Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
606z dziś
4622z ostatnich 7 dni
15280z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana agregatu prądotwórczego

Przedmiot:

Wymiana agregatu prądotwórczego

Data zamieszczenia: 2019-06-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
ul. Korfantego 2
45-077 Opole
powiat: Opole
tel. 77 4545001
zamowienia@opolska.policja.gov.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: 4 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wymiana agregatu prądotwórczego w Komendzie Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu ul. Wojska Polskiego 18
Przedmiotem zamówienia jest wymiana agregatu prądotwórczego w Komendzie Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Wojska Polskiego 18. Zakres robót obejmuje m.in.: 1) Wykonanie demontaży i montaży, określonych w projekcie wykonawczym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót branży budowlanej i elektrycznej, które są załącznikami do umowy. 2) Dostawa agregatu prądotwórczego ( z ubezpieczeniem podczas transportu i rozładunkiem do pom.) 3) Przeprowadzenie branżowych prób, badań i pomiarów końcowych, odbiorów technicznych i technologicznych. 4) Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 5) Uruchomienie i pomontażowe próby agregatu. 6) Napełnienie zbiornika paliwa w celu 2 godz. ruchu próbnego agregatu. 7) Napełnienie do pełna zbiornika paliwa po wykonaniu ruchu próbnego w celu zapewnienia 12 godz. pracy agregatu. 8) Przeszkolenie pracowników Zamawiającego do obsługi agregatu, których wskaże Zamawiający podczas realizacji robót ( w zakresie obsługi agregatu, wbudowanych urządzeń i instalacji oraz dostarczonego sprzętu), które należy przeprowadzić w agregatowni na terenie ww. Komendy dla 3 osób. 9) Przeglądy techniczne agregatu w czasie rękojmi ( przeglądy i konserwacja agregatu oraz powiązanych technologicznie urządzeń i instalacji towarzyszących oraz dostawa wszystkich materiałów eksploatacyjnych do ich wykonywania), zgodnie z wymogami instrukcji serwisowej producenta agregatu co do częstotliwości i zakresu przeglądów oraz konserwacji. 10) Wykonanie wszelkich robót przygotowawczych, odtworzeniowych, demontażowych, porządkowych, zagospodarowania terenu budowy, wywozu gruzu, odpadów i ich utylizacji. 11) Przygotowanie zaplecza budowy tj. odpowiedniego pomieszczenia magazynowego na składowanie materiałów i narzędzi, pomieszczenia socjalnego dla swoich pracowników. 12) Wykonanie wszelkich innych świadczeń niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia

CPV: 45317000-2,31120000-3,45000000-7,45262310-7,45111000-8,45111220-6,45100000-8,45400000-1,45330000-9,45311000-0

Dokument nr: 558131-N-2019, WS-Z.2380.21.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zamowienia.opolska.policja.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pocztą, kurierem lub osobiście
Adres:
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, Sekretariat Wydziału Prezydialnego i Komunikacji Społecznej z dopiskiem Zespół ds. Zamówień Publicznych - Oferta, ul. Korfantego 2, 45-077 Opole

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-02, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-11-29

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Niedotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną, w okresie ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegającą na zabudowie lub wymianie samostartującego agregatu prądotwórczego (otwartego) o mocy znamionowej ciągłej nie mniejszej niż 60 kVA. 2) dysponują lub będą dysponować kierownikiem robót branży budowlanej posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 3) dysponują lub będą dysponować kierownikiem robót elektrycznych posiadającym: świadectwo kwalifikacyjne D z uprawnieniami do nadzoru nad wykonywaniem robót montażowych i remontowych w zakresie instalacji elektrycznych do 1 kV oraz uprawnieniami do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik do SIWZ 2) Wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik do SIWZ. 2) oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1-3 niniejszej SIWZ; 3) zobowiązanie wymagane w pkt. V.5.1), w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; 4) pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie) w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, lub w sytuacji wskazanej w pkt X.6. SIWZ. 5) jeżeli Wykonawca zamierza zastosować wyroby równoważne, dołącza do oferty dokumenty umożliwiające Zamawiającemu ocenę ich równoważności w zakresie opisanym w punkcie III 8 SIWZ
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty 60,00
Termin wykonania zamówienia 10,00
Rękojmia za wady 30,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.