Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
606z dziś
4622z ostatnich 7 dni
15280z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Nabycie Trafostacji z instalacją przyłączenia pieca

Przedmiot:

Nabycie Trafostacji z instalacją przyłączenia pieca

Data zamieszczenia: 2019-06-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: VITROSZLIF Sp. z o.o
Bór 67/73A
42-200 Częstochowa
powiat: Częstochowa
+48 608 665 636
info@vitroszlif.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/19190
Województwo: śląskie
Miasto: Częstochowa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe na nabycie Trafostacji z instalacją przyłączenia pieca na potrzeby firmy VITROSZLIF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na potrzeby projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 poddziałanie 3.2.2
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest nabycie Trafostacji z instalacją przyłączenia pieca na potrzeby firmy VITROSZLIF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 poddziałanie 3.2.2.
Cel zamówienia
Nabycie Trafostacji z instalacją przyłączenia pieca na potrzeby firmy VITROSZLIF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 poddziałanie 3.2.2.
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest nabycie Trafostacji z instalacją przyłączenia pieca na potrzeby firmy VITROSZLIF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 poddziałanie 3.2.2.
Przedmiotem zamówienia jest nabycie Trafostacji z instalacją przyłączenia pieca, o poniżej wskazanych parametrach minimalnych:
Trafostacja jest związana z nabyciem i instalacją przyłączenia energetycznego o mocy przyłączeniowej 1500kW. (przyłączeniem stacji 15/0,4kV, zasilania nN - 400V). Koszt powinien uwzględniać również bezpośrednie podłączenie z trafostacji do pieca hartowniczego. Piec hartowniczy wymaga okablowania od głównego zasilania do połączeń sprzętu wg specyfikacji technicznej pieca. Zatem niezbędna jest instalacja trafostacji w celu zapewnienia warunków poprawnego funkcjonowania pieca hartowniczego, potrzebna do produkcji innowacyjnych szyb fasadowych.
Parametry minimalne dla trafostacji to:
- linia kablowa 15kV - XRUHAK XS 3x1x120 dł.ok.200mb,
- Transformator 15/0,4kV 1600kVA,
- stacja kontenerowa 1600kVA 15/0,4kV.
2. Wyłoniony Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia wniesienie, uruchomienie, montaż, przeprowadzenie prób, testów i innych czynności niezbędnych do uruchomienia Przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego przez pracowników Wykonawcy. Pracownicy Wykonawcy będą działali pod bezpośrednim nadzorem Zamawiającego.
3. Oddanie Przedmiotu zamówienia do eksploatacji oraz rozruch dokona Wykonawca w siedzibie Zamawiającego.
4. Wykonawca w trakcie odbioru Przedmiotu zamówienia dokona instruktażu obsługi Przedmiotu zamówienia dla co najmniej 2 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi prawidłowego wykorzystania i utrzymania Przedmiotu zamówienia.
5. Przedmiot zamówienia będzie nowy, nieużywany, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych i obciążeń prawami osób trzecich, nie stanowił będzie on przedmiotu zabezpieczenia.
6. Przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane prawem polskim atesty dopuszczające do stosowania na rynku polskim oraz musi być zgodny z normami obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej.
7. W razie wskazania w opisie Przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia (jeśli odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia) Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań.
8. Przedmiot zamówienia musi posiadać certyfikat CE.
9. Wykonawca wraz z Przedmiotem zamówienia dostarczy Zamawiającemu dokumenty:
a. instrukcja obsługi, konserwacji (dokumentacja DTR) w języku polskim (2 egzemplarze),
b. dokument gwarancyjny,
c. certyfikat CE.
10. Gwarancja, rękojmia i serwis gwarancyjny:
1) okres gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego - minimum 12 miesięcy od daty podpisania (bez zastrzeżeń) protokołu odbioru końcowego. Okres gwarancji podlega ocenie zgodnie z opisem w rozdziale VII niniejszego Zapytania ofertowego.
2) W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad w Przedmiocie zamówienia, o ile wady te ujawnią się w ciągu okresu gwarancji.
3) Okres rękojmi jest tożsamy z okresem gwarancji.

CPV: 42000000-6

Dokument nr: 19190

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 05-07-2019
Miejsce i sposób składania ofert

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05.07.2019 r. do godz. 15:00 osobiście w siedzibie Zamawiającego, przesyłką pocztową lub drogą elektroniczną na adres: info@vitroszlif.com.pl
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferta musi być ważna minimum do 30.09.2019r. W razie niepodania terminu związania ofertą lub terminu krótszego, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego. Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość wydłużenia terminu związania ofertą po uprzednim wyrażeniu zgody Wykonawcy.
4. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Zmiana lub wycofanie oferty winna zawierać dodatkowe oznaczenie ,,ZMIANA OFERTY" lub "WYCOFANIE OFERTY".
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym terminie. W razie braku złożenia wyjaśnień w określonym terminie oferta zostanie odrzucona.
6. W razie braku złożenia niezbędnych oświadczeń lub dokumentów wykonawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w określonym terminie. W razie braku uzupełnienia w/w dokumentów lub oświadczeń w wyznaczonym terminie oferta zostanie odrzucona.
7. Ofertę składa się pod rygorem odrzucenia, w formie:
a) pisemnej,
b) elektronicznej - rozumianej jako skan podpisanej oferty wysłany drogą e-mail.
8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru (ewidencji) lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
9. Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z zapytaniem ofertowym formularz ofertowy oraz załączniki do zapytania, a także jeśli zostało udzielone - pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy.
10. Zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla Wykonawców.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: śląskie Powiat: Częstochowa Miejscowość: Częstochowa
Harmonogram realizacji zamówienia
1. Termin wykonania Przedmiotu zamówienia (termin realizacji umowy) - do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Termin wykonania Przedmiotu zamówienia jest tożsamy z terminem realizacji umowy.
3. Terminem początkowym jest termin zawarcia umowy, a terminem końcowym jest termin dokonania odbioru, w którym Przedmiot zamówienia będzie w pełni gotowy. Z odbioru Przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony protokół odbioru.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający uzna warunki za spełnione na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Wiedza i doświadczenie
Zamawiający uzna warunki za spełnione na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Potencjał techniczny
Zamawiający uzna warunki za spełnione na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający uzna warunki za spełnione na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający uzna warunki za spełnione na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Dodatkowe warunki
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie Zapytania ofertowego.
2. Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert częściowych.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert zmiany zapytania ofertowego oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie.
7. W razie unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CELU REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Informacje o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
2. Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub via e-mail o terminie i miejscu podpisania umowy.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY.
1.Sposób rozliczenia:
1) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie wynikające z oferty. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru końcowego przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń, podpisany przez obie strony.
2) Zamawiający przewiduje przedpłaty i płatności częściowe do 90% wartości przedmiotu zamówienia.
3) Płatność końcowa - w terminie do 30 dni od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo - odbiorczego, stwierdzające bez zastrzeżeń dostawę, montaż oraz uruchomienie i inne czynności niezbędne do uruchomienia przedmiotu zamówienia.
4) Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym bank obciąży konto Zamawiającego.
2.Kary umowne:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,1 % wartości netto ceny - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, przekraczający termin realizacji przedmiotu zamówienia,
2) Kary umowne płatne są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty.
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia, tj.:
1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego wykonawcy nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
2) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie,
3) wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt.1,
b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców,
4) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
5) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,
6) wystąpienia siły wyższej,
7) wystąpienie innego niż siła wyższa zdarzenia zewnętrznego lub sytuacja wynikła po stronie Zamawiającego, którego nie mógł przewidzieć i zapobiec, a które uniemożliwia lub utrudnia wykonanie Przedmiotu zamówienia, w tym dochowania terminów dostawy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją,
8) zmiana terminu realizacji zamówienia spowodowana zmianą terminu realizacji projektu za zgodą Instytucji,
9) konieczność zrealizowania projektu o dofinasowanie przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,
10) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia).
2. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Zamawiający żąda dostarczenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
a. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 2),
b. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik 3),
c. parametry techniczno-użytkowe (Załącznik 4).
Zamówienia uzupełniające
Zgodnie z warunkami zmiany umowy

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Proponowaną wartość należy przedstawić w Formularzu Ofertowym (Załącznik 1).
2. Wartość oferty musi zostać przedstawiona jako wartość netto.
3. Wartość oferty należy wyrazić w jednostkach pieniężnych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Wartości wskazane w ofercie będą obowiązywały przez cały okres związania ofertą i będą wiążące dla zawieranej umowy.
5. W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego w dniu 05.07.2019.
6. Podając ceny należy uwzględnić wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową realizacją Przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem opłat i podatków oraz ewentualnych rabatów i upustów w tym koszty związane z uruchomieniem, przeprowadzeniem prób, testów i innych czynności niezbędnych do uruchomienia Przedmiotu zamówienia.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.
KRYTERIUM WAGA (pkt)
Wartość netto 80
Okres gwarancji 20
a) Wartość netto - Pc
W kryterium wartość netto Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym, tj. Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym wartość netto przedmiotu zamówienia.
W ramach kryterium ,,wartość netto" oferta będzie oceniana w następujący sposób:
Pc = (Cn x 80) / Cb
gdzie:
Pc - otrzymane punkty za kryterium wartość netto
Cn - wartość netto najniższej spośród złożonych Ofert
80 - waga kryterium wartość netto
Cb - wartość netto badanej Oferty
Oferta za kryterium ,,Wartość netto" może otrzymać maksymalnie 80 pkt.
b) Okres gwarancji - Pg
W kryterium okres gwarancji Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym, tj. Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym okres gwarancji w liczbie miesięcy dla przedmiotu zamówienia.
Zamawiający jednocześnie informuje, że minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.
W ramach kryterium ,,okres gwarancji" oferta będzie oceniana w następujący sposób:
Pg = (Gb x 20) / Gn
gdzie:
Pg - otrzymane punkty za kryterium okres gwarancji
Gb - ilość miesięcy gwarancji zaproponowanych przez badanego Oferenta
20 - waga kryterium okres gwarancji
Gn - najdłuższy okres gwarancji zaproponowany przez Oferentów
W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże okresu gwarancji w Formularzu ofertowym, oferta Wykonawcy w ramach tego kryterium otrzyma 0 punktów, a okres gwarancji zostaje ustalony na 12 miesięcy.
Oferta za kryterium ,,okres gwarancji" może otrzymać maksymalnie 20 pkt.
1. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska największą liczbę punktów za poszczególne kryteria, po ich zsumowaniu według wzoru: P = Pc + Pg.
Wykluczenia
1. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostaną wykluczeni z niniejszego postępowania.
2. Z postępowania wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
2) posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji.
3) pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika.
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
VITROSZLIF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres
Bór 67/73A
42-200 Częstochowa
śląskie , Częstochowa
Numer telefonu
034 363-32-38
Fax
034 363-33-89
NIP
5732305782
Numer naboru
POIR.03.02.02-IP.04-00-N51/18
Inne źródła finansowania
Nabycie Trafostacji z instalacją przyłączenia pieca na potrzeby firmy VITROSZLIF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 poddziałanie 3.2.2.
Załączniki

Załączniki_edytowalne_04062019
Zapytanie_ofertowe_04062019

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Eugeniusz Ziętal
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 608 665 636

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.