Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3755z ostatnich 7 dni
16128z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wyłonienie Generalnego Realizatora Inwestycji

Przedmiot:

Wyłonienie Generalnego Realizatora Inwestycji

Data zamieszczenia: 2019-06-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Marcina Kasprzaka 25
01-224 Warszawa
powiat: Warszawa
publiczne@pgnig.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 500 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wyłonienie Generalnego Realizatora Inwestycji zadania inwestycyjnego pn.: ,,Dostawa źródła kogeneracyjnego na potrzeby KRNiGZ Dębno wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi oraz pracami projektowymi"

Numer referencyjny: ZP/PGNG/19/0037/GE/DIG
II.1.2)Główny kod CPV
31122000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa źródła kogeneracyjnego, składającego się z generatora napędzanego turbiną gazową wraz z kotłem odzysknicowym, ich zabudową i montażem, w tym roboty budowlane oraz prace projektowe i formalno-prawne mające na celu realizację zadania inwestycyjnego pn. ,,Dostawa źródła kogeneracyjnego na potrzeby KRNiGZ Dębno wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi oraz pracami projektowymi"

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 38 924 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
45200000
71247000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno (Ośrodek Centralny Barnówko), województwo zachodniopomorskie

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 134 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 54 ustawy Pzp w trybie negocjacji z ogłoszeniem.

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa źródła kogeneracyjnego, składającego się z generatora napędzanego turbiną gazową wraz z kotłem odzysknicowym, ich zabudową i montażem, w tym roboty budowlane oraz prace projektowe i formalno-prawne mające na celu realizację zadania inwestycyjnego pn. ,,Dostawa źródła kogeneracyjnego na potrzeby KRNiGZ Dębno wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi oraz pracami projektowymi".

3. Określenie przedmiotu zamówienia zostało zawarte w Załączniku nr 1 do SIWZ - ,,Określenie przedmiotu zamówienia".

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 2 do SIWZ - ,,Projekt Umowy"

5. Zamawiający nie przewiduje podziału negocjacji na etapy.

6. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji, o ile cena oferty wstępnej uznanej za najkorzystniejszą (na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w SIWZ) nie przekroczy kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia, a oferta wstępna: nie podlega odrzuceniu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 38 924 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Przewidywana liczba kandydatów: 5
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

1. Jeżeli liczba wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5, Zamawiający dokona oceny wg następujących kryteriów selekcji.

2. Kryterium selekcji ,,zdolność techniczna".

W ramach kryterium selekcji ,,zdolność techniczna" Wykonawca może wskazać dodatkowe roboty budowlane wykonane w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, roboty budowlanej polegającej na wykonaniu stacji transformatorowej składającej się m.in. z transformatora o mocy minimum 2 500 kVA.

Ocenie podlegał będzie dołączony do Wniosku Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz robót (kryterium selekcji) wraz z dokumentem potwierdzającym należyte ich wykonanie (zgodnie z pkt 10.3.2 SIWZ).

Zamawiający przyzna po 1 pkt za każdą należycie wykonaną stację transformatorową wskazaną w ww. Wykazie.

Dopuszcza się, aby wykonanie infrastruktury opisanej w zdaniu poprzedzającym stanowiło element zadania obejmującego szerszy zakres, przy czym z treści załączonych dokumentów winno wynikać, że wykonawca należycie wykonał tę część infrastruktury.

Zamawiający nie będzie przyznawał punktów w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach technicznych innych podmiotów.

Wykonawca może wykazać się doświadczeniem nabytym w ramach konsorcjum wyłącznie w granicach, w jakich faktycznie wykonywał roboty siłami własnymi.

Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt. w powyższym kryterium selekcji.

3. Zamawiający dokona zsumowania punktów otrzymanych w ramach ww. kryterium selekcji.

4. Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych 5 Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz otrzymali najwyższą liczbę punktów, z poniższymi zastrzeżeniami:

-- W przypadku gdy nie można będzie dokonać zakwalifikowania 5 wniosków z uwagi na to, że 2 lub więcej wniosków uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający do złożenia oferty zaprosi wszystkich Wykonawców, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów oraz spełnili wszystkie warunki udziału w postępowaniu, tj. więcej niż 5,

-- W przypadku, gdy liczba Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza niż 5 do składania ofert zostaną zaproszeni wszyscy Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu.

5. Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert traktuje się jako wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia.

6. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1d Pzp, jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu liczba Wykonawców, których Zamawiający zamierza zaprosić do składania ofert wstępnych.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 31122000

Dokument nr: 262004-2019, ZP/PGNG/19/0037/GE/DIG

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.przetargi.pgnig.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/07/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno (Ośrodek Centralny Barnówko), województwo zachodniopomorskie

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Marcina Kasprzaka 25
Warszawa
01-224
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Płatek
E-mail: publiczne@pgnig.pl
Kod NUTS: PL

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.