Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
606z dziś
4622z ostatnich 7 dni
15280z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa placów zabaw

Przedmiot:

Budowa placów zabaw

Data zamieszczenia: 2019-06-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Puławy
ul. Dęblińska 4
24-100 Puławy
powiat: puławski
tel. 81 889 05 21 fax 81 887 41 21
Województwo: lubelskie
Miasto: Puławy
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowę placów zabaw na terenie gminy Puławy w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 r., w tym:
Część I. Budowa placu rekreacyjnego na działce gminnej 103/3 w Janowie. Część II. Doposażenie w urządzenia zabawowe placu zabaw na terenie przedszkola w Gołębiu.
Część III. Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe w miejscowości Matygi.
2. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty: 1) Opis przedmiotu zamówienia:
Część I. Budowa placu rekreacyjnego na działce gminnej 103/3 w Janowie. Wyposażenie placu zabaw - dostawa i montaż fabrycznie nowych, nie używanych urządzeń:
Lp- Nazwa Ilość sztuk Numer urządzenia na planie zagospodarowania
1. Huśtawka podwójna metalowa 1 1
2. Bujak sprężynowy konik 1 2
3. Wieża z drabinką i ślizgiem 1 3
4. Tablica informacyjna 1 T
Konstrukcja ww. urządzeń: stal zabezpieczona przed korozją Wszystkie elementy stalowe ocynkowane malowane farbami proszkowymi.
Preferowane jest zastosowanie prefabrykowanych elementów betonowych jako fundamenty, do których kotwiona jest konstrukcja urządzeń.
Ww. urządzenia należy zamontować na istniejącej nawierzchni trawiastej. Zamawiający dopuszcza tolerancję parametrów urządzeń zawartych w dokumentacji projektowej + / - 20%.
Część II. Doposażenie w urządzenia zabawowe placu zabaw na terenie przedszkola w Gołębiu.
Wyposażenie placu zabaw - dostawa i montaż fabrycznie nowych, nie używanych urządzeń:
Lp. Nazwa Ilość sztuk Numer urządzenia na planie zagospodarowania
1. Cymbałki 1 A
2. Tablica edukacyjna z możliwością otwierania i zamykania 1 B
3. Bujak Ryba HIC 0,40 m 1 C
4. Bujak Biedronka HIC 0,50 m 1 D
5. Pomost z podestami HIC 0,40 m 1 E
6. Huśtawka wagowa podwójna HiC 1,00 m 1 F
7. Zestaw zabawowy HIC 0,97 m 1 G
8. Trap z siatką i ścianką wspinaczkową HIC 0,99 m 1 H
9. Regulamin 1 R
Elementy zestawu zabawowego:
- wieża z daszkiem wysokość 97 cm - 1 szt.;
- wieża podwójna bez daszku wysokość 97 cm -1 szt.;
- ślizg -1 szt.;
- mostek łukowy długość 150 cm -1 szt.;
- trap skałkowy wysokość 97 cm - 1 szt.;
- przejście ruchome klocki długość 150 cm -1 szt.;
- rurka z krążkiem długość 150 cm - 1 szt.;
- drążki do przewrotów - 2 szt.;
- moduł kółko - krzyżyk -1 kpl.;
- rura strażacka HIC 97 cm - 1 szt.;
- podest pojedynczy - 3 szt.
Zamawiający dopuszcza tolerancję parametrów urządzeń zawartych w dokumentacji projektowej + / - 5%.
Konstrukcja ww. urządzeń: drewniana (drewno klejone warstwowo) i stalowa ocynkowana.
Wszystkie elementy stalowe ocynkowane malowane farbami proszkowymi.
Preferowane jest zastosowanie prefabrykowanych elementów betonowych jako
fundamenty, do których kotwiona jest konstrukcja urządzeń.
Ww. urządzenia należy zamontować na istniejącej nawierzchni trawiastej.
Część III. Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe w miejscowości Matygi.
Wyposażenie placu zabaw - dostawa i montaż fabrycznie nowych, nie używanych urządzeń:
Numer urządzenia na
Lp. Nazwa Ilość planie
zagospodarowania
1. Zestaw - dwie wieże zadaszone 1 7
Elementy zestawu:
- wieża z dachem dwuspadowym o konstrukcji stalowej z podłogą ze sklejki - 2 szt.;
- pomost podwieszany o konstrukcji stalowej z podestem drewnianym - 1 szt.;
- tunel rura o konstrukcji stalowej -1 szt.;
- schody o konstrukcji stalowej i stopniach ze sklejki -1 szt.;
- ślizg o konstrukcji stalowej -1 szt,;
- ścianka wspinaczkowa wykonana ze sklejki wodoodpornej -1 szt.
Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 1,2 m, wymiary zestawu (dł. x szer. x wys.): 5,90 x 1,90 x 3,40 m. Zamawiający dopuszcza tolerancję parametrów urządzeń zawartych w dokumentacji projektowej + / - 20%.
Preferowane jest zastosowanie prefabrykowanych elementów betonowych jako
fundamenty, do których kotwiona jest konstrukcja urządzeń.
Ww. urządzenia należy zamontować na istniejącej nawierzchni piaszczystej.
Szczegółowe zakresy przedmiotów zamówienia określają dokumentacje projektowe stanowiące załączniki do niniejszego Zaproszenia.
Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresach objętych proponowaną ceną ofertową obejmuje także:
a) organizację i zagospodarowanie terenu robót,
b) oznakowanie i zabezpieczenie wykonywanych robót oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie robót,
c) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu.

Dokument nr: IT.271.N.52.2019

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 11.00, w siedzibie Urzędu Gminy Puławy, pok. nr 201.

Składanie ofert:
Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Puławy (pok. nr 205), w terminie do dnia 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek), do godz. 11.00.

Miejsce i termin realizacji:
2) Termin wykonania zamówienia: 2 miesiące od daty podpisania umowy.

Wymagania:
Zamawiający wymaga udzjelenia gwarancji jakości na wykonane roboty, użyte materiały i zamontowane urządzenia na okres 36 miesięcy, liczonych od daty odbioru końcowego robót.
3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na dowolną ilość ww. części zamówienia.
4) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
Zamawiający jako warunek niezbędny udziału w postępowaniu wyznacza:
- dysponowanie niezbędnymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: kierownikiem budowy posiadającym wymagane odrębnymi przepisami uprawnienia do kierowania budową (robotami budowlanymi) w specjalności konstrukcyjno -budowlanej.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie żądanych przez Zamawiającego i przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, metodą warunku granicznego spełnia / nie spełnia.
5) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą złożyć wraz z ofertą Wykonawcy w postępowaniu pod rygorem odrzucenia oferty:
- wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy formularz ofertowy (wg. załączonego wzoru),
- wykaz osób wraz z oświadczeniem - dotyczy wskazania kierownika budowy,
- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo z Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej RP dotyczący Wykonawcy - jeżeli dotyczy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),
- podpisany wzór umowy (4 strony),
- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - jeśli dotyczy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
6) Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: pisemnie lub faksem (Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazywania informacji również w formie elektronicznej, jeśli w ofercie zostanie podany adres e-mail Wykonawcy).
7) Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
8) Opis sposobu przygotowania ofert:
Oferty (wraz z wymaganymi załącznikami, wskazanymi w niniejszym Zaproszeniu do złożenia oferty) należy składać w zapieczętowanej kopercie opisanej w następujący sposób:
Urząd Gminy Puławy, ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy OFERTA NA:
,,BUDOWĘ PLACÓW ZABAW NA TERENIE GMINY PUŁAWY"
,,NIE OTWIERAĆ PRZED 24.06.2019 r., GODZ. 1100
10) Opis sposobu obliczania ceny ofertowej (pod rygorem odrzucenia oferty): Wykonawca zobowiązany jest do podania wynagrodzenia ryczałtowego (cena ofertowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) w złotych polskich dla każdej części zamówienia określonej dokumentacją niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty oferowanej przez niego do realizacji.
Cena ofertowa (podana w formularzu oferty) musi uwzględniać doliczony należny podatek VAT. Cena ofertowa powinna uwzględniać wskaźniki inflacji oraz wszystkie elementy niezbędne do należytego wykonania zamówienia. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z należytą realizacją całości zamówienia na warunkach opisanych w niniejszym Zaproszeniu do złożenia oferty. Przyjmuje się, iż Wykonawca dokładnie zapoznał się z zakresem dostaw i robót budowlanych, jakie mają zostać wykonane i sposobem ich wykonania oraz dokonał rzetelnej wyceny w ramach skalkulowanego wynagrodzenia ryczałtowego.
Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.
11) Opis sposobu poprawiania omyłek w ofertach: Zamawiający poprawi w tekście oferty:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentacją zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
12) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów:
Kryterium ofert: Najniższa cena dla danej części zamówienia
13) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:
Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.
14) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia:
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia.
15) Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:
Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego Zaproszenia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kontakt:
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Agnieszka Chudzik - bezpośrednio w Urzędzie Gminy Puławy, ul. Dęblińska 4, pok. 201, telefonicznie: 81 889 05 21, fax: 81 887 41 21, w godz. 7:30-15:30 (pn. - pL).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.