Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
343z dziś
4098z ostatnich 7 dni
16472z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: DOSTAWA AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH I SPECJALISTYCZNEGO OPROGRAMOWANIA

Przedmiot:

DOSTAWA AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH I SPECJALISTYCZNEGO OPROGRAMOWANIA

Data zamieszczenia: 2019-06-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: NetLand Sp. z o.o
ul. Trylińskiego 16
10-683 Olsztyn;
powiat: Olsztyn
48896120730 Fax +48896120731
apietnoczka@netland.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1189868
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn;
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH I SPECJALISTYCZNEGO OPROGRAMOWANIA
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Dostawa akcesoriów komputerowych oraz specjalistycznego oprogramowania w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu ,,pn. ,,Informatyzacja przedsiębiorstwa NetLand Sp. z o.o. (umowa o dofinansowanie projektu nr RPWM.01.04.03-28-0029/17-00) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 1 - ,,Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur"; Działania 1.4 - ,,Nowe modele biznesowe i ekspansja"; Poddziałanie 1.4.3- ,,Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP"
Cel zamówienia
Dostawa akcesoriów komputerowych oraz specjalistycznego oprogramowania w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu ,,pn. ,,Informatyzacja przedsiębiorstwa NetLand Sp. z o.o. (umowa o dofinansowanie projektu nr RPWM.01.04.03-28-0029/17-00) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 1 - ,,Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur"; Działania 1.4 - ,,Nowe modele biznesowe i ekspansja"; Poddziałanie 1.4.3- ,,Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP"
Przedmiot zamówienia
1. Dostawa akcesoriów komputerowych oraz specjalistycznego oprogramowania w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu ,,pn. ,,Informatyzacja przedsiębiorstwa NetLand Sp. z o.o. (umowa o dofinansowanie projektu nr RPWM.01.04.03-28-0029/17-00) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 1 - ,,Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur"; Działania 1.4 - ,,Nowe modele biznesowe i ekspansja"; Poddziałanie 1.4.3- ,,Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP"
2. Wymagania techniczne, parametry i elementy składowe przedstawiają się następująco:
1) Oprogramowanie do zarządzania projektami- 1 szt.
Wymagania minimalne:
a) oprogramowanie do zarządzania procesami/projektami w firmie, w tym obszarze digitalizacji w zakresie dokumentowania kosztów, planowania kilku projektów w czasie rzeczywistym, usprawnienia zarządzania większą liczbą osób wykonujących procesy skanowania i digitalizacji,
b) tworzenie i zarządzanie budżetem projektu,
c) tworzenie i zarządzanie harmonogramem projektu,
d) planowanie i zarządzanie zadaniami, raportami i analizą biznesową;
2) Zasilacz awaryjny UPS - 1 szt.
a) rodzaj UPS: on-line,
b) moc: min. 1000VA/900W,
c) liczba gniazd wyjściowy: min. 4,
d) wbudowany wyświetlacz LCD,
e) akumulator: min. 2 x bateria 12V 9Ah,
f) czas pracy przy obciążeniu 100 %: min. 10,5 min.,
g) czas pracy przy obciążeniu 50%: min. 20, 5 min.,
h) gwarancja: min. 24 m-ce;
3) Dysk twardy - 2 szt.
a) dysk zewnętrzny, HDD,
b) format: 2,5'',
c) pojemność: min. 4 TB,
d) złącze: USB 3.0,
e) akcesoria dodatkowe: kabel USB,
f) gwarancja: min. 24 m-ce
4) Oprogramowanie do generowania kodów kresowych - 1 szt.
Wymagania minimalne:
a) oprogramowanie do projektowania i wydruku etykiet z kodem kreskowym pozwalające wygenerować kody kreskowe dla wszystkich lub wybranych towarów, umożliwiające drukowanie etykiet na papierze przylepnym,
b) możliwość drukowania etykiet na wszystkich drukarkach biurowych, przemysłowych, przenośnych,
c) obsługa RFID,
d) projektowanie etykiet w trybie WYSIWYG,
e) obsługa UCC / EAN 128 z kreatorem identyfikatorów zastosowań,
f) obsługa większości formatów graficznych,
g) obsługa wszystkich popularnych symbolik kodów (łącznie z kodami 2D),
h) obsługa Unicode (uniwersalny standard kodowania znaków),
i) obsługa baz danych przez ODBC,
j) narzędzia do konfiguracji i diagnostyki drukarek.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, jednakże podane przez Zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełniania Zamawiający będzie oczekiwał. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
4. Wykonawca musi przedstawić ofertę obejmującą całość zamówienia, gdyż zamówienie nie zostało podzielone na wyodrębnione części i musi być zrealizowane w całości.

CPV: 30236000-2

Dokument nr: 1189868, 1/NL/1.4.3/RPO/2019

Otwarcie ofert: 4. Termin otwarcia ofert 26.06.2019 r., godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego, w pok. nr 107.

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 26-06-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj.:
NetLand Sp. z o.o. ul. Trylińskiego 16; 10-683 Olsztyn; pok. nr 108 - Sekretariat.
2. Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego podany w ust. 1 i posiadającej następujące oznaczenia: ,,Dostawa akcesoriów komputerowych i specjalistycznego oprogramowania. Nie otwierać przed dn. 26.06.2019 r., godz. 9.00" oraz oznaczenie nazwy i dokładnego adresu Wykonawcy.
3. Termin składania ofert upływa w dniu 26.06.2019 r. o godz. 8:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Olsztyn Miejscowość: Olsztyn
Harmonogram realizacji zamówienia
1. Wymagany termin realizacji przedmiotowego zamówienia: do maks. 45 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
2. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: NetLand Sp. z o.o., ul. Trylińskiego 16; 10-683 Olsztyn.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w zakresie niniejszego warunku.
Wiedza i doświadczenie
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w zakresie niniejszego warunku.
Potencjał techniczny
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w zakresie niniejszego warunku.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w zakresie niniejszego warunku.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w zakresie niniejszego warunku.
Dodatkowe warunki
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym (beneficjentem) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego (beneficjenta) lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego (beneficjenta) czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z zapisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W celu potwierdzenia powyższego warunku, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 2 do do zapytania ofertowego załączonego do niniejszego ogłoszenia).
3. Wykonawca, który nie oświadczy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w ust. 1 podlega wykluczeniu z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
Warunki zmiany umowy
1. Zmiana warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w zakresie realizacji przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego nie może dotyczyć jej istotnych postanowień wynikających z opisu przedmiotu zamówienia.
2. Wprowadzanie zmian do Umowy z Wykonawcą po jej zawarciu jest dopuszczalne jedynie w następujących przypadkach:
a) jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) z konieczności dostosowania warunków umowy do postanowień umowy o dofinansowanie projektu w ramach którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie zawartej przez Zamawiającego z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie,
c) zaistnienia niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, pomimo zachowania należytej staranności, okoliczności prawnych, ekonomicznych czy technicznych związanych bezpośrednio z realizacją przedmiotu umowy lub wystąpienia sił wyższych (tj. zdarzeń o charakterze przypadkowym, sprawczym, naturalnym, np. klęski żywiołowej, powodzi, itp.), za które żadna ze stron umowy nie ponosi odpowiedzialności, skutkujące brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem.
3. Każdorazowo zmiana terminu wykonania zamówienia wynikająca z przyczyn o których mowa w ust. 2 pkt. c) uzależniona jest od jej akceptacji przez Zamawiającego oraz ewentualnie Instytucję Pośredniczącą w finansowaniu projektu w ramach którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie.
4. Wszelkie zmiany w umowie, która zostanie zawarta w wyniku postępowania, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
5. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
a) nie wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie;
b) opóźnienia w wykonywaniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w takim zakresie iż nie będzie możliwe wykonanie niniejszej umowy w terminie określonym w umowie.
6. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu winno nastąpić w terminie 3 dni od dnia zaistnienia przesłanki, z zachowaniem formy pisemnej.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
a) formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego załączonego do niniejszego ogłoszenia,
b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
c) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego załączonego do niniejszego ogłoszenia,
d) pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy - jeśli dotyczy (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem).
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
a) Cena brutto (PLN) - 90%
b) Termin dostawy - 10%
2. Uzyskane przez Wykonawcę punkty w ramach przyjętych kryteriów oceny ofert podlegają zliczeniu. Zamówienie udzielone zostanie Wykonawcy, który w ramach ustanowionych kryteriów oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów oraz przedłoży dokumenty, o których mowa szczegółowo w rozdziale VI zapytania ofertowego załączonego do niniejszego ogłoszenia
3. W ramach kryterium ,,Cena" przyjmuje się następujący wzór do obliczenia punktowego, tj.:
P= (CN / COB x 90%) x 100
gdzie:
P - liczba punktów przyznanych wykonawcy w kryterium ,,Cena"
CN - najniższa zaoferowana cena oferty niepodlegającej odrzuceniu,
COB - cena zaoferowana w ofercie badanej niepodlegającej odrzuceniu,
90% - waga kryterium
Maksymalną liczbę punktów (90 pkt.) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę za realizację zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów.
4. W ramach kryterium ,,Termin dostawy" przyjmuje się następujące założenia, tj.:
1) Wykonawca, który dostarczy przedmiot umowy w terminie do 45 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy - otrzyma 0 pkt.
2) Wykonawca, który dostarczy przedmiot umowy w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy - otrzyma 10 pkt.
5. Dane do oceny ofert w ramach przyjętych kryteriów oceny ofert Wykonawcy zobowiązani są zamieścić w formularzu ofertowym.
Wykluczenia
1. Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu opisanych odpowiednio w niniejszym ogłoszeniu oraz w rozdziale IV pkt. 1 i 2 zapytania ofertowego załączonego do niniejszego ogłoszenia.
2. Zamawiający przewiduje następujące okoliczności odrzucenia oferty:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
2) została złożona przez podmiot wykluczony z przedmiotowego postępowania,
3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym,
4) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
5) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia lub Wykonawca nie złożył wyjaśnień jako odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień w zakresie podejrzenia zaoferowania przez Wykonawcę rażąco niskiej ceny,
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny, których Zamawiający nie był jednoznacznie w stanie określić i poprawić lub ceny nie odzwierciedlają faktycznych kosztów,
7) Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie zgodził się na poprawienie wskazanej omyłki, o której w wezwaniu zawiadomił go Zamawiający,
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
NETLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
Władysława Trylińskiego 16
10-683 Olsztyn
warmińsko-mazurskie , Olsztyn
Numer telefonu
48896120730
Fax
+48896120731
NIP
7393679238
Tytuł projektu
Informatyzacja przedsiebiorstwa NetLand Sp z o. o.
Numer projektu
RPWM.01.04.03-28-0029/17-00
Inne źródła finansowania
Nie dotyczy

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Adrian Pietnoczka - Prezes Zarządu Zamawiającego; email: apietnoczka@netland.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.