Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3668z ostatnich 7 dni
16260z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa przetwornic częstotliwości

Przedmiot:

Dostawa przetwornic częstotliwości

Data zamieszczenia: 2019-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: POLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A. ODDZIAŁ ZAKŁAD ELEKTROCIEPŁOWNIE
ul Rymera 4
44-270 Rybnik
powiat: Rybnik
tel. +48 32 73 98 613;
p.plllar@pgg.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Rybnik
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa przetwornic częstotliwości dla Polskiej Grupy Górniczej S.A
Oddział Zakład Elektrociepłownie.
Zadanie 1:
Dostawa przetwornicy częstotliwości - 160kW do C Rymer Zadanie 2:
Dostawa przetwornicy częstotliwości - 250kW do C Chwałowice Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Dokument nr: 541900271/01

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert
1) Otwarcie ofert następuje poprzez opublikowanie w profilu nabywcy: nazw (firmy) oraz adresów Wykonawców, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach oraz innych informacji dotyczących pozacenowych kryteriów oceny ofert. Termin publikacji informacji z otwarcia ofert to dzień, w którym upływa termin na ich złożenie.
2) Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

Składanie ofert:
1) Ofertę należy złożyć za pomocą narzędzi umieszczonych na platformie Elektronicznego Formularza Ofertowego w terminie do dnia 25.06.2019 do godz 8.30
2) Koszty opracowania oferty oraz uczestnictwa w przetargu ponosi Wykonawca.
3) System Elektronicznego Formularza Ofertowego nie dopuszcza możliwości złożenia oferty po upływie terminu składania ofert.
4) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
5) Zmiana lub wycofanie oferty po upływie terminu do składania ofert skutkuje odrzuceniem oferty.
6) Przez zmianę oferty nie należy rozumieć:
a) zmian składników stanowiących kryteria oceny ofert - uzyskanych w toku negocjacji z zastrzeżeniem że nie mogą one być mniej korzystne niż w złożonej ofercie,
b) zmian - składników stanowiących kryteria oceny ofert - uzyskanych w toku uzgodnień ostatecznych prowadzonych po negocjacjach / aukcji elektronicznej
c) zmian korzystnych dla Zamawiającego, jeżeli nie dotyczą kryteriów oceny ofert.

Wymagania:
1) W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Szczegółowy sposób składania ofert na platformie EFO jest dostępny na stronie: https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja
2) Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia nieobjętego ustawą Prawo zamówień publicznych prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej zwanym w dalszej części SIWZ Regulaminem.
3) Wyciąg z Regulaminu, o którym mowa w ustępie ł, dostępny jest dla Wykonawców na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. w Profilu Nabywcy.
4) Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Ilość zadań: 2. Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy zamówienia dla danego zadania.
5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
6) Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
7) Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia do wykonania przez podwykonawców i żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, z podaniem jej zakresu, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ (jeżeli Wykonawca nie dołączy ww. dokumentu, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie powierzy wykonania części zamówienia podwykonawcom).
XI. Wadium.
1) Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Dla zadania nr 1 - 800,00 PLN (słownie: osiemset złotych)
Dla zadania nr 2 - 1 400,00 PLN (słownie: tysiąc czterysta złotych)
2) Jeżeli w okresie 3 lat licząc od terminu składania ofert wykonawca w innym postępowaniu prowadzonym przez Polską Grupę Górniczą S.A. odmówił zawarcia umowy z przyczyn leżących po jego stronie lub wycofał ofertę (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień lub w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego), zobowiązany jest wnieść wadium w powiększonej wysokości:
Dla zadania nr 1 -1 200,00 PLN (słownie: tysiąc dwieście złotych) Dła zadania nr 2 - 2 100,00 PLN (słownie: dwa tysiące sto złotych)
3) Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu,
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

Kontakt:
Osoba/nr tel./adres e-mail do kontaktu:
Paweł Pillar: tel. +48 32 73 98 613; p.plllar@pgg.pl
Godziny urzędowania: od pn. - pt. od 6 do godziny 14

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.