Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
606z dziś
4622z ostatnich 7 dni
15280z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa materiałów budowlanych, hydraulicznych i elektrycznych

Przedmiot:

Dostawa materiałów budowlanych, hydraulicznych i elektrycznych

Data zamieszczenia: 2019-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów
powiat: lubartowski
tel 81-855-20-41 FAX: 81 855 28 76
przetargi@spzoz-lubartow.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Lubartów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
dostawa materiałów budowlanych, hydraulicznych i elektrycznych dla potrzeb SP ZOZ w Lubartowie.
Parametry materiałów (minimalne) określone zostały w załączniku nr 2 do zapytania. Podane nazwy własne służą jedynie określeniu parametrów minimalnych materiałów, wykonawca może zaoferować materiały równoważne o cechach użytkowych, wytrzymałościowych, itp. co najmniej takich jak w określonych nazwami formularzach.
Wymagany okres gwarancji - zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem.

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert: oferty można dostarczyć osobiście do sekretariatu SP ZOZ przy ul. Cichej 14 w Lubartowie lub przesłać w postaci skanu na adres e-mail: przetargi@spzoz-lubartow.pl do dnia 19.06.2019 r.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: dostawy sukcesywnie w ciągu kolejnych 12 miesięcy, od zawarcia umowy.

Wymagania:
Pozostałe warunki realizacji zamówienia określone w załączniku nr 3.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy spełniającemu wymogi formalne, oferującemu materiały zgodne z określonymi wymogami, oferty złożone po terminie oraz nie odpowiadające wymogom nie zostaną wzięte pod uwagę w procesie wyboru Wykonawcy realizującego zamówienia.
Zamawiający może wezwać w trakcie postępowania do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia wymaganych dokumentów.
Kalkulacja Wykonawcy winna obejmować pełny zakres (wszystkie pozycje w ramach poszczególnych części zamówienia) zamówienia tzn. zawierać wszystkie koszty: dostawy, transportu z rozładunkiem.
Kalkulacja oferty powinna zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Ważne oferty złożone w postępowaniu oceniane będą według kryterium cena -100%.
Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania w przypadku przekroczenia możliwości finansowych w zakresie sfinansowania dostawy materiałów.
Wymagane dokumenty:
a) wypełniony formularz ofertowy
b) wypełniony formularz asortymentowo cenowy
c) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

Uwagi:
Załącznik nr 1- formularz ofertowy do zapytania Załącznik nr 2 - formularz asortymentowo cenowy Załącznik nr 3 - wzór umowy
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie,!//. Cicha 14, 21-100Lubartów
m inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiającego/ jest Pan Jarosław Turbakiewicz, tel. 81 855 66 08, e-mail: j.turbakiewicz@spzoz-lubartow.pl
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr: SZP/PP/4/2018, Dostawa maceratora dla SP ZOZ w Lubartowie.
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.