Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
391z dziś
4146z ostatnich 7 dni
16520z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie odcinka sieci wodociągowej

Przedmiot:

Wykonanie odcinka sieci wodociągowej

Data zamieszczenia: 2019-06-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. W OLSZTYNIE
ul. Oficerska 16a
10-218 Olsztyn
powiat: Olsztyn
tel. 89- 532-79-66
balm@pwik.olsztyn.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-18 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odcinka sieci wodociągowej zakończonej nadziemnym hydrantem p.poż. zlokalizowanym na działce nr 64-84 przy ul. Staszica w Olsztynie, w południowo-wschodniej części parkingu przed Katedrą.
Teren objęty jest nadzorem Konserwatora Zabytków oraz szczególną ochroną architektoniczną.
Wodociąg PE dz=110mm, L=ok. 27,5mb należy zasilić z istniejącej sieci o125mm w ul. Staszica.
Uwzględniając specyfikę terenu, omawiany wodociąg należy zrealizować z wykorzystaniem mało inwazyjnej techniki przecisku sterowanego. Prace muszą być prowadzone pod nadzorem służb archeologicznych.
Zadanie należy zrealizować w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez firmę ZOMB-KAN Projektowanie Nadzór Zofia Szewczyk.

Realizacja zadania obejmuje:
-wykonanie harmonogramu realizacji inwestycji,
-opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz),
-wykonanie robót ziemnych i nawierzchniowych - w miejscach planowanych wykopów,
-wykonanie metodą bezwykopową zaprojektowanego odcinka wodociągu
-zamontowanie nadziemnego hydrantu (desing staromiejski, z napisem OLSZTYN, w kolorze czerwonym)
Wykonawca realizując zadanie pokryje koszty:
-pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej;
-prób odbiorowych;
-nadzoru archeologicznego;
-zajęcia pasa drogowego i wprowadzenia czasowej zmiany organizacji ruchu na czas realizacji robót
Przed złożeniem oferty oferent powinien dokonać wizji lokalnej w celu pełnej oceny zakresu prac.

Dokument nr: RIR.21.II.9.2019

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.06.2019r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego,
blok ,,E", pokój nr 2.
Regulamin Udzielania Zamówień PWiK sp. z o.o. w Olsztynie jest dostępny na internetowej stronie Spółki (www.pwik.olsztyn.pl)

Składanie ofert:
Oferty należy składać w terminie do dnia 18.06.2019r. do godz. 10.00
w siedzibie Zamawiającego - osobiście (budynek A, I piętro, Sekretariat Zarządu) lub pocztą w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją:

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zadania: do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
Warunki do spełnienia w postępowaniu wymagane od Wykonawców:
Wymagania dotyczące Wykonawcy robót budowlanych
- nie podlega wykluczeniu na podstawie przepisów § 20 regulaminu udzielania zamówień przez
PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie*,
- spełnia warunki określone w regulaminie j.w.,
- zrealizował jako główny wykonawca w okresie ostatnich 3 lat co najmniej jedno zamówienie dotyczące wykonania metodą bezwykopową rurociągu o średnicy minimum 80mm i długości minimum 20m,
- wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (wykaz osób kierujących robotami),
- Kierownik budowy jest czynnym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń uprawniające do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne. Dopuszcza się posiadanie uprawnień budowlanych w ograniczonym zakresie uprawniających do kierowania robotami budowlanymi związanymi z realizacją sieci wodociągowej.
- wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej,
- przed przekazaniem placu budowy wykonawca dostarczy polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej (za szkody wyrządzone przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy na kwotę wynikającą z wartości przedmiotu zamówienia) i ubezpieczenie robót budowlano montażowych (CAR-EAR) na kwotę wynikającą z wartości kontraktu,
- wykonawca znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie
Kryterium ceny ,,KC": oferent, który złożył ofertę z najniższą ceną otrzyma 100 pkt. Pozostali oferenci otrzymują liczbę punktów obliczoną wg wzoru:
KC = cena najtańszej oferty / cena badanej oferty x 100pkt.
OFERTA NA WYKONANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ - ZABEZPIECZENIA P.POŻ. DZIAŁKI NR 64-84 PRZY UL. STASZICA.
NIE OTWIERAĆ PRZED 18.06.2019r godz. 1015

Kontakt:
Do kontaktów z oferentami upoważniony jest Andrzej Matyszkiewicz tel. 89- 532-79-66, pokój nr 5, blok ,,E".

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.