Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3755z ostatnich 7 dni
16128z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie siłowni zewnętrznych wraz z zagospodarowaniem terenu

Przedmiot:

Wykonanie siłowni zewnętrznych wraz z zagospodarowaniem terenu

Data zamieszczenia: 2019-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
ul. Aleja Powstańców Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski
powiat: ostrowski (wielkopolski)
tel. 062 5822400, faks 625 918 206
radca@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Ostrów Wielkopolski
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie siłowni zewnętrznych wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania inwestycyjnego ,,AKTYWNY OSTRÓW - budowa trzech Otwartych Stref Aktywności w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Dwernickiego, ul. Chełmońskiego, ul. Truskawkowej"
Wykonanie siłowni zewnętrznych wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania inwestycyjnego ,,AKTYWNY OSTRÓW - budowa trzech Otwartych Stref Aktywności w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Dwernickiego, ul. Chełmońskiego, ul. Truskawkowej". Zamówienie dofinansowane jest ze środków zewnętrznych, w ramach projektu: ,,Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwartych Stref Aktywności 2019". I. Przedmiotowe zamówienie podzielone jest na III części: 1) I część zamówienia - wykonanie siłowni zewnętrznej przy ul. Dwernickiego w Ostrowie Wielkopolskim, działka nr 44/2, obręb 0052, 2) II część zamówienia - wykonanie siłowni zewnętrznej przy ul. Chełmońskiego w Ostrowie Wielkopolskim, działka nr 88/2, obręb 0083, 3) III część zamówienia - wykonanie siłowni zewnętrznej przy ul. Truskawkowej w Ostrowie Wielkopolskim, działka nr 27/2, obręb 0129. II. Przedmiot zamówienia opisują następujące dokumenty: 1) Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 9, 2) dokument pn.: Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Dwernickiego w Ostrowie Wielkopolskim - załącznik nr 10, 3) dokument pn.: Otwarta Strefa Aktywności, Ostrów Wielkopolski, ul. Chełmońskiego - załącznik nr 11, 4) dokument pn.: Otwarta Strefa Aktywności, Ostrów Wielkopolski, ul. Truskawkowa - załącznik 12. III. Inne wymagania i uwagi. 1. Wykonawca może zaoferować jedynie urządzenia, które odpowiadają wymaganiom norm bezpieczeństwa: 1) PN-EN 16630:2015, 2) PN-EN 1176, oraz posiadają certyfikat lub inny dokument równoważny wydany przez jednostkę certyfikującą, posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, karty techniczne zawierające opisy, zdjęcia i wymiary, a także instrukcje użytkowania oferowanych urządzeń. 2. Wykonawca w okresie prowadzenia robót będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł. 3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wady fizyczne przedmiotu umowy z tytułu rękojmi w okresie 3 lat, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 4. Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres nie krótszy niż 3 lata, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, przy czym okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert w niniejszym postępowaniu. 5. Zamawiający wymaga, aby na umowę o pracę zatrudnione były osoby wykonujące czynności związane z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej. 6. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej. UWAGA! Mając na uwadze, że w niniejszym postępowaniu przyjęto cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia, wykonawca przygotuje ofertę jedynie na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 3.2 SIWZ. Jeżeli w załącznikach do niniejszej SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach

Część nr: 1 Nazwa: Wykonanie siłowni zewnętrznej przy ul. Dwernickiego w Ostrowie Wielkopolskim.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie siłowni zewnętrznej przy ul. Dwernickiego w Ostrowie Wielkopolskim, działka nr 44/2, obręb 0052. Przedmiot zamówienia opisują następujące dokumenty: 1) Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 9, 2) dokument pn.: Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Dwernickiego w Ostrowie Wielkopolskim - załącznik nr 10.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112720-8, 45000000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Wykonanie siłowni zewnętrznej przy ul. Chełmońskiego w Ostrowie Wielkopolskim.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie siłowni zewnętrznej przy ul. Chełmońskiego w Ostrowie Wielkopolskim, działka nr 88/2, obręb 0083. Przedmiot zamówienia opisują następujące dokumenty: 1) Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 9, 2) dokument pn.: Otwarta Strefa Aktywności, Ostrów Wielkopolski, ul. Chełmońskiego - załącznik nr 11.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112720-8, 45000000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Wykonanie siłowni zewnętrznej przy ul. Truskawkowej w Ostrowie Wielkopolskim.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie siłowni zewnętrznej przy ul. Truskawkowej w Ostrowie Wielkopolskim, działka nr 27/2, obręb 0129. Przedmiot zamówienia opisują następujące dokumenty: 1) Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 9, 2) dokument pn.: Otwarta Strefa Aktywności, Ostrów Wielkopolski, ul. Truskawkowa - załącznik 12.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112720-8, 45000000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45112720-8,45000000-7

Dokument nr: 558324-N-2019, WRM.RZP.271.34.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/bip/chapter_170126.asp

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 18, Referat Zamówień Publicznych, pokój 302 (III piętro)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-24, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-09-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu siłowni zewnętrznej o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 brutto każda. b) Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, które zgodnie z przepisami pozwolą na zrealizowanie przedmiotowego zadania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Zamawiający uznaje za właściwe uprawnienia, które są wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2272).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych (załącznik nr 7) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (na spełnienie warunku o którym mowa w pkt 6.2. ppkt 3 lit. a SIWZ), 2) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy - zgodnie z załącznikiem nr 8 (na spełnienie warunku o którym mowa w pkt 6.2 ppkt 3 lit. b SIWZ),
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w pkt 3.3.1. SIWZ, wykonawca składa: certyfikat lub inny dokument równoważny poświadczający zgodność z normami PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176, który wydany jest przez jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji oraz karty techniczne zawierające opisy, zdjęcia i wymiary, a także instrukcje użytkowania oferowanych urządzeń.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
I. DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ: 1. Wykonawca, który w załączniku nr 3 złoży oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby się powołuje, na zasadach określonych w art. 22a Pzp, składa w formie oryginału zobowiązanie lub inne oświadczenie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów zawodowych dotyczących: 1) doświadczenia - na spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 6.2 ppkt 3 lit. a SIWZ. Zobowiązanie musi być złożone w formie oryginału (załącznik nr 4a). W sytuacji gdy wykonawca nie złoży zobowiązania z wykorzystaniem załącznika nr 4a, przedstawia w ofercie w formie oryginału inne oświadczenie wystawione i podpisane przez podmiot oddający do dyspozycji te zasoby, które musi: a) zawierać nazwę i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby, b) wskazywać nazwę i adres wykonawcy, któremu oddaje się do dyspozycji zasób, c) zawierać okres, na jaki udostępniany jest zasób, d) zawierać zakres powierzonego zasobu, e) zawierać informacje, że podmiot, na zdolności, którego wykonawca powołuje się, zrealizuje te roboty budowlane. 2) osób zdolnych do wykonania zamówienia - na spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 6.2 ppkt 3 lit. b SIWZ. Zobowiązanie musi być złożone w formie oryginału (załącznik nr 4b). W sytuacji gdy wykonawca nie złoży zobowiązania z wykorzystaniem załącznika nr 4b, przedstawia w ofercie w formie oryginału inne oświadczenie wystawione i podpisane przez podmiot oddający do dyspozycji te zasoby, które musi: a) zawierać nazwę i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby, b) wskazywać nazwę i adres wykonawcy, któremu oddaje się do dyspozycji zasób, c) zawierać okres, na jaki udostępniany jest zasób, d) wskazywać imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję i zakres w realizacji zamówienia. 2. Wykonawca składa w formie oryginału oświadczenie o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom (załącznik nr 5). II. DOKUMENT SKŁADANY PO OPUBLIKOWANIU INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 PZP: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże zamawiającemu w formie oryginału wypełniony i podpisany załącznik nr 7 do SIWZ, w którym znajduje się oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, dokument, o którym mowa w pkt 7.5 SIWZ składa oddzielnie każdy z wykonawców.
Tak
Informacja na temat wadium
Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium: 1) w odniesieniu do I części zamówienia: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), 2) w odniesieniu do II części zamówienia: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), 3) w odniesieniu do III części zamówienia: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.