Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
661z dziś
4180z ostatnich 7 dni
14159z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie wymiany pokrycia dachu

Przedmiot:

Wykonanie wymiany pokrycia dachu

Data zamieszczenia: 2019-06-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o
ul. Koszarowa 1
82-550 Prabuty
powiat: kwidzyński
Tel. 55 278 21 39, 55 278 21 21
sekretariat@zgmprabuty.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Prabuty
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie wymiany pokrycia dachu ceramicznego oraz wykonanie termomodernizacji ścian szczytowych na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Polnej 1 w Prabutach
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1) wymiana pokrycia dachu ceramicznego oraz wykonanie termomodernizacji ścian szczytowych wraz z wykonaniem iniekcji grawitacyjnej jednorzędowej jednostronnej w jednej ze ścian na budynku mieszkalnym przy ul. Polnej 1 w Prabutach.
2) Zakres robót budowlanych:
a) dach
? rozebranie pokrycia dachowego z dachówki
? rozebranie rynien i rur spustowych nie nadających się do użytku
? wymiana i/lub wzmocnienie krokwi
? prostowanie i klinowanie konstrukcji dachu
? łacenie dachu
? montaż kontrłat na dachu
? wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk
? przemurowanie kominów wraz z dwukrotnym gruntowaniem
? położenie foli wstępnego krycia
? pokrycie dachu dachówka ceramiczna holenderką
? montaż płotków przeciwśniegowych
? montaż ław kominiarskich
? montaż wyłazu dachowego
? wentylacje okapu
? montaż obróbek blacharskich
b) termomodernizacja
? docieplenie ścian pełnych z gazobetonu płytami styropianowymi gr,. 12 cm, jednej warstwy siatki oraz pokrycie wyprawami elewacyjnymi mineralnymi
? przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczanie mechaniczne i zmycie
? wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku ,,ATLAS STOPTER - dodatkowa warstwa siatki (parter)
? wykonanie cokołu z żywicy
? docieplenie ościeży
? montaż obróbek blacharskich
? spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
? wykonanie iniekcji grawitacyjnej jednorzędowej jednostronnej w ścianie o gr. 38 cm
Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w pkt. 2, stanowi załączony obmiar, który ma charakter pomocniczy. Przed przystąpieniem do wyceny należy zapoznać się z zakresem robót w terenie.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.06.2019 r. o godzinie 1015 w siedzibie ZGM .

Składanie ofert:
V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Koszarowa 1, 82-550 Prabuty, sekretariat, nie później niż do dnia 17.06.2019 r. do godz. 1000.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
a) Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Koszarowa 1
82-550 Prabuty
OFERTA NA: ,,Wymiana pokrycia dachu i wykonanie termomodernizacji ścian szczytowych na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Polnej 1 w Prabutach"
b) Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej.

Miejsce i termin realizacji:
II. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia - w terminie 2-ch miesięcy od dnia protokolarnego przekazania terenubudowy dla realizacji prac.

Wymagania:
III. OPIS WARUNKÓWUDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadanie wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizo-wali co najmniej 3-ch robót o wartości minimum 100 tys. zł każde;
c) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobo-wiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym:
? przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowla-nymi o specjalności:
? konstrukcyjno-budowlanej, która będzie kierowała robotami i ma co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. spe-cjalnościach; warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wymienione uprawnienia
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w za-kresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 500 tys. zło-tych (słownie: pięćset tysięcy złotych).
IV. WYMAGANE DOKUMENTY
a) formularz ofertowy,
b) aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub za-świadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wy-stawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
e) Wykaz wykonanych robót budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencji).
f) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą brały udział w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia
g) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonaw-ca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500 tys. złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych).
h) Kosztorys szczegółowy dołączony do oferty cenowej.
i) Akceptację warunków umowy.
VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
VIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY
Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Okrężnej 3 w Prabutach. Jednocześnie Wspólnota zastrzega sobie możliwość zmienienia zakresu rzeczowego lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Informacje szczegółowe na temat zamówienia wraz z adresami lokali dostępne są w: biurze Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prabutach ul. Koszarowa nr 1 - dział techniczny.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.