Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3663z ostatnich 7 dni
13337z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane

Przedmiot:

Roboty budowlane

Data zamieszczenia: 2019-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: MABK Sp. z o.o
ul. Kolejowa 10
14-100 Ostróda
powiat: ostródzki
508 633 727
wmjaracza14c@wp.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/19307
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Ostróda
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-21 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Roboty budowlane w ramach projektu pn. ,,Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Jaracza 14 C w Ostródzie
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty ogólnobudowlane w budynku przy ul. Jaracza 14C w Ostródzie - zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
I etap - modernizację instalacji c.o. (wymiana zaworów termostatycznych);
- modernizację instalacji c.w.u.;
- docieplenie stropu nad piwnicą;
II etap - docieplenie stropodachu wentylowanego wraz z robotami towarzyszącymi;
- wymiana okien w części wspólnej budynku;
III etap - docieplenie ścian zewnętrznych podłużnych wraz z robotami towarzyszącymi;
- uzupełnienie docieplenia ścian zewnętrznych szczytowych wraz z robotami towarzyszącymi
Cel zamówienia
Roboty budowlane w ramach projektu pn. ,,Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Jaracza 14 C w Ostródzie
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty ogólnobudowlane w budynku przy ul. Jaracza 14C w Ostródzie - zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
I etap - modernizację instalacji c.o. (wymiana zaworów termostatycznych);
- modernizację instalacji c.w.u.;
- docieplenie stropu nad piwnicą;
II etap - docieplenie stropodachu wentylowanego wraz z robotami towarzyszącymi;
- wymiana okien w części wspólnej budynku;
III etap - docieplenie ścian zewnętrznych podłużnych wraz z robotami towarzyszącymi;
- uzupełnienie docieplenia ścian zewnętrznych szczytowych wraz z robotami towarzyszącymi

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 19307

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 21-06-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferty należy składać w siedzibie MABK Sp. z o.o., ul. Kolejowa 10, 14-100 Ostróda, sekretariat pok. 14, w terminie do dnia 21.06.2019 r. godz. 14:00
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
wmjaracza14c@wp.pl

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: ostródzki Miejscowość: ostródzki
Harmonogram realizacji zamówienia
I etap - IV kw. 2019 r.
II etap - II kw. 2020 r.
III etap - IV kw. 2020 r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia - dla uznania że Wykonawca spełnia warunek posiadania doświadczenia zamawiający, żąda by wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 3 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 1 zadanie (kontrakt) odpowiadającego swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały Wykonane. Przez ,,zadanie odpowiadające rodzajem robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia" zamawiający rozumie zadanie polegające na termomodernizacji budynku wielorodzinnego (przez termomodernizację zamawiający rozumie wykonanie docieplenia budynku wszystkich elementów budynku, w tym także docieplenie dachu i wymianę stolarki okiennej) Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie oświadczenia złożonego zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ZO, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 oraz na podstawie dokumentu, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 3. Do przedmiotowego wykazu wykonanych robót (załącznika nr 3 do ZO) należy dołączyć dowody potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
3) Dysponowania potencjałem technicznym. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, które będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi tj.:
a) Kierownikiem robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Minimalne wymagania: osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane ww. specjalności, umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia.
Wiedza i doświadczenie
Warunek posiadania doświadczenia - zamawiający, żąda by wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 3 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 1 zadanie (kontrakt) odpowiadającego swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
2. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
l.p. Opis kryteriów oceny Waga
1 Cena (C) 96%
2 Okres gwarancji i rękojmi (Ogr) 4%
3. Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium ,,Cena" (C) - (waga 96%) zostanie obliczona wg następującego wzoru:
1) C = (Co: Cb) x 96 pkt, gdzie:
C - ilość punktów badanej oferty w kryterium ,,Cena"
Co - cena oferty najniższej spośród zaproponowanych w ofertach
Cb - cena oferty badanej
2) Porównywaną ceną będzie cena brutto ogółem za realizację zamówienia obliczonej przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i podanej w pkt . 1 Formularza Ofertowego (Załącznik nr 1 do ZO)
3) Określona w ten sposób cena oferty służyć będzie wyłącznie do porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty
4) Punkty za kryterium ,,Okres gwarancji i rękojmi" (Ogr) - (waga 4%) - zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem:
5) Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz urządzenia zamontowane lub dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia przedstawionego przez wykonawców zastrzegając, iż minimalny okres (termin) gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy wg poniższego wzoru:
6) Ogr =(Gro: Grn) x 4 pkt, gdzie:
7) Ogr - ilość punktów badanej oferty w kryterium ,,Okres gwarancji i rękojmi"
8) Gro - okres gwarancji i rękojmi oferty badanej
9) Grn - najdłuższy okres gwarancji i rękojmi podany w ofertach
10) Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt 2 Formularza Ofertowego (Załącznik nr 1 ZO). W przypadku nie podania przez Wykonawcę w pkt 2 Formularza Ofertowego (Załącznik nr 1 do ZO) okresu gwarancji i rękojmi, zamawiający do oceny oferty przyjmie minimalny okres (termin) gwarancji i rękojmi tj. 36 miesięcy. Oferta z okresem 60 miesięcy i więcej, gwarancji i rękojmi otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 4 pkt.
11) Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt 2 Formularza Ofertowego (Załącznik nr 1 do ZO).
4. Zamawiający może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:
Po = C + Ogr gdzie:
Po - suma punktów uzyskana przez ofertę
C - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium ,,Cena"
Ogr - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium ,,Okres gwarancji i rękojmi"
5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
6. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
Wspólnota Mieszkaniowa
Adres
Jaracza 14 C
14-100 Ostróda
warmińsko-mazurskie , ostródzki
Numer telefonu
508633727
NIP
7411994365
Numer naboru
RPWM.04.03.02-IZ.00-28-002/18
Inne źródła finansowania
środki własne, dotacja

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Andrzej Sarzała
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
508 633 727

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.