Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3668z ostatnich 7 dni
16260z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Dostawa piasku przeznaczonego do zimowego utrzymania dróg

Przedmiot:

,,Dostawa piasku przeznaczonego do zimowego utrzymania dróg

Data zamieszczenia: 2019-06-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Niżański
ul. Rudnicka 15
37-400 Nisko
powiat: niżański
Tel./ Fax. 15 841 54 16
Województwo: podkarpackie
Miasto: Nisko
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-18 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
6.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa piasku przesianego frakcji 0-2 mm, zawartość ziaren drobnych do 0,063 mm nie może przekraczać 3%, bez zanieczyszczeń ilastych i gliniastych, o dopuszczalnej wilgotności do 5% w ilości 700 ton z przeznaczeniem do sporządzania mieszanki piaskowo - solnej na zadanie związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych Powiatu Niżańskiego w sezonie zimowym 2019/2020.
6.2 Oferowany piasek powinien spełniać w/w parametry oraz być zgodny z normą PN-EN 13043:2004. Piasek musi posiadać świadectwo jakości, deklarację zgodności, którą wybrany przez Zamawiającego Wykonawca dostarczy najpóźniej w dniu podpisania umowy, ważne przez cały okres obowiązywania umowy oraz udzielonej gwarancji jakości, potwierdzające jego przydatność do stosowania przy zwalczaniu śliskości zimowej na drogach.
6.3 Zamówienie w całości należy dostarczyć na plac składowy Obwodu Drogowo -Mostowego w Harasiukach (37-413 Harasiuki 84B). Całkowite koszty z tytułu dostawy ponosi Wykonawca.
6.4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

Dokument nr: ZDP.AZ.2531.10.2019

Otwarcie ofert: 6) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 18.06.2019 r. o godz. 10.15.

Składanie ofert:
10. Miejsce i termin składania ofert:
1) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku, Racławice, ul. Rudnicka 15, 37-400 Nisko (osobiście, listem) na załączonym do zaproszenia formularzu ofertowym do dnia 18.06.2019 r. do godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji zamówienia: do dnia 10.07.2019 r.

Wymagania:
7. Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania winien dysponować
odpowiednim dla potrzeb zamówienia zapleczem technicznym
8. Dokumenty jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
- Wypełniony i podpisany formularz ofertowy,
- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
- Oświadczenie RODO.
9. Kryteria oceny ofert:
Najniższa cena brutto - 100%.
2) Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania.
3) Oferta powinna być opakowana w jedną kopertę zaadresowaną na adres Zamawiającego z dopiskiem: ,,Oferta na dostawę piasku".
4) W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości lub na kopercie, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
5) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 14 dni od upływu terminu otwarcia ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11. Inne istotne warunki zamówienia:
11.1 Przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zaproszenia do składania ofert.
11.2 Zamawiający może dokonać poprawy w ofercie oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek lub oczywistych omyłek pisarskich.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.