Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3668z ostatnich 7 dni
16260z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót modernizacji wewnętrznej sieci elektrycznej

Przedmiot:

Wykonanie robót modernizacji wewnętrznej sieci elektrycznej

Data zamieszczenia: 2019-06-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polski Związek Działkowców - Okręg Śląski
Kormoranów 1
40-521 Katowice
powiat: Katowice
782 219 323, 604 318 697
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: nie wymaga
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Ogłoszenie

W związku z zamiarem realizacji zadania budowlanego polegającego na wykonaniu elektrycznej instalacji wewnętrznej cz. I ROD im. Braci Lipskich w Dąbrowie Górniczej ogłasza przetarg na realizację robót wykonawczych na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego.
Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem przetargu jest wykonanie robót modernizacji wewnętrznej sieci elektrycznej w ROD im. Braci Lipskich w Dąbrowie Górniczej, zgodnie z projektem i przedmiarem, w zakresie określonym w treści ogłoszenia.

Wykonawca obowiązany będzie do zatrudnienia na swój koszt Kierownika Budowy z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi, zgodnie z zapisami zawartymi w Ogólnych warunkach zamówienia i ozostałymi wymaganiami prawnymi oraz do spełnienia w ramach przedstawionej oferty cenowej wymagań realizacyjnych i powykonawczych.
Przewidywane prace obejmują wykonanie robót ogólnych zgodnych załączonym przedmiarem robót (ZAŁĄCZNIK - PRZEDMIAR - 2 strony + szkic)
Przewidywany zakres całościowych prac przedstawiony w przedmiarze należy potwierdzić na miejscu wykonania robót, gdzie jest do wglądu także szkic projektowy.

Uwaga: przedmiot przetargu i zawartej umowy z ROD nie obejmuje indywidualnych przyłączy elektrycznych do poszczególnych działek (tj. instalacji od liczników indywidulanych w szafkach rozdzielczych, poprzez linię kablową i przyłącza elektryczne w altanach). Powyższe materiały i prace nie zostały uwzględnione w przedmiarach.

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest wykonanie robót wewnętrznej sieci elektrycznej w zakresie części I wraz z niezbędnymi pomiarami i odbiorami przy zastosowaniu certyfikowanych materiałów i przedstawieniu dokumentacji odbiorczo-powykonawczej (łącznie z oświadczeniem Kierownika Budowy) wraz w przypadku wystąpienia takiej konieczności - z geodezyjnym wytyczeniem i operatem powykonawczym wraz z naniesieniem na geodezyjne zasoby mapowe.

Składanie ofert:
Oferty prosimy składać lub przesyłać na adres siedziby ROD ,,Gwarek" Świętochłowice
w zaklejonych kopertach z napisem: PRZETARG - SIEĆ ELEKTRYCZNA - ROD im. Braci Lipskich w Dąbrowie Górniczej.

Termin zgłaszania ofert przetargowych do dnia 28.06.2019.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania robót - kryterium potwierdzające wskazaną datę wykonania robót.

Wymagania:
Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu na bazie KNR na podstawie załączonego PRZEDMIARU w kwocie brutto (z 23% VAT) z jednoczesnym potwierdzeniem terminu.
Ogólne warunki zamówienia:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków (dokument uwiarygadniający należy dołączyć do złożonej oferty);
Nie dopuszcza się do realizacji robót objętych umową przez inne podmioty niż wybrany Wykonawca (nie dopuszcza się podwykonawstwa);
Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę zakresu robót zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy. Uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót;
Wybrany Wykonawca, w trakcie prowadzonych robót (szczególnie ziemnych) zobowiązany będzie do zabezpieczenia istniejącej infrastruktury ogrodowej, ze szczególnym uwzględnieniem bieżącej lokalizacji (np. przekopy kontrolne) i ochrony istniejącej sieci wodociągowej, łącznie z indywidualnymi przyłączami wodnymi do poszczególnych ogródków działkowych;
Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana w ilości trzech egzemplarzy;
Prace powinny być wykonane w zakresie objętym umową najpóźniej do dnia 30 września 2019 r. (lub terminu uzgodnionego w umowie z Zarządem ROD);
Gwarancja na wykonane prace - 36 miesięcy od dokonania odbioru robót.
Płatność - jednorazowa po zakończeniu i odbiorze prac z 14 dniowym terminem płatności.
Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa Wykonawca.
Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub wydłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację (NIP, Regon, KRS/wpis do ewidencji) i powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy

Uwagi:
Uwaga: przedmiot przetargu i zawartej umowy z ROD nie obejmuje indywidualnych przyłączy elektrycznych do poszczególnych działek (tj. instalacji od liczników indywidulanych w szafkach rozdzielczych, poprzez linię kablową i przyłącza elektryczne w altanach). Powyższe materiały i prace nie zostały uwzględnione w przedmiarach.
Kryterium oceny ofert:

Cena (należy podać cenę brutto) - kryterium podstawowe.
Doświadczenie - kryterium uzupełniające

Kontakt:
Osoba odpowiedzialna za sprawy techniczne - Przewodniczący Komisji Przetargowej - Sadowski Paweł - tel. 604 318 697 .
Osoba odpowiedzialna - udostępnienie dokumentacji oraz wizji terenu

Ogrodu wykonywanych prac - Ludwikowski Janusz - tel.782 219 323
w dniach : wtorek w godz. 15:30 - 18:00

czwartek w godz. 15:30 - 18:00

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.