Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
606z dziś
4622z ostatnich 7 dni
15280z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Naprawa i konserwacja dachów

Przedmiot:

Naprawa i konserwacja dachów

Data zamieszczenia: 2019-06-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Floriana w Żninie
ul. Św. Floriana 4
88-400 Żnin
powiat: żniński
tel. 52 302 04 03
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Żnin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Dane dotyczące zamówienia:
Rodzaj zamówienia (typ
usługi)
Roboty budowlane - naprawa i konserwacja dachów.
Opis przedmiotu
zamówienia
,,Remont dachu kościoła parafialnego p.w. św. Floriana w Żninie - etap
III"
Szczegółowy zakres prac został opisany w projekcie budowlanym na
podstawie którego została wydana decyzja konserwatorska (z dnia
4.12.2017 r. nr WZN 275/2017) Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków oraz decyzja budowlana (z dnia 08.12.2017 r. nr
569) Starosty Żnińskiego i przedstawiony w przedmiarze robót
stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

CPV: 45261900-3

Składanie ofert:
Termin i sposób składania
ofert
od dnia 09. czerwca 2019 r. do dnia 24. czerwca 2019 r. do godziny 1700
(decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego) za
pomocą poczty tradycyjnej, kurierem lub też osobiście na adres: Parafia
Rzymskokatolicka p.w. św. Floriana w Żninie, 88-400 Żnin, ul. Św.
Floriana 4.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji
zamówienia
od dnia podpisania umowy do dnia 31. października 2019 r.

Wymagania:
Termin związania ofertą 30 dni
Informacja dodatkowa Zamawiający może udzielić Wykonawcy wybranemu w niniejszym
postępowaniu w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,
zamówień uzupełniających na usługi lub roboty budowlane, polegających
na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych. Zamówienia te
polegać będą na dokończeniu prac objętych dokumentacją projektową,
niniejszym zapytaniem ofertowym oraz posiadanym pozwoleniem
konserwatorskim i budowlanym - w ramach posiadanych w kolejnych
latach środków finansowych. W takim przypadku dopuszcza się zmiany
cen ofertowych w stosunku do zamówienia podstawowego o wysokość
nie większą niż o wskaźnik wzrostu cen robót i usług budowlanych w
okresie pomiędzy udzieleniem zamówienia podstawowego i
uzupełniającego.
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków:
Lp. Warunek udziału w postępowaniu Opis w jaki sposób Zamawiający będzie
dokonywał oceny spełnienia warunku
1. Podmiot posiada doświadczenie w
realizacji robót budowlanych w obiektach
zabytkowych - w przeciągu 5 lat przed
terminem składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie - wykonał w sposób należyty
przynajmniej 3 usługi polegające na
wykonaniu podobnych prac przy
porównywalnych do przedmiotu
zamówienia obiektach, wpisanych do
rejestru zabytków.
W oparciu o przedstawione referencje bądź
kserokopię protokołu odbioru prac przez
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
2. Podmiot dysponuje osobą posiadają cą
uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalnoś ci konstrukcyjnobudowlanej
i spełniają cą wymogi art. 37c
Ustawy z dnia 23. lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami
W oparciu o załączoną do oferty kserokopię
uprawnień potwierdzoną za zgodność z
oryginałem.
3. Podmiot udzieli co najmniej 3 letniej
gwarancji jakoś ci na wykonane prace (od
dnia zakoń czenia prac).
W oparciu o przedstawione oświadczenie.
4. Podmiot posiada polisę OC za szkody
spowodowane przy realizacji robót
obję tych zakresem zamówienia.
W oparciu o załączoną do oferty kserokopię
polisy potwierdzoną za zgodność z
oryginałem.
5. Podmiot dysponuje odpowiednim
potencjałem kadrowym do wykonania
przedmiotu zamówienia
W oparciu o oświadczenie oferenta.
4. Kryteria oceny ofert:
Kryterium: cena (90 % wagi)
Liczba punktów,
którą można zdobyć
za kryterium
cena
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium cena
90
Pc=(Cmin/Cc) x P max
gdzie:
Pc - ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena
Cmin - najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert
Cc - cena brutto oferty badanej
Pmax - maks. ilość punktów, jakie można otrzymać za kryterium cena (90)
Kryterium: okres gwarancji (10 % wagi)
Liczba punktów,
którą można zdobyć
za kryterium
okres gwarancji
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium okres gwarancji
10
Minimalny wymagany okres gwarancji to 3 lata. Za każdy dalszy rok gwarancji
oferent otrzyma 5 punktów, jednak maksymalnie za kryterium okres gwarancji
otrzymać można 10 punktów. Zatem:
3 lata okresu gwarancji to 0 punktów,
4 lata okresu gwarancji to 5 punktów,
5 i więcej lat gwarancji to 10 punktów.
Oferta, która uzyska łą cznie najwyż szą liczbę punktów zostaje uznana za najkorzystniejszą . W
przypadku gdy dwie lub wię cej ofert otrzyma tą samą liczbę punktów, Zamawiają cy wybiera
ofertę z niż szą ceną .
5. Informacje dodatkowe:
Wytyczne do
przygotowania
oferty
1. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną
cenę całkowitą netto oraz brutto wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
3. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej
rozwiązania wariantowe lub alternatywne spowoduje jej odrzucenie.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę.
5. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.
6. Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim, na
formularzu stanowiącym załącznik do zapytania.
Informacja
dotycząca
powiązań
kapitałowych
lub osobowych
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne udzielane przez
Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim
osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których
mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Informacja
dotycząca
zmiany umowy
Dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji zadania - w przypadku stosownej
zmiany w umowie dotacyjnej, w wyniku zmiany zakresu spowodowanej ustaleniami
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków a także w wyniku niesprzyjających
warunków atmosferycznych oraz ewentualne wprowadzenie zmian nieistotnych w
umowie o wykonanie zamówienia publicznego, tzn. nie wpływających na kryteria
oceny ofert (np. zmiana dotycząca danych adresowych stron umowy).
Informacja
dotycząca
finansowania
przedmiotu
zamówienia
Zamawiający otrzymał dofinansowanie na wykonanie przedmiotu zamówienia ze
środków Unii Europejskiej - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach projektu: ,,Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-
Pomorskiego w 2019 roku"

Uwagi:
Klauzula
informacyjna z
art. 13. RODO
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka p.w.
św. Floriana w Żninie, 88-400 Żnin, ul. Św. Floriana 4,
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu prowadzenia zgodnie z zasadą konkurencyjności przedmiotowego
postępowania o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie prac restauratorskich i
konserwatorskich oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest
obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień
wynikający z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020,
- dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami
dotyczącymi archiwizacji oraz trwałości projektu (jeżeli dotyczy),
- przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których
dane dotyczą lub innych podmiotów na których zasoby powołują się wykonawcy,
- przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres,
NIP, REGON, numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez
osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Zamawiającego w
celu udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia,
- dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów
państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa
lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących
działalność kontrolną wobec Zamawiającego.
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących; ?
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
*,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO **,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.
Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
Rodo.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku
informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których
dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym
postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego
udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o
których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
Osoba do kontaktu Ks. Tadeusz Nowak, Proboszcz Parafii
Nr telefonu tel. 52 302 04 03

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.