Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
606z dziś
4622z ostatnich 7 dni
15280z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja budynku

Przedmiot:

Termomodernizacja budynku

Data zamieszczenia: 2019-06-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Rozogi
ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22
12-114 Rozogi
powiat: szczycieński
tel. 897 226 002, faks 897 226 055
sekretariat@rozogi.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Rozogi
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Rozogach oraz Przedszkola Samorządowego Kraina Uśmiechu w Rozogach
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynków: Urzędu Gminy w Rozogach przy ulicy Wojciecha Kętrzyńskiego 22 oraz Przedszkola Samorządowego ,,Kraina Uśmiechu" w Rozogach przy ulicy Wielbarskiej 1, w ramach projektu ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Rozogi", z podziałem na części: 1) Część I - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Rozogach przy ulicy Wojciecha Kętrzyńskiego 22. Ogólny zakres robót budowlanych obejmuje: A. Roboty ogólnobudowlane tj. a. Roboty rozbiórkowe budynku b. Elementy konstrukcyjne nadziemia c. Docieplenie ścian i stropów d. Podłoża i posadzki wewn. w pom. piwnicy e. Ścianka działowa murowana f. Stolarka okienna, stolarka i ślusarka drzwiowa g. Tynki i okładziny wewnętrzne h. Elementy ślusarsko- kowalskie i. Malowanie pomieszczeń j. Dach łącznika - roboty rozbiórkowe i nowe pokrycie, obróbki B. Roboty sanitarne tj. a. Instalacja wodociągowa b. Instalacja centralnego ogrzewania, kotłownia C. Roboty elektryczne tj. a. Demontaż istniejącej instalacji b. Instalacja elektryczna, osprzęt c. Montaż opraw oświetleniowych, oświetlenie awaryjne d. Montaż opraw oświetleniowych, oświetlenie podstawowe e. Instalacja fotowoltaiczna f. Instalacja uziomowa g. Badania i pomiary 2) Część II - Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego ,,Kraina Uśmiechu" w Rozogach przy ulicy Wielbarskiej 1. Ogólny zakres robót budowlanych obejmuje: A. Roboty ogólnobudowlane dot. budynku Przedszkola tj. a. Roboty rozbiórkowe b. Dach - konstrukcja i pokrycie + docieplenie stropu nad nieogrzewanym poddaszem c. Montaż doświetlaczy piwnicznych d. Stolarka okienna i drzwiowa e. Docieplenie stropu nad nieogrzewaną piwnicą f. Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem g. Docieplenie ścian wewnętrznych i komina od strony nieogrzewanej części poddasza h. Docieplenie ścian zewnętrznych lukarny i. Malowanie j. Docieplenie ścian zewnętrznych k. Remont murka przy budynku przedszkola B. Roboty sanitarne tj. a. Instalacja wodociągowa b. Instalacja centralnego ogrzewania, kotłownia C. Roboty elektryczne tj. a. Demontaż istniejącej instalacji b. Instalacja elektryczna osprzęt c. Montaż opraw oświetleniowych - oświetlenie awaryjne d. Montaż opraw oświetleniowych - oświetlenie podstawowe e. Instalacja fotowoltaiczna f. Instalacja uziomowa g. Badania i pomiary D. Roboty ogólnobudowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na potrzeby kotłowni tj. a. Roboty rozbiórkowe b. Ławy, ściany fundamentowe, izolacje c. Podłoża i posadzki pom. kotłowni d. Elementy konstrukcyjne drewniane stropu i dachu e. Ściany murowane f. Komin dymowy i naprawa pokrycia dachowego g. Elementy konstrukcyjne nadziemia h. Stolarka drzwiowa i. Tynki i okładziny wewnętrzne j. Malowanie E. Roboty sanitarne tj. a. Zewnętrzna instalacja c.o.i wody b. Przyłącze kanalizacji sanitarnej c. Roboty towarzyszące F. Roboty elektryczne tj. a. Zasilanie kotłowni b. Instalacja elektryczna, osprzęt c. Montaż opraw oświetleniowych - oświetlenie awaryjne d. Montaż opraw oświetleniowych, oświetlenie podstawowe e. Instalacja uziomowa f. Badania i pomiary G. Przed przystąpieniem do robót związanych z termomodernizacją Przedszkola Samorządowego, od strony ulicy, należy uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego odpowiedniego zarządcy dróg (Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie, GDDKiA Olsztyn) H. Po wykonaniu robót budowlanych dot. zmiany sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na potrzeby kotłowni dla przedszkola, należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 2. Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w: a. Dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik nr 9 do SIWZ zawierającej: projekt budowlany; specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; b. Przedmiary robót - załącznik nr 10 SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową a także zgodnie z : a) Audytami energetycznymi - zał. nr 11 b) Decyzją RDOŚ - zał. nr 12 c) Opinią ornitologiczną - zał. nr 13 d) Projektem umowy - zał. nr 8a i 8b

Część nr: 1 Nazwa: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Rozogach przy ulicy Wojciecha Kętrzyńskiego 22.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ogólny zakres robót budowlanych obejmuje: A. Roboty ogólnobudowlane tj. a. Roboty rozbiórkowe budynku b. Elementy konstrukcyjne nadziemia c. Docieplenie ścian i stropów d. Podłoża i posadzki wewn. w pom. piwnicy e. Ścianka działowa murowana f. Stolarka okienna, stolarka i ślusarka drzwiowa g. Tynki i okładziny wewnętrzne h. Elementy ślusarsko- kowalskie i. Malowanie pomieszczeń j. Dach łącznika - roboty rozbiórkowe i nowe pokrycie, obróbki B. Roboty sanitarne tj. a. Instalacja wodociągowa b. Instalacja centralnego ogrzewania, kotłownia C. Roboty elektryczne tj. a. Demontaż istniejącej instalacji b. Instalacja elektryczna, osprzęt c. Montaż opraw oświetleniowych, oświetlenie awaryjne d. Montaż opraw oświetleniowych, oświetlenie podstawowe e. Instalacja fotowoltaiczna f. Instalacja uziomowa g. Badania i pomiary Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w: a. Dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik nr 9 do SIWZ zawierającej: projekt budowlany; specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; b. Przedmiary robót - załącznik nr 10 SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową a także zgodnie z : a) Audytami energetycznymi - zał. nr 11 b) Decyzją RDOŚ - zał. nr 12 c) Opinią ornitologiczną - zał. nr 13 d) Projektem umowy - zał. nr 8a i 8b
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45215000-7, 45331100-7, 45331110-0, 45232460-4, 45311000-0, 09331200-0, 45231300-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa brutto 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego ,,Kraina Uśmiechu" w Rozogach przy ulicy Wielbarskiej 1.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ogólny zakres robót budowlanych obejmuje: A. Roboty ogólnobudowlane dot. budynku Przedszkola tj. a. Roboty rozbiórkowe b. Dach - konstrukcja i pokrycie + docieplenie stropu nad nieogrzewanym poddaszem c. Montaż doświetlaczy piwnicznych d. Stolarka okienna i drzwiowa e. Docieplenie stropu nad nieogrzewaną piwnicą f. Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem g. Docieplenie ścian wewnętrznych i komina od strony nieogrzewanej części poddasza h. Docieplenie ścian zewnętrznych lukarny i. Malowanie j. Docieplenie ścian zewnętrznych k. Remont murka przy budynku przedszkola B. Roboty sanitarne tj. a. Instalacja wodociągowa b. Instalacja centralnego ogrzewania, kotłownia C. Roboty elektryczne tj. a. Demontaż istniejącej instalacji b. Instalacja elektryczna osprzęt c. Montaż opraw oświetleniowych - oświetlenie awaryjne d. Montaż opraw oświetleniowych - oświetlenie podstawowe e. Instalacja fotowoltaiczna f. Instalacja uziomowa g. Badania i pomiary D. Roboty ogólnobudowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na potrzeby kotłowni tj. a. Roboty rozbiórkowe b. Ławy, ściany fundamentowe, izolacje c. Podłoża i posadzki pom. kotłowni d. Elementy konstrukcyjne drewniane stropu i dachu e. Ściany murowane f. Komin dymowy i naprawa pokrycia dachowego g. Elementy konstrukcyjne nadziemia h. Stolarka drzwiowa i. Tynki i okładziny wewnętrzne j. Malowanie E. Roboty sanitarne tj. a. Zewnętrzna instalacja c.o.i wody b. Przyłącze kanalizacji sanitarnej c. Roboty towarzyszące F. Roboty elektryczne tj. a. Zasilanie kotłowni b. Instalacja elektryczna, osprzęt c. Montaż opraw oświetleniowych - oświetlenie awaryjne d. Montaż opraw oświetleniowych, oświetlenie podstawowe e. Instalacja uziomowa f. Badania i pomiary G. Przed przystąpieniem do robót związanych z termomodernizacją Przedszkola Samorządowego, od strony ulicy, należy uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego odpowiedniego zarządcy dróg (Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie, GDDKiA Olsztyn) H. Po wykonaniu robót budowlanych dot. zmiany sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na potrzeby kotłowni dla przedszkola, należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w: a. Dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik nr 9 do SIWZ zawierającej: projekt budowlany; specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; b. Przedmiary robót - załącznik nr 10 SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową a także zgodnie z : a) Audytami energetycznymi - zał. nr 11 b) Decyzją RDOŚ - zał. nr 12 c) Opinią ornitologiczną - zał. nr 13 d) Projektem umowy - zał. nr 8a i 8b
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45214100-1, 45331100-7, 45231300-8, 45331110-0, 45232460-4, 45311000-0, 09331200-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa brutto 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45215000-7,45214100-1,45331100-7,45231300-8,45331110-0,45232460-4,45311000-0,09331200-0

Dokument nr: 558897-N-2019, ROŚ.271.5.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://rozogi.bipgmina.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert w formie pisemnej - za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem poczty
Adres:
Urząd Gminy Rozogi ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22, 12-114 Rozogi, pok. nr 12 (sekretariat).

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-26, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-16

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca: Część 1 a. udokumentuje wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 2 zadania odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane o wartości nie mniejszej niż: 700000,00 zł. Przez zadanie odpowiadające rodzajem robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia" rozumie się zadanie polegające na termomodernizacji (przez termomodernizację Zamawiający rozumie wykonanie docieplenia budynku i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w ramach jednego zadania) lub budowie lub przebudowie lub remoncie obiektu kubaturowego. W przypadku, gdy wartość wykazywanego zamówienia określona została w walucie innej niż wskazana przez Zamawiającego, Wykonawca przeliczy ją wg średniego kursu NBP na dzień zatwierdzenia protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, podając datę zatwierdzenia protokołu/ dokumentu i kurs walut. b. posiada lub będzie posiadał na czas realizacji zamówienia osobę/osoby z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi tj: ? Kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: Minimalne wymagania: posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane ww. specjalności, umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia. ? Kierownika robot w specjalności sanitarnej. Minimalne wymagania: posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane ww. specjalności, umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia. ? Kierownika robót w specjalności elektroenergetycznej. Minimalne wymagania: posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane ww. specjalności, umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z zał. nr 2 do SIWZ, które stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowania. Część 2 a. udokumentuje wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 2 zadania odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane o wartości nie mniejszej niż: 500000,00 zł. Przez zadanie odpowiadające rodzajem robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia" rozumie się zadanie polegające na termomodernizacji (przez termomodernizację Zamawiający rozumie wykonanie docieplenia budynku i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w ramach jednego zadania) lub budowie lub przebudowie lub remoncie obiektu kubaturowego. W przypadku, gdy wartość wykazywanego zamówienia określona została w walucie innej niż wskazana przez Zamawiającego, Wykonawca przeliczy ją wg średniego kursu NBP na dzień zatwierdzenia protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, podając datę zatwierdzenia protokołu/ dokumentu i kurs walut. b. posiada lub będzie posiadał na czas realizacji zamówienia osobę/osoby z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi tj: ? Kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: Minimalne wymagania: posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane ww. specjalności, umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia. ? Kierownika robot w specjalności sanitarnej. Minimalne wymagania: posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane ww. specjalności, umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia. ? Kierownika robót w specjalności elektroenergetycznej. Minimalne wymagania: posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane ww. specjalności, umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z Zał. nr 2 do SIWZ, które stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowania. 3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy, może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 22d ust. 2 ustawy Pzp) 4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów (art. 26 ust. 2f ustawy Pzp).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5 pkt. 1 ustawy Pzp. b) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5 pkt. 8 ustawy Pzp. c) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5 pkt. 8 ustawy Pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów: 1) o których mowa w rozdz. VII ust. 6 pkt a, SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) o których mowa w rozdz. VII ust. 6 pkt b i c SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby z zastrzeżeniem terminów, o których mowa powyżej. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w punkcie 1. niniejszego rozdziału, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty będą niekompletne, będą zawierały błędy lub budziły wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, dotyczących: 1) Zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) Wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, o treści zgodnej z załączonym wzorem, stanowiącym załącznik nr 5 ,,Wykaz robót budowlanych". Warunek ten ma spełniać samodzielnie Wykonawca lub samodzielnie jeden z konsorcjantów lub samodzielnie jeden podmiot udostępniający zasoby wiedzy i doświadczenia - doświadczenie ww. podmiotów nie sumuje się. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami - o treści zgodnej z załączonym wzorem, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ pn. ,,Wykaz osób" W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek ten należy spełnić łącznie. 8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 9. Zamawiający, ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12- 23 i ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp. a) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane do realizacji których, te zdolności są wymagane; b) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca, w terminie określonym przez Zamawiającego: - zastąpił ten podmiot innym podmiotem, lub podmiotami lub, - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 10. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: ? zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, ? sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, ? zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego ? czy podmiot na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 11. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda, aby Wykonawca do oferty dołączył oświadczenie dotyczące podmiotów, na zasoby których powołuje się w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w rozdz. VII ust. 1 SIWZ. 12. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że podmiot udostępniający zasoby nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. UWAGA: Dokument ten powinien być własnoręcznie podpisany przez podmioty trzecie i złożony w oryginale. Dokument należy złożyć wraz z ofertą.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: 1) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w zakresie części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę; 2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII pkt 1 SIWZ według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ; 3) Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - jeżeli dotyczy; 4) W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia); 5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w Rozdziale VII SIWZ - jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ; 6) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2019 poz. 700 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.
Tak
Informacja na temat wadium
Żądanie wadium, jego wysokość oraz formy wniesienia - art. 45 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 1) Część 1 - 20.000,00 zł. 2) Część 2 - 12.000,00 zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego: Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu O/Rozogi Nr 61 8920 0001 0010 1765 2000 0020, z dopiskiem ,,Wadium znak sprawy ROŚ.271.5.2019" - część I lub/i część II 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110). Wadium wnoszone w formach określonych w pkt 2, 3, 4, 5 musi być bezwarunkowe i tożsame z wadium wnoszonym w pieniądzu oraz powinno być złożone w oryginale w oznaczonej oddzielnej kopercie wraz z ofertą. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert. Obowiązkiem Wykonawcy jest dbałość o właściwy, odpowiednio wczesny termin dokonania zlecenia przelewu. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom zgodnie z art. 46 ust. 1 - 4 ustawy Pzp. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa brutto 60,00
Okres gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.