Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
606z dziś
4622z ostatnich 7 dni
15280z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacja malarska i posadzkarska pomieszczeń

Przedmiot:

Konserwacja malarska i posadzkarska pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2019-06-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Grudziądzu
ul. Czwartaków 3
86-300 Grudziądz
powiat: Grudziądz
tel. 261 48 32 90, 261 48 32 00 faks 261 48 32 22
13wog.przetargi@ron.mil.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Grudziądz
Wadium: 2.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Konserwacja malarska i posadzkarska pomieszczeń w budynku nr 3 w kompleksie wojskowym przy ul. Al. 3-go Maja 4 w Chełmnie - sprawa nr 53/2019
1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja malarska i posadzkarska pomieszczeń w budynku nr 3 w kompleksie wojskowym przy ul. Aleja 3-go Maja 2-4 w Chełmnie, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i zakresem robót oraz na warunkach określonych w OWU. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: - roboty malarskie stolarki drzwiowej wraz z przygotowaniem powierzchni, - roboty malarskie grzejników i rurek c.o., - ściągnięcie lamperii z farby olejnej ze ścian, - skucie posadzki z płytek gresowych wraz z likwidacją cokolików, - wyłożenie posadzki i biegów schodowych płytkami gressowymi układanymi na klej wraz z przygotowaniem podłoża i ułożeniem cokolika, - roboty malarskie powierzchni ścian i sufitów wraz z uzupełnieniem tynków i przygotowaniem powierzchni, - rozebranie sufitu podwieszanego na I piętrze, - nałożenie tynków z gładzi na ściany i sufity, - nałożenie pokładowej masy tynkarskiej w celu uzupełnienia po zerwanej lamperii, - wykonanie tynków mozaikowych wraz z przygotowaniem powierzchni, - wymiana okuć drzwiowych, - wymiana drzwi prowadzących na strych na drzwi ppoż. wraz ze wstawieniem ościeżnic i uzupełnieniem tynków na ościeżach, - wywóz i utylizacja odpadów. Do zakresu robót należy również wykonanie prac towarzyszących polegających na zabezpieczeniu terenu robót w znaki ostrzegawcze i zabezpieczenia na terenie robót, wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy, oznaczenie i zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie robót. Powyższe Wykonawca realizuje własnym staraniem i na swój koszt. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa w szczególności: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót i dokumentacja projektowa (w tym przedmiar robót) oraz ogólne warunki umowy. 3. Obiekt, w zakresie którego będą wykonywane roboty na czas ich realizacji będzie czynny. Wszystkie prace budowlane należy zorganizować i przeprowadzić tak, aby zapewnić bezpieczeństwo dla osób przebywających w budynku. 4. Wykonawca jest zobowiązany do: 1) zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracowników wykonujących roboty (w szczególności do przeszkolenia pracowników i wyposażenie ich w niezbędny sprzęt), 2) zabezpieczenia budynku przed uszkodzeniami, 3) zagwarantowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osobom korzystającym z budynku i przebywającym w budynku oraz wokół budynku ze względu na fakt, iż roboty odbywać się będą na obiekcie czynnym, 4) umożliwienia podczas realizacji robót korzystania w sposób bezpieczny i niezakłócony z budynku przez pracowników, żołnierzy i interesantów jednostki wojskowej, 5) realizacji robót na terenie wykonywania robót w sposób nieuciążliwy dla użytkowników budynku. Wykonawca w przypadku niezapewnienia warunków jak powyżej ponosi odpowiedzialność za szkody i sytuacje powstałe w wyniku jego działań lub ich zaniechania. 5. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia określa się w sposób kosztorysowy, według cen wskazanych w ofercie Wykonawcy. 6. Wykonawca zapewnia wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i na swój koszt oraz zobowiązany jest do stosowania wyrobów budowlanych zgodnych ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz dopuszczonymi do stosowania przez ustawę z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 j.t.), posiadającymi aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. 7. Użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały, nie mogą obniżać wartości użytkowej i jakościowej wykonanych elementów zamówienia ani ujemnie wpływać na wytrzymałość, funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania i korzystania z terenu robót i jego granicach. 8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną i standardami budowlanymi, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi oraz technologicznymi, przy zachowaniu obowiązujących przepisów BHP. 9. Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z dokumentacją opracowaną jak w Załączniku Nr 1 do SIWZ oraz wytycznymi (poleceniami) Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 10. Transport wszelkich materiałów oraz urządzeń na miejsce realizacji robót i ich eksploatacja obciążają Wykonawcę. 11. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wywozu i utylizacji odpadów (śmieci, gruz itp.) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności ustawy o odpadach (art. 3 ust.1 pkt 32 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., Dz.U. z 2018 r., poz. 992 z późn.zm.). oraz udokumentowania tych czynności. Wykonawca (lub jego podwykonawca) winien posiadać uprawnienia w zakresie zezwoleń wynikających z ustawy o odpadach i spełnieniu wymogów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018 r., poz. 992 z późn.zm.). W przypadku gdy Wykonawca korzysta w powyższym zakresie z podwykonawcy winien wykazać wraz z ofertą podwykonawcę na zasadach określonych w Rozdziale IV ust. 2 SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże powierzenia wywozu i utylizacji podwykonawcy, Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona przedmiotowy zakres samodzielnie i posiada w tym zakresie wszelkie uprawnienia zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 12. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących rozbiórki i tynkowanie, w zw. z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 j.t.). Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić na umowę o pracę wszystkie osoby przeznaczone do wykonania robót rodzajowo określonych powyżej, objętych przedmiotem zamówienia, co najmniej na czas realizacji umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą z Zamawiającym. Szczegółowa realizacja zamówień odbywać się będzie na zasadach określonych w treści umowy (Ogólne warunki umowy)

CPV: 45410000-4,45111300-1,45442100-8,45431000-7,90500000-2

Dokument nr: 559611-N-2019, 53/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.13wog.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Tak
www.13wog.wp.mil.pl

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać tylko w formie pisemnej i identyfikacją sprawy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego - w zamkniętej kopercie oznaczonej:OFERTA PRZETARGOWA: ,,KONSERWACJA MALARSKA I POSADZKARSKA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 3 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. AL. 3-GO MAJA 4 W CHEŁMNIE" - sprawa nr 53/2019 - nie otwierać do dnia 01.07.2019 r. do godziny 09.00"
Adres:
13 Wojskowy Oddział Gospodarczy, budynek nr 1,pomieszczenie nr 7 ul. Czwartaków 3, 86-300 Grudziądz

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-01, godzina: 08:30,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 70
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wymaga spełnienia przez Wykonawców szczególnych warunków
Informacje dodatkowe Nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wymaga spełnienia przez Wykonawców szczególnych warunków
Informacje dodatkowe Nie dotyczy
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są zdolni do należytego wykonania zamówienia, spełniają minimalne poziomy zdolności określone przez Zamawiającego następująco: a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty w zakresie konserwacji malarskiej i posadzkarskiej. Każda wykazana zrealizowana robota winna stanowić co najmniej kwotę 80.000,00 zł brutto. (W przypadku gdy Wykonawca legitymuje się robotą budowlaną obejmującą większy zakres niż wymagany przez Zamawiającego powyżej, Wykonawca zobowiązany jest w wykazie robót wskazać wartość odrębnie dla rodzaju robót wymaganych przez Zamawiającego (wartość ta nie może być niższa niż minimalna wymagana przez Zamawiającego jak powyżej). b) Wykonawca wykaże, że będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia publicznego co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, skierowaną przez niego do realizacji przedmiotu zamówienia tj. kierownikiem robót budowlanych, uprawnionym minimum w ograniczonym zakresie do kierowania robotami o charakterze ogólnobudowlanym w specjalności konstrukcyjno - budowlanej - należącym w sposób czynny do Izby Inżynierów Budownictwa; Uwaga: Zamawiający wyjaśnia, iż przez wyrażenie ,,w sposób czynny" należy rozumieć przynależność danej osoby do Izby Inżynierów Budownictwa, ubezpieczonej od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, korzystający w sposób nieograniczony z praw mu przysługujących tj. osoba nie została zawieszona, wykreślona itp. (ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 z późn.zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt. 2 SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 1)Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia oraz przedstawienia informacji: ? zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; ? sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; ? zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; ? czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą; 2)Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt. 1 p.z.p. 3)Jeżeli zdolności zawodowe, innego podmiotu, o którym mowa w ust. 2, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: ? zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub ? zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 SIWZ. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3.Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 4.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt. 2 SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców spełnia warunki w zakresie zdolności zawodowej i ten Wykonawca będzie faktycznie realizował tę część zamówienia, w której wykazał spełnienie warunku udziału, o którym mowa. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ust. 1 SIWZ. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia np. łącząc się w konsorcja albo tworząc spółki cywilne. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku, o którym mowa Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w formie oryginału pełnomocnictwa do działania innych/ej osób/y w jego imieniu lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca, którego oferta w wyniku wstępnej oceny okaże się najkorzystniejsza przedłoży w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (nie krótszym niż 5 dni od daty otrzymania wezwania), dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia (art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt.1 Ustawy):odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy - z zastrzeżeniem Rozdziału VII ust 6 SIWZ. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku, wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Zamawiający nie wymaga dokumentu, o którym mowa od podwykonawców.Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania (art. 24 ust. 12 Ustawy). Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 Ustawy oraz pkt. 16-20 i ust. 5 pkt. 1 Ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie będzie podlegać wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione jak powyżej przez Wykonawcę.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta w wyniku wstępnej oceny okaże się najkorzystniejsza przedłoży w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (nie krótszym niż 5 dni od daty otrzymania wezwania), dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w zakresie zdolności zawodowej (art. 22 ust. 1 pkt. 2 Ustawy):1) wykaz robót budowlanych (według treści Załącznika nr 6 do SIWZ) wykonanych w okresie pięciu lat przed upłynięciem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę realizacją robót budowlanych określonych w Rozdziale VI ust. 1 pkt. 2a SIWZ. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych dokumentów jak powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się do właściwego podmiotu, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 2) oświadczenie o dysponowaniu kierownikiem robót budowlanych celem wykazania spełnienia warunku w zakresie zdolności zawodowej (według treści Załącznika nr 7 do SIWZ) skierowanym przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnym za kierowanie robotami, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych i uprawnień, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga wykazania osoby określonej przez Zamawiającego w Rozdziale VI ust. 1 pkt. 2b SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Każdy Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert następujących dokumentów: Kosztorys ofertowy; Oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 p.z.p. o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - według wzoru określonego Załącznikiem nr 4 do SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie). Pełnomocnictwo do działania innych/ej osób/y w imieniu Wykonawcy w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa - o ile dotyczy. Zobowiązanie innego podmiotu jeżeli Wykonawca celem spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej i w tym zakresie polega na innym podmiocie - o ile dotyczy - Rozdział VI ust. 2 SIWZ. Celem wykazania, że nie występują podstawy do wykluczenia Wykonawców z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy, każdy Wykonawca, który złożył ofertę przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego - www.13wog.wp.mil.pl, informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy: oryginał oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może (o ile dotyczy) przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Druk oświadczenia, o którym mowa stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
najniższa cena 60,00
termin realizacja z przedziału od 60 do 70 dni roboczych 20,00
termin gwarancji 24-36 m-cy 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.