Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
410z dziś
4165z ostatnich 7 dni
16539z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wyposażenie przedszkola

Przedmiot:

Wyposażenie przedszkola

Data zamieszczenia: 2019-06-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA TRZCINICA
ul. Jana Pawła II 47
63-620 Trzcinica
powiat: kępiński
tel. (62) 78 15 000 fax (62) 78 15 001
gmina@trzcinica.com.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Trzcinica
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-18 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest ,,Wyposażenie przedszkola w m. Laski".
1. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do zakupu i dostarczenia wyposażenia przedszkola w m. Laski (zgodnie z Zał. nr 1 ,,Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia") dla poszczególnych zadań / części:
o zadanie / część nr 1 - meble,
o zadanie / część nr 2 - pomoce dydaktyczne,
o zadanie / część nr 3 - zabawki,
o zadanie / część nr 4 - sprzęt audiowizualny,
o zadanie / część nr 5 - sprzęt BHP,
o zadanie / część nr 6 - plac zabaw. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem również:
- dostawę z transportem (na ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy) mebli, wyposażenia i urządzeń do przedszkola w m. Laski (transport, rozładunek i wniesienie),
- montaż mebli (dotyczy zadania / części nr 1) oraz wyposażenia placu zabaw (dotyczy zadania / części nr 6),
- podłączenie i uruchomienie urządzeń oraz przeprowadzenie szkolenia z ich obsługi.
2. Zamawiający dla pełnego i jasnego przedstawienia Wykonawcom przedmiotu zamówienia zastosował opis parametrów technicznych, który należy traktować jako przykładowy.
3. W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia opisu wskazującego znak towarowy, patenty lub pochodzenie, Wykonawca sporządzając ofertę może przyjąć rozwiązania równoważne.
4. Zamawiający dopuszcza dostawę wyrobów równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od opisanych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wybór jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. W takim wypadku musi on przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno-jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne.
5. Dostarczone elementy wyposażenia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, wykonane w bezpiecznych technologiach. Muszą spełniać wymagania norm UE, a produkty, które tego wymagają muszą posiadać aktualne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszystkie wymogi norm określonych prawem.
6. Zakres przedmiotu zamówienia zobowiązuje Wykonawcę także do:
1) dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Publicznego Przedszkola Samorządowego w Laskach przy Zespole Szkół w Laskach (Laski, ul. Lipowa 34) w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godz.
od 8:00 do 15:00 oraz wniesienia dostarczonego sprzętu. Wykonawca w cenie oferty musi uwzględnić koszt transportu, rozładunku i wniesienia.
2) przekazania Zamawiającemu w dniu dostawy instrukcji, kart gwarancyjnych, wszelkich atestów i certyfikatów dopuszczających do stosowania dostarczonego wyposażenia.
3) odpowiedzialności za wszelkie szkody i uszkodzenia powstałe w czasie transportu i montażu przedmiotu zamówienia.
7. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie produktów, kształtów produktów oraz kolorów przez Zamawiającego przed dostawą oraz uzgodnić jej termin z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.
8. Na całość wykonanych dostaw Wykonawca winien udzielić gwarancji na okres zgodny z kartami gwarancyjnymi od producenta sprzętu oraz 2-letniej rękojmi, licząc od dnia bezusterkowego odbioru wykonanych dostaw.
9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Dokument nr: GKM-II.271.11.2019

Składanie ofert:
14. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia.
Sposób prowadzenia korespondencji w sprawie niniejszego zamówienia:
a) pisemnie na adres: Urząd Gminy Trzcinica, ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica
b) faxem: (62) 78 15 001
c) e-mailem: gmina@trzcinica.com.pl
II. Forma złożenia oferty:
Ofertę na formularzu ofertowym (Zał. 2) wraz z Zał. 2a należy złożyć w terminie do 18.06.2019r. do godz. 10.00 w formie pisemnej (osobiście lub listownie) w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy w Trzcinicy, ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica, pok. 1 w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Wyposażenie przedszkola w m. Laski".
Oferty złożone w inny sposób, niekompletne lub z wykorzystaniem innego wzoru formularza ofertowego oraz złożone po terminie nie będą brane pod uwagę - oferta nieważna.

Miejsce i termin realizacji:
10. Termin realizacji zamówienia: do 31.07.2019r.

Wymagania:
11. Termin płatności: 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
12. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty - cena 100%.
13. Oferty przygotowywane są na wyłączny koszt Wykonawcy.

Uwagi:
III. Klauzula informacyjna z art. 13 ROPO do zastosowania w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Trzcinica - ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica,
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Trzcinicy jest Pani Joanna Gatner, adres e-mail: gmina@trzcinica.com.pl, tel. (62) 78 15 009,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp",
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
d) osoby uprawnione do kontaktu:
? Aleksandra Fusek, tel. (62) 78 15 010, e-mail: aleksandra.fusek@trzcinica.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.