić prowadzone zapytanie ofertowe na każdym jego etapie.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.