Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
727z dziś
4396z ostatnich 7 dni
15549z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową

Przedmiot:

Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową

Data zamieszczenia: 2019-06-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Lubrza - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy
ul. Harcerska 1
48-231 Lubrza
powiat: prudnicki
tel.: 77 4375288 fax: 77 4375288
zqkim@lubrza.opole.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Lubrza
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
20190611 - Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową przed budynkiem Ośrodka Zdrowia w miejscowości Dytmarów 2a
II.PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA
1. W ramach zamówienia należy wykonać:
a) Karczowanie pni i usunięcie korzeni,
b) Mechaniczne usunięcie starej nawierzchni i niwelacja terenu,
c) Wyprofilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
d) Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym sortowym,
e) Położenie krawężników i kostki brukowej betonowej,
2. Szczegółowy opis zamówienia zawiera przedmiar robót - załącznik Nr 4.
3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Materiały użyte do robót budowlanych muszą posiadać niezbędne atesty i muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie.
4. Wykonawca zapozna się z miejscem realizacji zamówienia przed złożeniem oferty.
5. Podczas realizacji przedmiotu zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy: urządzenie zaplecza i placu budowy, zasilenie placu budowy w energię elektryczną i wodę, (Zamawiający wskaże punkty poboru mediów dla potrzeb placu budowy, zaplecza i prowadzenia robót) wykonanie ogrodzenia tymczasowego placu budowy, przywrócenie do stanu pierwotnego terenów zajętych do realizacji przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie robót pod względem BHP i p.poż., zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy.
6. Wykonawca utrzyma w należytym porządku drogi dojazdowe na teren budowy, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości na odcinkach związanych z transportem budowy (m.in. nie dopuści do wynoszenia błota na kołach samochodów wyjeżdżających z budowy)
7. Zamawiający wymaga udzjelenia gwarancji przedmiotu zamówienia na okres 36 miesięcy od dnia odebrania przez zamawiającego robót budowlanych.

Dokument nr: ZGKiM 400/01/02/19

Otwarcie ofert: 3. Termin otwarcia ofert: 19.06.2019 r. godz.10:15

Składanie ofert:
1. Oferty należy składać w jednej z wybranych form:
a) bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ul. Harcerska 1, 48-231 Lubrza w godzinach 07:00-15:00,
b) drogą pocztową na adres - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ul. Harcerska 1, 48-231 Lubrza,
c) drogą elektroniczną na adres e-mail: zqkim@lubrza.opole.pl,
2. Ostateczny termin składania ofert: 19.06.2019 r. do godz.10:00

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin rozpoczęcia robót nastąpi po podpisaniu umowy oraz przekazaniu placu budowy a termin zakończenia nie później niż 30.09.2019 r.

Wymagania:
III. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. Wyjaśnienia warunków niniejszego postępowania udzielane będą przez Zamawiającego pisemnie i drogą elektroniczną.
2. Odpowiedzi na pytania dotyczące treści zaproszenia udzielane będą niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA, TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, TERMINU WYKONANIA
4. Oferty zaleca się składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: ,,Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową przed budynkiem Ośrodka Zdrowia w miejscowości Dytmarów 2a"
5. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 3 do zaproszenia. W jej treści, która nie podlega negocjacjom podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia.
V. ZAWARTOŚĆ OFERTY
1. Wypełniony formularz ofertowy - załącznik Nr 1
2. Wykaz wykonanych w okresie 4 lat dwóch robót budowlanych odpowiadającym swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówieni, każda o wartości co najmniej 30 000,00 zł brutto. Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków należy załączyć do oferty wykaz robót budowlanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 oraz dokumenty (referencje) potwierdzające, że powyższe usługi zostały wykonane należycie.
III. SPOSÓB OBLICZANIA CENY
1. Wykonawca określi cenę za wykonanie zamówienia na załączonym do oferty ,,Formularzu Ofertowym".
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.
3. Cena, która posłuży do oceny oferty będzie ceną brutto.
4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają następujące warunki:
1. Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadający wiedzę i doświadczenie oraz dysponujące odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
VI. KRYTERIA WYBORU OFERT
Oferta najkorzystniejsza pod względem ceny brutto - 100%.
VII. INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podana do wiadomości publicznej na Tablicy Ogłoszeń Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy oraz na stronie http://bip.zqkim-lubrza.pl
VIII. WARUNKI ZAPŁATY
1. Płatność nastąpi przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia faktury Vat po realizacji zamówienia i dokonaniu odbioru końcowego robót.
IX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA I ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
1. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli nie wpłynie żadna ważna oferta.
2. Zamawiający zastrzega, że może unieważnić postępowanie nie podając przyczyny.
3. Wykonawcą nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. poz. 177 z późń. Zm.)

Kontakt:
3. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Kamil Postawa inspektor ds. komunalnych i mieszkaniowych tel. 77/4375288, email: zqkim@lubrza.opole.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.