Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2932z ostatnich 7 dni
15019z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i dostawa doposażenia pracowni OZE

Przedmiot:

Zakup i dostawa doposażenia pracowni OZE

Data zamieszczenia: 2019-06-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szkoła Zarządzania w Ostrowcu Świętokrzyskim
,ul. Słowackiego 19
27-400 Ostrowiec
powiat: ostrowiecki
412620543
szkola_zarzadzania@poczta.onet.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1189583
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Ostrowiec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2H/UZDZ/2019r.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zakup i dostawa doposażenia pracowni OZE, dla Technikum nr 3 w Ostrowcu Św.
Cel zamówienia
5.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa towarów w postaci sprzętu komputerowego i innego sprzętu specjalistycznego celem doposażenia pracowni szkół i placówek kształcenia zawodowego biorących udział w Projekcie.
Zamówienie obejmuje następujące zadania:
Zadanie 5.5. Zakup i dostawa doposażenia pracowni OZE, dla Technikum nr 3 w Ostrowcu Św.
Przedmiot zamówienia
5.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa towarów w postaci sprzętu komputerowego i innego sprzętu specjalistycznego celem doposażenia pracowni szkół i placówek kształcenia zawodowego biorących udział w Projekcie.
Zamówienie obejmuje następujące zadania:
Zadanie 5.5. Zakup i dostawa doposażenia pracowni OZE, dla Technikum nr 3 w Ostrowcu Św.

CPV: 31730000-2

Dokument nr: 1189583, 2H/UZDZ/2019

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 11-07-2019
Miejsce i sposób składania ofert
XII. MIEJSCE , TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
12.1. Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą w zaklejonej kopercie zawierającej nazwę i adres wykonawcy oraz informację ,, Oferta na dostawę sprzętu dla szkół w ramach Projektu ,,Uczeń z doświadczeniem zawodowym ", z dopiskiem o treści: ,,Nie otwierać do 12.07.2019 godz. 12.00", albo wysłać na adres email: szkola_zarzadzania@poczta.onet.pl wpisując w tytuł maila ,,Oferta na dostawę sprzętu dla szkół w ramach Projektu ,, Uczeń z doświadczeniem zawodowym "
12.2. Termin składania ofert: do 11.07.2019r.
12.3. Adres/ Miejsce składania ofert: : Szkoła Zarządzania w Ostrowcu Świętokrzyskim ,ul. Słowackiego 19, 27-400 Ostrowiec Św.
12.4. Oferty, które wpłyną do zamawiającego po terminie nie będą rozpatrywane
12.5. Oferta złożona ma być na formularzu ofertowym - stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: świętokrzyskie Powiat: ostrowiecki Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski
Harmonogram realizacji zamówienia
X. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zamówienie zrealizowane będzie w terminie maksymalnie 4 tygodni od dnia podpisania Umowy- termin wymagany przez Zamawiającego.
Przewidywany termin realizacji umowy to : lipiec 2019r.
Miejsce realizacji zamówienia :
-Technikum nr 3 ul. Sandomierska 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy złożą stosowne oświadczenia, że:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania uprawnień,
* posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Uwaga!!! Minimalne wymagane przez Zamawiającego, zgodnie z Zapytaniem Ofertowym, doświadczenie Wykonawcy to zrealizowanie 2 zamówień w zakresie objętym przedmiotem zamówienia w badanym okresie 5 lat wstecz. Oferta Wykonawcy, który nie wykaże przeprowadzenia minimum 2 zamówień w zakresie objętym przedmiotem zamówienia w badanym okresie 5 lat wstecz, zostanie odrzucona.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. Nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
5. Nie są w stanie likwidacji lub upadłości,
6. Zaakceptują wymogi poddania się kontroli przez uprawnione do tego organa i instytucje, stanowiącej jeden z elementów zasad realizacji projektów dofinansowanych z UE.
7. Nie mają powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Ocena spełnienia warunków będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń (oświadczenia o których mowa w pkt. 1,3,4,5,6- w treści formularza ofertowego, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2 - załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego), oświadczenie o którym mowa w pkt. 7 -załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).
8. Posiadają doświadczenie w realizacji podobnych zamówień o wartości nie niższej niż przedmiotowe zamówienie - wykaz zrealizowanych zamówień w okresie ostatnich trzech lat w załączeniu
9. Oświadczenie o zapewnieniu serwisu posprzedażowego (rekcja na zgłoszenie serwisowe max 56 godzin)

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
XI. KRYTERIUM WYBORU OFERTY, WAGI PUNKTOWE, SPOSÓB OBLICZENIA CENY :
11.1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następujących kryteriów
i znaczeń:
1/ Cena- 70%.
2/ Termin dostawy - 30%.
Sposób oceny:
1) punktacja za kryterium: cena - porównywane będą ceny sprzętu zamieszczone w złożonych ofertach.
Opis sposobu obliczenia ceny:
Cena najniższa oferowana brutto
Liczba punktów = ------------------------------------------------------------------ x 70%x 100
Cena badanej oferty brutto
* punktacja za kryterium termin dostawy - porównywane będą terminy dostawy podane przez oferentów w ofertach.
Zamawiający może przyznać badanej ofercie następującą liczbę punktów za kryterium terminu dostawy :
dostawa w 3 tygodnie od dnia podpisania umowy- 1 pkt.
* dostawa w 2 tygodnie od dnia podpisania umowy- 2 pkt.
* dostawa w 1 tydzień od dnia podpisania umowy- 3 pkt.
Wymagany przez Zamawiającego termin dostawy to 4 tygodni od dnia podpisania umowy. Oferent, który zaoferuje dostawę w tym terminie uzyska O pkt. w tej kategorii.
Opis sposobu obliczenia punktów na kryterium termin dostawy :
Ilość punktów ocenianego Wykonawcy
Liczba punktów = ------------------------------------------------------------------ x 30 % x 100
Najwyższa możliwa do uzyskania ilość punktów
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu punktów za ww. kryteria uzyska najwyższą ilość punktów.
11.2. cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo
i słownie w kwocie brutto wraz z podaniem kwoty podatku VAT,
11.3. cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,
11.4. cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen,
11.5. cena nie ulegnie zmianie przez okres realizacji (wykonania) zamówienia.
11.6. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
11.7. W przypadku uzyskania przez więcej niż jednego Oferenta takiej samej liczby punktów zostaną przeprowadzone negocjacje cenowe.
Wykluczenia
VIII. WYŁĄCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się podmioty, które powiązane są
z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Weryfikacja - na podstawie złożonego oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
SZKOŁA ZARZĄDZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
Juliusza Słowackiego 19
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
świętokrzyskie , ostrowiecki
Numer telefonu
412620543
Fax
412620543
NIP
6612064939
Tytuł projektu
Uczeń z doświadczeniem zawodowym
Numer projektu
RPSW.08.05.01-26-0006/18-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Bożena Młynek
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
412620543

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.