Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
606z dziś
4622z ostatnich 7 dni
15280z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: System monitorowania przepompowni

Przedmiot:

System monitorowania przepompowni

Data zamieszczenia: 2019-06-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zakład Komunalny Spółka z o. o
ul. Komunalna 1
37-450 Stalowa Wola
powiat: stalowowolski
tel. 48 (015) 842 34 11, 842 34 12, 844 26 99, Faks: +48 15 842-19-50
mzk@um.stalowawola.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Stalowa Wola
Wadium: 400,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE System monitorowania przepompowni zlokalizowanych w Stalowej Woli
WPROWADZENIE
Zarząd Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Stalowej Woli zwany dalej Zamawiającym, zamierza zlecić wybranemu Wykonawcy na tym etapie przygotowania inwestycji zadanie pn.:
System monitorowania przepompowni zlokalizowanych w Stalowej Woli
Zamówienia objęte niniejszym postępowaniem dokonywane są na zasadach w nim określonych, a także odpowiednio w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz na podstawie wewnętrznych przepisów, wytycznych. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczy zasad opisu przedmiotu zamówienia, sposobu weryfikacji spełniania warunków udziału w postępowaniu i uzupełniania dokumentów, podstaw wykluczenia wykonawców z postępowania, podstaw odrzucenia ofert, zasad badania rażąco niskiej ceny, podstaw unieważniania postępowania - o ile odmienne zasady postępowania nie zostaną szczegółowo określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
§1 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i warunki realizacji zamówienia ujęte zostały w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego, wzorze umowy.
- stanowiących integralną część niniejszego Zapytania ofertowego.

CPV: 48000000-8, 38420000-5, 50330000-7, 64210000-1, 48514000-4, 48822000-6

Dokument nr: ZP. 271.KC.25.2019, L.dz.17/06/19/MZK

Otwarcie ofert: §11 MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT ORAZ TRYB OCENY OFERT.
1. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.06.2019 r. Oferty zostaną otwarte o godz. 10
w siedzibie Zamawiającego - w sali konferencyjnej MZK w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1 - parter
2. Podczas otwarcia ofert komisja stwierdzi, czy koperty nie zostały naruszone, ponadto policzy ilość ofert i dokona ich otwarcia.

Składanie ofert:
§5 MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Miejsce oraz termin złożenia i otwarcia ofert:
Ofertę należy złożyć do godziny 10 dnia 17.06.2019 r.
w siedzibie Zamawiającego - w sekretariacie MZK w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania

Wymagania:
§3 WADIUM, WARUNKI WSPÓŁPRACY I PŁATNOŚCI
I. WADIUM:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
2 400,00 PLN (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100)
2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 17.06.2019 r. do godz. 10:00.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
o pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank PEKAO S.A. I/O Stalowa Wola,
numer rachunku: 09 1240 2799 1111 0000 3844 5770
z adnotacją ,,Wadium - ,,System mpnitorowania przepompowni zlokalizowanych w Stalowej Woli"
o poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
o gwarancjach bankowych;
o gwarancjach ubezpieczeniowych;
o poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą.
5. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz
zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego.
7. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.l, la, 2 i 4 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
II. Warunki płatności:
termin płatności - 21 dni od daty wystawienia faktury VAT
3. Oferty złożone po terminie zostaną uznane za nieważne i zwrócone Oferentom bez rozpatrywania.
4. Podczas jawnego otwarcia ofert, komisja poda do publicznej wiadomości nazwę i adres Oferenta, którego oferta jest otwierana oraz cenę ofertową.
5. Informacje te doręcza się Oferentom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich wniosek.
6. Zamawiający może nie podać do publicznej wiadomości kwoty, którą przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
§ 16 OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ZAWARCIE UMOWY
1. Oferenci biorący udział w postępowaniu powiadomieni zostaną o wyborze oferty pisemnie, elektronicznie lub za pomocą faksu. Informacja powyższa zawierać będzie nazwę, adres wyłonionego Wykonawcy oraz cenę ofertową.
2. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, wraz z zawiadomieniem o wyniku przetargu otrzyma wskazówki dotyczące miejsca i terminu zawarcia umowy.
3. Jeżeli wybrany Oferent uchyli się od podpisania umowy (stanowiącej załącznik niniejszego zapytania ofertowego), wybór ofert zostanie przeprowadzony ponownie spośród ofert złożonych, o ile nie zostaną one odrzucone.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.