Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3536z ostatnich 7 dni
14843z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wyłonienie Generalnego Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn.: ,,Zagospodarowanie złoża...

Przedmiot:

Wyłonienie Generalnego Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn.: ,,Zagospodarowanie złoża ropy naftowej"

Data zamieszczenia: 2019-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
ul. M. Kasprzaka 25
01-224 Warszawa
powiat: Warszawa
publiczne@pgnig.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 1 000 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wyłonienie Generalnego Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn.: ,,Zagospodarowanie złoża ropy naftowej Kamień Mały"

Numer referencyjny: ZP/PGNG/19/0030/GE/DIG
II.1.2)Główny kod CPV
45200000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez Generalnego Wykonawcę inwestycji pn.: ,,Zagospodarowanie złoża ropy naftowej Kamień Mały".

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42123100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

1) Ośrodek Grupowy Kamień Mały (obiekt nowoprojektowany) - województwo lubuskie, powiat sulęciński, gmina Słońsk,

2) Ośrodek Grupowy Górzyca m. Ługi Górzyckie (obiekt istniejący) oraz Zespół Zaporowo...

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 134 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 54 ustawy Pzp w trybie negocjacji z ogłoszeniem.

2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez Generalnego Wykonawcę inwestycji pn.: ,,Zagospodarowanie złoża ropy naftowej Kamień Mały."

3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

3.2.1. zagospodarowanie odwiertów Kamień Mały - 1k, 11k i 12k wraz z drogami dojazdowymi i placami manewrowymi,

3.2.2. budowę rurociągów pomiędzy wspólną strefą przyodwiertową a Ośrodkiem Grupowym Kamień Mały,

3.2.3. budowę rurociągu przesyłowego relacji Ośrodek Grupowy Kamień Mały - Ośrodek Grupowy Górzyca,

3.2.4. budowę Ośrodka Grupowego Kamień Mały,

3.2.5. przystosowanie Ośrodka Grupowego Górzyca do odbioru oraz separacji płynu złożowego z Ośrodka Grupowego Kamień Mały,

3.2.6. budowę na Ośrodku Grupowym Górzyca instalacji kompresora LP.

4. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia, sposób i warunki jego wykonania oraz wymagania Zamawiającego przedstawione są w Dokumentacji Projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, które stanowią Załącznik nr 1 do SIWZ.

4. Wymagania zatrudnienia osób przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp) - obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy.

3.4.1. Uzasadnienie: wymaganie zatrudnienia osób przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę zgodnie z zasadami kodeksu pracy. Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji przedmiotu Umowy:

3.4.1.1. Inżynierowie Budowy,

3.4.1.2. Spawacze,

3.4.1.3. Monterzy,

3.4.1.4. Elektrycy

4. Zamawiający nie przewiduje podziału negocjacji na etapy.

5.Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji, o ile cena oferty wstępnej uznanej za najkorzystniejszą (na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w SIWZ)

Nie przekroczy kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia, a oferta wstępna: nie podlega odrzuceniu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 59 740 512.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 23
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Przewidywana liczba kandydatów: 5
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

1. Jeżeli liczba wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5, Zamawiający dokona oceny wg następujących kryteriów selekcji.

2. Kryterium selekcji ,,zdolność techniczna".

W ramach kryterium selekcji ,,zdolność techniczna" Wykonawca może wskazać dodatkowe należycie wykonane roboty budowlane wykonane w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, polegającej na wykonaniu podziemnego rurociągu o długości minimum 1 000 mb i średnicy min. DN 50.

Ocenie podlegał będzie dołączony do Wniosku Załącznik nr 9 do SIWZ - wykaz robót (kryterium selekcji)

Zamawiający przyzna po 1 pkt za każde pełne 1 000 mb należycie wykonanej roboty wskazanej w ww. Wykazie.

Dopuszcza się, aby wykonanie podziemnego rurociągu stanowiło element zadania obejmującego szerszy zakres, przy czym z referencji lub innych dowodów musi wynikać, że Wykonawca należycie wykonał część dotyczącą podziemnego rurociągu.

Zamawiający nie będzie przyznawał punktów w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach technicznych innych podmiotów.

Wykonawca może wykazać się doświadczeniem nabytym w ramach konsorcjum wyłącznie w granicach, w jakich faktycznie wykonywał roboty siłami własnymi.

Przez dodatkowe roboty budowlane, o których mowa wyżej, Zamawiający rozumie robotę niewskazaną w załączniku nr 5 i 6 do SIWZ - wykaz robót (warunki udziału w postępowaniu).

Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt. w powyższym kryterium selekcji.

3. Zamawiający dokona zsumowania punktów otrzymanych w ramach ww. kryterium selekcji.

4. Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych 5 Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz otrzymali najwyższą liczbę punktów, z poniższymi zastrzeżeniami:

1) W przypadku gdy nie można będzie dokonać zakwalifikowania 5 wniosków z uwagi na to, że 2 lub więcej wniosków uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający do złożenia oferty zaprosi wszystkich Wykonawców, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów oraz spełnili wszystkie warunki udziału w postępowaniu, tj. więcej niż 5.

2) W przypadku, gdy liczba Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza niż 5 do składania ofert zostaną zaproszeni wszyscy Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu.

5. Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert traktuje się jako wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia.

6. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1d ustawy Pzp, jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu liczba Wykonawców, których Zamawiający zamierza zaprosić do składania ofert wstępnych.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szacunkowa wartość zamówienia określona w pkt II. 2.6) zawiera wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 18.5 SIWZ.

CPV: 45200000

Dokument nr: 266712-2019, ZP/PGNG/19/0030/GE/DIG

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.przetargi.pgnig.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/07/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

1) Ośrodek Grupowy Kamień Mały (obiekt nowoprojektowany) - województwo lubuskie, powiat sulęciński, gmina Słońsk,

2) Ośrodek Grupowy Górzyca m. Ługi Górzyckie (obiekt istniejący) oraz Zespół Zaporowo...

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
ul. M. Kasprzaka 25
01-224 Warszawa
tel. 22 589 45 55
tel. 22 691 79 00
faks 22 691 82 73
www.pgnig.pl
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Juszczak
E-mail: publiczne@pgnig.pl
Kod NUTS: PL

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.