Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3536z ostatnich 7 dni
14843z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte...

Przedmiot:

Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA),

Data zamieszczenia: 2019-06-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Turek
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek
powiat: turecki
tel. 632 794 060, faks 632 794 066
ug@gmina.turek.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Turek
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA), na terenie Gminy Turek, w miejscowościach Chlebów, Kaczki Średnie, Słodków, w podziale na 3 części
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA), na terenie Gminy Turek, w miejscowościach Chlebów, Kaczki Średnie, Słodków, w podziale na 3 części. Część 1: Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA), na terenie Gminy Turek, w miejscowości Chlebów. Zakres rzeczowy obejmuje: - siłownię plenerową z urządzeniami: wioślarz + orbitrek, motyl + wyciąg górny, koła tai chi małe i duże, twister + surfer, rower, biegacz; - strefę relaksu: 4 ławki, stół do gry w szachy, stół do gry w ping - ponga, kosz na śmieci, tablicę informacyjną, nasadzenia; Część 2: Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA), na terenie Gminy Turek, w miejscowości Kaczki Średnie. Zakres rzeczowy obejmuje: - siłownię plenerową z urządzeniami: wioślarz + orbitrek, motyl + wyciąg górny, koła tai chi małe i duże, twister + surfer, rower + jeździec, biegacz + prasa nożna ; - strefę relaksu: 4 ławki, stół do gry w szachy i chińczyka, stół do gry w ping - ponga, stojak do rowerów, kosz na śmieci, tablicę informacyjną, nasadzenia; Część 3: Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA), na terenie Gminy Turek, w miejscowości Słodków. Zakres rzeczowy obejmuje: - siłownię plenerową z urządzeniami: wioślarz + orbitrek, motyl + wyciąg górny, koła tai chi małe i duże, twister + surfer, rower + jeździec, biegacz + prasa nożna ; - strefę relaksu: 4 ławki, stół do gry w szachy, stół do gry w szachy i chińczyka, stół do gry w ping - ponga, stojak do rowerów, kosz na śmieci, tablicę informacyjną, nasadzenia (UWAGA!!! - wg zaktualizowanego rysunku Z-2, ilość drzew iglastych - 90 szt.); - plac zabaw o charakterze sprawnościowym z urządzeniami: linarium, pomost ruchomy, sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym, stanowiącym załącznik do SIWZ

Część nr: 1 Nazwa: Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA), na terenie Gminy Turek, w miejscowości Chlebów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres rzeczowy obejmuje: - siłownię plenerową z urządzeniami: wioślarz + orbitrek, motyl + wyciąg górny, koła tai chi małe i duże, twister + surfer, rower, biegacz; - strefę relaksu: 4 ławki, stół do gry w szachy, stół do gry w ping - ponga, kosz na śmieci, tablicę informacyjną, nasadzenia;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112720-8, 45212221-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres udzielonej gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA), na terenie Gminy Turek, w miejscowości Kaczki Średnie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres rzeczowy obejmuje: - siłownię plenerową z urządzeniami: wioślarz + orbitrek, motyl + wyciąg górny, koła tai chi małe i duże, twister + surfer, rower + jeździec, biegacz + prasa nożna ; - strefę relaksu: 4 ławki, stół do gry w szachy i chińczyka, stół do gry w ping - ponga, stojak do rowerów, kosz na śmieci, tablicę informacyjną, nasadzenia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112720-8, 45212221-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres udzielonej gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA), na terenie Gminy Turek, w miejscowości Słodków
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres rzeczowy obejmuje: - siłownię plenerową z urządzeniami: wioślarz + orbitrek, motyl + wyciąg górny, koła tai chi małe i duże, twister + surfer, rower + jeździec, biegacz + prasa nożna ; - strefę relaksu: 4 ławki, stół do gry w szachy, stół do gry w szachy i chińczyka, stół do gry w ping - ponga, stojak do rowerów, kosz na śmieci, tablicę informacyjną, nasadzenia (UWAGA!!! - wg zaktualizowanego rysunku Z-2, ilość drzew iglastych - 90 szt.); - plac zabaw o charakterze sprawnościowym z urządzeniami: linarium, pomost ruchomy, sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112720-8, 45212221-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres udzielonej gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45112720-8,45212221-1

Dokument nr: 558572-N-2019, GKI-GB.ZP.271.3.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.gmina.turek.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty pod rygorem nieważności należy złożyć w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami SIWZ
Adres:
Urząd Gminy Turek, Centrum Informacji i Obsługi Urzędu Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-25, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-09-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada minimalne zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na budowie/rozbudowie/modernizacji placu zabaw lub siłowni plenerowej (lub placu zabaw z siłownią plenerową), za kwotę co najmniej 30.000,00 zł brutto każda (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100). b) dysponuje co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej - może to być ta sama osoba dla wszystkich Części, na które składana jest oferta
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonywania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Należy złożyć wypełniony i podpisany załącznik nr 5 do SIWZ wraz z dowodami, b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Należy złożyć wypełniony i podpisany załącznik nr 6 i 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ; 2) Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), wymaga się złożenia pełnomocnictwa w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii, wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy; 3) W przypadku oferowania materiałów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dowód, że oferowane przez niego rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone przez Zamawiającego
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres udzielonej gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.