Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
727z dziś
4396z ostatnich 7 dni
15549z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja budynków

Przedmiot:

Termomodernizacja budynków

Data zamieszczenia: 2019-06-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Włocławek
ul. Zielony Rynek 11/13
87-800 Włocławek
powiat: Włocławek
tel. (54) 414 40 00, faks (54) 414 42 57
zamowienia@um.wloclawek.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Włocławek
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap V - z podziałem na 2 zadania
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek, z możliwością składania ofert częściowych na 2 zadania: Zadanie nr 1 pn. Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 16 we Włocławku Zadanie nr 2 pn. Termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej Nr 5 we Włocławku

Część nr: 1 Nazwa: Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 16 we Włocławku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 1 pn. Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 16 we Włocławku obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych: ? docieplenie ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi, ? docieplenie stropodachu wraz z robotami towarzyszącymi, ? modernizacja czterech łazienek, ? wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ? ułożenie opaski odwadniającej, ? wymiana instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego w technologii LED, ? wymiana instalacji odgromowej, ? rozbudowa rozdzielni elektrycznych, ? montaż węzła ciepłowniczego wraz z robotami towarzyszącymi, ? wymiana instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wraz z robotami towarzyszącymi, ? roboty towarzyszące termomodernizacji. Lokalizacja inwestycji: zadanie nr 1 realizowane będzie na terenie działki nr 13/2 KM 33 przy ul. Budowlanych 6a we Włocławku. W trakcie realizacji robót budowlanych Przedszkole Publiczne Nr 16 we Włocławku będzie czynne. W czasie realizacji zamówienia w placówce będą odbywały się zajęcia z udziałem dzieci, za wyjątkiem okresu od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. W związku z powyższym, roboty budowlane mogą być prowadzone przez cały okres realizacji zamówienia (również w czasie odbywania się zajęć z udziałem dzieci) od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-20:00, a w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-20:00. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować prace w sposób nienarażający użytkowników obiektu i osób trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, powodujące niemożność prowadzenia bieżącej działalności, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. Wykonawca zobowiązany jest, podczas prowadzenia prac, przechowywać butle z gazami technicznymi na stanowisku roboczym na otwartym powietrzu. Zabrania się magazynowania butli gazowych w zamkniętych pomieszczeniach na terenie obiektu, w którym prowadzone są prace przy ich użyciu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym technologie i zakres robót, określone zostały w dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących załącznik do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45450000-6, 45261410-1, 45421100-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 120
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Całkowita cena oferty brutto 60,00
Najkrótszy termin realizacji zamówienia 20,00
Najdłuższy okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie wskazanym w formularzu ofertowym, nie krótszym jednak niż 90 dni i nie dłuższym niż 120 dni od dnia zawarcia umowy.

Część nr: 2 Nazwa: Termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej Nr 5 we Włocławku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 2 pn. Termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej Nr 5 we Włocławku obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych: ? docieplenie ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi, ? docieplenie stropodachu wraz z robotami towarzyszącymi, ? wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ? ułożenie opaski odwadniającej, ? wymiana instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi, ? wymiana instalacji odgromowej wraz z robotami towarzyszącymi, ? rozbudowa rozdzielni elektrycznych, ? montaż węzła ciepłowniczego wraz z robotami towarzyszącymi, ? wymiana instalacji wody ciepłej i cyrkulacji, c.o. wraz z robotami towarzyszącymi, ? roboty towarzyszące termomodernizacji. Lokalizacja inwestycji: zadanie nr 2 realizowane będzie na terenie działki nr 11/5 KM 33 oraz działki nr 3/8 KM 28 przy ul. Wienieckiej 46 we Włocławku. W trakcie realizacji robót budowlanych Szkoła Podstawowa Nr 5 we Włocławku będzie czynna. W czasie realizacji zamówienia w placówce będą odbywały się zajęcia z udziałem dzieci, za wyjątkiem okresu od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. W związku z powyższym, roboty budowlane mogą być prowadzone przez cały okres realizacji zamówienia (również w czasie odbywania się zajęć z udziałem dzieci) od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-18:00. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować prace w sposób nienarażający użytkowników obiektu i osób trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, powodujące niemożność prowadzenia bieżącej działalności, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. Wykonawca zobowiązany jest, podczas prowadzenia prac, przechowywać butle z gazami technicznymi na stanowisku roboczym na otwartym powietrzu. Zabrania się magazynowania butli gazowych w zamkniętych pomieszczeniach na terenie obiektu, w którym prowadzone są prace przy ich użyciu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym technologie i zakres robót, określone zostały w dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących załącznik do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45450000-6, 45261410-1, 45421100-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 120
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Całkowita cena oferty brutto 60,00
Najkrótszy termin realizacji zamówienia 20,00
Najdłuższy okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie wskazanym w formularzu ofertowym, nie krótszym jednak niż 90 dni i nie dłuższym niż 120 dni od dnia zawarcia umowy.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 559159-N-2019, BZP.271.23.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.um.wlocl.pl/typy-tresci/zamowienia-publiczne/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej
Adres:
Biuro Obsługi Mieszkanców - stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej Prezydenta Miasta Włocławek, Urząd Miata Włocławek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-03, godzina: 09:45,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 120
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: dot. zadania nr 1: ? dwie roboty budowlane, polegające na wykonaniu docieplenia ścian budynku o wartości łącznej co najmniej 300 000,00 złotych brutto; ? dwie roboty budowlane, polegające na wykonaniu docieplenia stropodachu o wartości łącznej co najmniej 30 000,00 złotych brutto; dot. zadania nr 2: ? dwie roboty budowlane, polegające na wykonaniu docieplenia ścian budynku o wartości łącznej co najmniej 400 000,00 złotych brutto; ? dwie roboty budowlane, polegające na wykonaniu docieplenia stropodachu o wartości łącznej co najmniej 60 000,00 złotych brutto; b) dysponuje wymienionymi poniżej osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wymienionych poniżej osób, przewidzianych do realizacji zamówienia, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia i będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, zgodnie z dyspozycją art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej: dot. zadania nr 1 i 2: ? 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, ? 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, ? 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP; 5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 7) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (załącznik nr 3 do SIWZ), 2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 4 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz ofertowy, 2. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy), 3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeśli dotyczy).
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości odpowiednio: na zadanie nr 1: 12 000,00 złotych (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100), na zadanie nr 2: 20 000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), przed upływem terminu składania ofert
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.