Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3668z ostatnich 7 dni
16260z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane polegające na remoncie węzłów cieplnych

Przedmiot:

Roboty budowlane polegające na remoncie węzłów cieplnych

Data zamieszczenia: 2019-06-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Oleśnica - Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy
ul. Wojska Polskiego 13
56-400 Oleśnica
powiat: oleśnicki
tel. 713 980 911, faks 713 980 912
zbkol@pnet.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Oleśnica
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-21 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Roboty budowlane polegające na remoncie węzłów cieplnych wraz ze zmianą sposobu podgrzewania wody w:Przedszkolu nr 1 przy ul. Jana Kilińskiego 9 w Oleśnicy- część 1;Przedszkolu nr 3 przy ul. Jana Kochanowskiego 7 w Oleśnicy-część 2;Przedszkolu nr 4 przy ul. Kazimierza Wielkiego 4 w Oleśnicy-część 3;Przedszkolu nr 6 przy ul. Kazimierza Wielkiego 7 w Oleśnicy-część 4; oraz budowa węzła cieplnego dwufunkcyjnego w:Sali gimnastycznej przy ul. Stefana Żeromskiego 13 w Oleśnicy, należącej do Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. 11 Listopada 10 w Oleśnicy-część 5
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie węzłów cieplnych wraz ze zmianą sposobu podgrzewania wody w :- Część 1: Przedszkolu nr 1 przy ul. Jana Kilińskiego 9 w Oleśnicy;- Część 2: Przedszkolu nr 3 przy ul. Jana Kochanowskiego 7 w Oleśnicy;- Część 3: Przedszkolu nr 4 przy ul. Kazimierza Wielkiego 4 w Oleśnicy;- Część 4: Przedszkolu nr 6 przy ul. Kazimierza Wielkiego 7 w Oleśnicy;oraz budowa węzła cieplnego dwufunkcyjnego w:-Część 5: Sali gimnastycznej przy ul. Stefana Żeromskiego 13 w Oleśnicy,należącej do Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. 11 Listopada 10 w Oleśnicy

Część nr: 1 Nazwa: Roboty budowlane polegające na remoncie węzłów cieplnych wraz ze zmianą sposobu podgrzewania wody w Przedszkolu nr 1 przy ul. Jana Kilińskiego 9 w Oleśnicy;
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie węzłów cieplnych wraz ze zmianą sposobu podgrzewania wody w Przedszkolu nr 1 przy ul. Jana Kilińskiego 9 w Oleśnicy;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45331100-7, 45400000-1, 45311200-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty brutto [zł] 60,00
okres gwarancji [miesiące] 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Roboty budowlane polegające na remoncie węzłów cieplnych wraz ze zmianą sposobu podgrzewania wody w Przedszkolu nr 3 przy ul. Jana Kochanowskiego 7 w Oleśnicy;
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Roboty budowlane polegające na remoncie węzłów cieplnych wraz ze zmianą sposobu podgrzewania wody w Przedszkolu nr 3 przy ul. Jana Kochanowskiego 7 w Oleśnicy;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45331100-7, 45400000-1, 45311200-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
okres gwarancji [miesiące] 40,00
cena oferty brutto [zł] 60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Roboty budowlane polegające na remoncie węzłów cieplnych wraz ze zmianą sposobu podgrzewania wody w Przedszkolu nr 4 przy ul. Kazimierza Wielkiego 4 w Oleśnicy;
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Roboty budowlane polegające na remoncie węzłów cieplnych wraz ze zmianą sposobu podgrzewania wody w Przedszkolu nr 4 przy ul. Kazimierza Wielkiego 4 w Oleśnicy;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45331100-7, 45400000-1, 45311200-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty brutto [zł] 60,00
okres gwarancji [miesiące] 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Roboty budowlane polegające na remoncie węzłów cieplnych wraz ze zmianą sposobu podgrzewania wody w Przedszkolu nr 6 przy ul. Kazimierza Wielkiego 7 w Oleśnicy;
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Roboty budowlane polegające na remoncie węzłów cieplnych wraz ze zmianą sposobu podgrzewania wody w : Część 4: Przedszkolu nr 6 przy ul. Kazimierza Wielkiego 7 w Oleśnicy;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45331100-7, 45400000-1, 45311200-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
okres gwarancji [miesiące] 40,00
cena oferty brutto [zł] 60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: Roboty budowlane polegające na budowie węzła cieplnego dwufunkcyjnego w Sali gimnastycznej przy ul. Stefana Żeromskiego 13 w Oleśnicy, należącej do Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. 11 Listopada 10 w Oleśnicy.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Roboty budowlane polegające na budowie węzła cieplnego dwufunkcyjnego w:Część 5: Sali gimnastycznej przy ul. Stefana Żeromskiego 13 w Oleśnicy, należącej do Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. 11 Listopada 10 w Oleśnicy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45331100-7, 45400000-1, 45311200-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-23
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty brutto [zł] 60,00
okres gwarancji [miesiące] 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45331100-7,45400000-1,45311200-2

Dokument nr: 557808-N-2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.zbk.olesnica.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-21, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-09-20
2019-08-23

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: -warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100.000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych) - osobno dla każdej części;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: -należy wykazać, że wykonawca wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej polegające na wykonaniu przebudowy w budynkach użyteczności publicznej ( jednostki oświatowe) o wartości co najmniej 100.000,00zł złotych (z podatkiem VAT) - (słownie: sto tysięcy złotych) -osobno dla każdej części,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie własne Wykonawcy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie własne Wykonawcy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Oświadczenie własne Wykonawcy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Oświadczenie własne Wykonawcy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości: Część 1: 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych); Część 2: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych); Część 3: 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych); Część 4: 2.000,00 zł słownie: dwa tysiące złotych); Część 5: 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych);
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty brutto [zł] 60,00
okres gwarancji [miesiące] 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.