Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3668z ostatnich 7 dni
16260z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Montaż indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych

Przedmiot:

Montaż indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych

Data zamieszczenia: 2019-06-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o
ul. Płocka 30/32
87-800 Włocławek
powiat: Włocławek
tel. 54 231 74 00, faks 54 231 74 01
mpec@mpec.com.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Włocławek
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,,Montaż indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych"
II. 1.2) Rodzaj zamówienia: robota budowlana
1.3) Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest montaż indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Stodólnej 51, Targowej 3, Związków Zawodowych 10, Leśnej 2, Wiejskiej 14a, POW 33/35, Towarowej 3, Bojańczyka 1, Celulozowej dz. 15/65 KM87, Św. Antoniego 33, Kapitulnej/Długiej - Castorama, Kapitulnej/Długiej - Park Handlowy A, Kapitulnej/Długiej - Agata S.A., Zielony Rynek 14, Żabiej 21/23/25 we Włocławku.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty został w treści Załącznik nr 1 do SIWZ.

Dokument nr: NE.38.39.2019.ZS

Specyfikacja:
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.mpec.bipgov.net/przetargi.html .

Składanie ofert:
IV.3.2) Termin i miejsce składania ofert: 19 czerwca 2019 r. godzina 9.00., miejsce: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek, Sekretariat Prezesa Zarządu.

Miejsce i termin realizacji:
II. 2) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w
następujących terminach:
- do dnia 31 lipca 2019 r - montaż węzła cieplnego w budynku przy ul. POW 33/35,
- do dnia 30 sierpnia 2019 r - montaż węzła cieplnego w budynku przy ul. Kapitulnej/Długiej - Castorama, Kapitulnej/Długiej - Park Handlowy A,
- do dnia 31 sierpnia 2019 r - montaż węzła cieplnego w budynku przy ul. Stodólnej 51, Targowej 3,
Zw. Zawodowych 10, Leśnej 2,
- do dnia 15 września 2019 r - montaż węzła cieplnego w budynku przy ul. Towarowej 3, Bojańczyka 1, Św. Antoniego 33, Zielony Rynek 14, Żabiej 21/23/25,
- do dnia 30 września 2019 r - montaż węzła cieplnego w budynku przy ul. Celulozowej dz. 15/65 ,Wiejskiej 14a,
- do dnia 31 października 2019 r - montaż węzła cieplnego w budynku przy ul. Kapitulnej/Długiej - Agata S.A.,

Wymagania:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM

III. 1) WADIUM - nie dotyczy
III. 2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 2.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od opisu spełnienia warunków w tym zakresie,

III. 2.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej
2 robót budowlanych polegających na montażu węzłów cieplnych. Na potwierdzenie faktu, że wykazane roboty budowlane zostały zrealizowane w sposób należyty tj m.in. z zachowaniem ustalonych terminów Wykonawca dołączy stosowne potwierdzenia wydane przez zamawiających roboty budowlane (inwestorów). Powyższe dotyczy również tych robót, które Wykonawcy realizowali dla Zamawiającego.
III. 2.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od opisu spełnienia warunków w tym zakresie,
III. 2.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca, ubiegający się o udzielenie zamówienia, musi dysponować potencjałem kadrowym - własnym lub wyrażającym gotowość do współpracy - zdolnym do wykonania zamówienia spośród których, co najmniej jedna osoba, która będzie uczestniczyła w wykonywaniu zamówienia posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i przynależy do właściwej miejscowo okręgowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Na potwierdzenie faktu, że Wykonawca dysponuje potencjałem kadrowym, o którym mowa na wstępie, załączy do oferty dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę, która będzie uczestniczyła w realizacji zamówienia uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych (kserokopia uprawnień budowlanych), oraz przynależności do właściwej miejscowo okręgowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (kserokopia zaświadczenia).
III. 2.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od opisu spełnienia warunków w tym zakresie,
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych
w MPEC Sp. z o.o. we Włocławku.
IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV. 2.1) Kryteria oceny ofert:
Cena 100%
IV.3.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od terminu składania ofert).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.