Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3668z ostatnich 7 dni
16260z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: WYKONANIE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU, OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO, KURTYN DYMOWYCH ORAZ...

Przedmiot:

WYKONANIE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU, OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO, KURTYN DYMOWYCH ORAZ SYSTEMU ZAMKNIĘĆ OGNIOWYCH W BUDYNKU SZKOŁY

Data zamieszczenia: 2019-06-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: KZB Legionowo Spółka z o.o
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 3
05-120 Legionowo
powiat: legionowski
tel. 22 774-45-95 wew. 11, faks 22 774-11-77
info@kzb-legionowo.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Legionowo
Wadium: 8.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
WYKONANIE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU, OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO, KURTYN DYMOWYCH ORAZ SYSTEMU ZAMKNIĘĆ OGNIOWYCH W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 PRZY UL. ZEGRZYŃSKIEJ 3 W LEGIONOWIE
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu sygnalizacji pożaru, oświetlenia ewakuacyjnego, kurtyn dymowych oraz systemu zamknięć ogniowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Zegrzyńskiej 3 w Legionowie. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: 1) Instalacji sygnalizacji pożarowej SSP w tym: ? zasilania urządzeń SSP z istn. rozdzielnic elektrycznych, ? montaż centrali adresowalnej mikroprocesorowej centrali systemu sygnalizacji pożarowej 4 pętlowa x 127 adresów, ? montaż dodatkowego modułu liniowego rozszerzającego pojemność centrali o dodatkowe 4 pętle, ? montaż elementów liniowych - czujek, przycisków ROP i elementów wykonawczych wejścia-wyjścia, ? montaż sygnalizatorów wewnętrzne instalowanie na oddzielnych liniach i zasilane z zasilaczy pożarowych, ? montaż sygnalizatorów zewnętrznych, ? montaż okablowania. 2) Instalacji oświetlenia awaryjno - ewakuacyjnego: ? zasilania oświetlenia z ist. rozdzielnic elektrycznych, ? montaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego - kierunkowego, ? montaż opraw oświetlenia awaryjnego, 3) Montaż wyłącznika p. pożarowego. 4) Montaż drzwi p. pożarowych (ewakuacyjnych). 2. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie dokumentacją techniczną, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej i ze sztuką budowlaną. 3. Materiały stosowane przez WYKONAWCĘ podczas realizacji przedmiotu umowy powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia oraz dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumenty potwierdzające wymagania opisane w projekcie budowlanym WYKONAWCA przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU przed ich wbudowaniem pod rygorem nakazu rozbiórki wykonanych robót i demontażu wbudowanych materiałów na koszt WYKONAWCY. 4. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia w oparciu o projekt budowlany (załączniki nr 11 i 17 do SIWZ), specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (załącznik nr 12 i 16 do SIWZ), przedmiary robót (załączniki nr 13, 14 i 15 do SIWZ). 5. W przypadku rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami opisu przedmiotu zamówienia, wymienionymi w ust. 3: 1) pierwszeństwo ma zawsze projekt techniczny, jeżeli rozbieżność ich dotyczy: 2) pierwszeństwo ma Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), w zakresie, w jakim rozbieżność nie dotyczy dokumentacji projektowej. 6. Zamawiający określa w § 27 SIWZ wymagania (zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp) zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976r. - Kodeks pracy (Dz.U z 2018 r. poz. 917, ze zm.), tj. ,,Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem" zgodnie z cechami stosunku pracy wg Państwowej Inspekcji Pracy: - podporządkowanie pracownika kierownictwu pracodawcy, - odpłatność wykonywanej pracy, - praca wykonywana jest osobiście przez pracownika, - powtarzalność czynności w określonych odcinkach czasowych, - ryzyko ekonomiczne, socjalne i gospodarcze procesu produkcyjnego, - praca jest wykonywana w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę

CPV: 45000000-7,45312100-8,45310000-3,45214210-5,45312100-8,45110000-1,45453000-7

Dokument nr: 558996-N-2019, DOP-ZP-13/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.kzb-legionowo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie, zgodnie zasadami określonymi w SIWZ
Adres:
KZB Legionowo Sp. z o.o., ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo, parter - Biuro Obsługi Klienta

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-25, godzina: 11:30,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-08-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-08-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej - zamawiający wyraża jako minimalne poziomy: 1) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji sygnalizacji pożarowej SSP wraz z oświetleniem awaryjno-ewakuacyjnym w budynku użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto ramach jednej umowy. (Jeżeli wśród całego zakresu robót budowlanych wskazanych w wykazie jedynie jakaś część potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu tj. obejmujących swym zakresem wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej SSP wraz z oświetleniem awaryjno-ewakuacyjnym w budynku użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) ramach jednej umowy. Wykonawca winien określić wartość jedynie tej zrealizowanej części zamówienia która potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu.) W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej - zamawiający wyraża jako minimalne poziomy 1) Dysponowania, co najmniej 1 kierownikiem budowy o wymaganych kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu: ? uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika robót w swojej specjalności, 2) Dysponowania osobą, która posiada certyfikat kwalifikacji uprawniający do instalowania, konserwacji systemów sygnalizacji pożaru wydany przez CNBOP-PIB. Zamawiający dopuszcza, aby ta sama osoba pełniła funkcje kierownika robót i posiadała w/w certyfikat. Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U., poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65). W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1946 z późn. zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli: 1) nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz 2) posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług trans granicznych
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ ? wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ; d) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 25 ust 1 pkt 2 Wykonawca zobowiązany jest złożyć n/w dokumenty: 1) deklarację właściwości użytkowych dla każdego rodzaju oferowanych centrali, 2) karty (opisy) każdego z rodzajów centrali określonych w dokumentacji technicznej. Przedmiotowe karty (opisy) muszą zawierać co najmniej: ? informację o parametrach oferowanych centrali tj. potwierdzającą, iż spełniają one wymagania określone w specyfikacji technicznej, ? wizualizację danych centrali (rysunek, zdjęcie itp.).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) - o ile dotyczy; 3) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 8 do SIWZ) jeżeli dotyczy; 6) informacja o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom składana na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy pzp (załącznik nr 9 do SIWZ) - jeżeli dotyczy 7) uproszczony kosztorys ofertowy;
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 80,00
termin gwarancji 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.