Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
727z dziś
4396z ostatnich 7 dni
15549z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przeniesienie w nowe miejsce magazynowej hali namiotowej wraz z zapasami magazynowymi

Przedmiot:

Przeniesienie w nowe miejsce magazynowej hali namiotowej wraz z zapasami magazynowymi

Data zamieszczenia: 2019-06-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Górażdże Cement S.A
Cementowa 1
47-316 Chorula
powiat: krapkowicki
+48 609 449 368
kinga.maslowska@gorazdze.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/19379
Województwo: opolskie
Miasto: Chorula
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie prac budowlanych niezbędnych do instalacji prototypu IDPA - przeniesienie w nowe miejsce magazynowej hali namiotowej wraz z zapasami magazynowymi
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeniesienie w nowe miejsce magazynowej hali namiotowej wraz z zapasami magazynowymi, w celu umożliwienia instalacji prototypowej linii IDPA .
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest możliwość realizacji projektu badawczego pt." Optymalizacja działania IDPA (Instalacji Dozowania Paliw Alternatywnych) oraz pieca obrotowego poprzez zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji, w celu zmniejszenia zużycia węgla i ograniczenia emisji CO2 przy produkcji klinkieru portlandzkiego", poprzez przygotowanie terenu, na którym instalacja ma być posadowiona.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeniesienie magazynowej hali namiotowej w celu przygotowania miejsca pod instalację IDPA 1.
Szczegółowe prace do wykonania to:
1. Przeniesienie zapasów magazynowych - wywiezienie z istniejącej hali zapasów magazynowych, przewiezienie ich w rejon projektowanej lokalizacji, zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi na okres realizacji nowego magazyn, a następnie przewiezienie ich do magazynu powstałego w nowej lokalizacji
2. Demontaż istniejącej hali magazynowej wraz z transportem elementów w rejon nowej lokalizacji
3. Montaż hali magazynowej
4. Wykonanie posadzki o nawierzchni z kostki betonowej
5. Demontaż instalacji elektrycznej (rozdzielnica elektryczna, instalacja oświetleniowa) w istniejącej hali magazynowej.
6. Montaż kompletnej instalacji elektrycznej (rozdzielnica elektryczna, instalacja oświetleniowa) w przeniesionej hali magazynowej zgodnie z elektrycznym projektem wykonawczym.
Do wykonania przyjęto wersję projektu z 24 szt. opraw oświetleniowych (oprawy oświetleniowe w ilości 24 szt. dostarczy inwestor).
7. Wykonanie linii zasilającej halę magazynową z rozdzielnicy N4XL1 (SO-18) wraz z układem głównego wyłącznika prądu.
Szczegółowy projekt budowlany i wykonawczy w branży budowlanej i elektrycznej zostanie przekazany oferentom, którzy dokonają wizji lokalnej i złożą oświadczenie o zachowaniu poufności.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 19379

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 26-06-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferty przyjmowane będą przez Górażdże Cement S.A. do dnia 26.06.2019, godz. 15.00 czasu lokalnego.
2. Oferty należy składać w formie elektronicznej poprzez internetową platformę zakupową Open Nexus opennexus.pl
3. Wszelka komunikacja w fazie zbierania ofert prowadzona będzie wyłącznie internetową platformę zakupową Open Nexus opennexus.pl
4. Poniżej wskazany e-mail do wysyłania ofert jest tylko informacją o osobie kontaktowej. Ofertę należy wysłać jedynie za pośrednictwem platformy opennexus.pl.
5. Ważność oferty uznaje się za 60 dni od daty jej złożenia, o ile oferent nie zaznaczy inaczej.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: opolskie Powiat: krapkowicki Miejscowość: Chorula
Harmonogram realizacji zamówienia
Szacowany termin realizacji przedmiotu zamówienia do końca września 2019 roku.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
Referencje i pisma referencyjne potwierdzające realizacje podobnych robót . (np.: min 3 referencje za ostatnie 5 lat działalności)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Dokumenty potwierdzające kondycję finansową spółki (np. sprawozdania finansowe za ostatni rok, zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami i podatkami w US i ZUS oraz potwierdzenie składania deklaracji VAT-7
Dodatkowe warunki
1. Udział w wizji lokalnej
2. Informacje o posiadanych przez oferenta certyfikatach z zakresu jakości i ochrony środowiska.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Pismo przewodnie - podpisane przez uprawnionego przedstawiciela oferenta - musi zawierać co najmniej potwierdzenie wszystkich dokumentów procedury wyboru, oferowane ceny w PLN lub EUR, termin dostawy oraz okres ważności oferty.
2. Przewidywany harmonogram realizacji zamówienia 2 miesiące od otrzymania zamówienia Warunki płatności.
3. Łączny koszt realizacji przedmiotu zamówienia
4. Lista potencjalnych poddostawców.
5. Bieżący wyciąg z Rejestru Spółek
6. Referencje i pisma referencyjne potwierdzające realizacje podobnych robót . (np.: min 3 referencje za ostatnie 5 lat działalności)
7. Dokumenty potwierdzające kondycję finansową spółki (np. sprawozdania finansowe za ostatni rok, zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami i podatkami w US i ZUS oraz potwierdzenie składania deklaracji VAT-7
8. Informacje o posiadanych przez oferenta certyfikatach z zakresu jakości i ochrony środowiska.
9. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - (Załącznik nr 1)
10. Potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalnej. Przed złożeniem oferty Oferent powinien zapoznać się z wszystkimi załączonymi dokumentami przetargowymi, miejscem realizacji zamówienia i lokalnymi wa
Zamówienia uzupełniające
nie przewiduje się

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Rozpatrywane będą jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu oraz złożone przez Oferentów niepodlegających wykluczeniu z postępowania.
2. Oferty złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia
3. Górażdże Cement S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego lub jego nierozstrzygnięcia bez podania przyczyny (zostanie sporządzona notatka)
4. Górażdże Cement S.A. zastrzega sobie prawo przeprowadzenia w tym samym czasie negocjacji techniczno-biznesowych z kilkoma potencjalnymi wykonawcami.
5. Wszystkie informacje zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym lub przekazane oferentowi przez Górażdże Cement w formie pisemnej lub ustnej w trakcie procesu wyboru dostawcy i/lub ewentualnej realizacji niniejszego zadania są poufne i nie mogą być udostępniane stronom trzecim, bez uzyskania uprzedniej zgody na piśmie.
6. Przy ocenie ofert zastosowane będą następujące kryteria:
a) Łączna cena zakupu
b) termin realizacji zamówienia
c) oferowane gwarancje
d) referencje - doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć.
7. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:
a) Cena netto - waga 70% (w ramach tego kryterium maksymalna ilość punktów wynosi 1-10);
b) Kryteria pozostałe - waga 30% (w ramach tego kryterium maksymalna ilość punktów wynosi 30, dla każdego z kryterium po 10 punktów maksymalnie):
o oferowane gwarancje (1-10 punktów)
o czas realizacji zamówienia (1-10 punktów)
o referencje - doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć. (1-10 punktów)
8. Punkty uzyskane przez daną ofertę w ramach kryteriów ,,Cena netto" i ,,Kryteria pozostałe" zostaną zsumowane i na tej podstawie zostanie obliczona łączna punktacja danej oferty.
9. Uwzględniając powyższe kryteria oceny ofert, wybrana zostanie oferta z najwyższą łączną ilością punktów.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z Oferentami w przypadku, gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie bądź więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów.
Wykluczenia
Z możliwości ubiegania się o zamówienie wykluczone są podmioty (Oferenci), które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wybory wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
Górażdże Cement SA
Adres
Cementowa 1
47-316 Chorula
opolskie , krapkowicki
Numer telefonu
+48693839560
Fax
+48 77 777 8703
NIP
7560003405
Numer naboru
POIR.01.01.01-IP.01-00-002/19
Załączniki

4. Zasady BHP 2
3. Zasady BHP 1
2.Kodeks postępowania dostawców
1. Oświadczenie o braku powiązań

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Kinga Masłowska
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 609 449 368

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.