Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3668z ostatnich 7 dni
16260z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa materiałów elektrycznych

Przedmiot:

Dostawa materiałów elektrycznych

Data zamieszczenia: 2019-06-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Gliwicach
ul. Gen. Andersa 47
44-121 Gliwice
powiat: Gliwice
tel. 261111371, faks 261111232
4wog.zamowieniapubliczne@wp.mil.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
4WOG.1200.2712.65.2019 Dostawa materiałów elektrycznych
Dostawa materiałów elektrycznych w podziale na 3 zadania: Zadanie nr 1 - Dostawa baterii i akumulatorów dla Jednostek i Instytucji będących na zaopatrzeniu 4 WOG Gliwice Zadanie nr 2 - Dostawa materiałów elektrycznych do SOI Gliwice, Bytom, Tarnowskie góry, Katowice, Opole, Krapkowice, Bielsko-Biała, Lubliniec Zadanie nr 3 - Dostawa baterii do sprzętu specjalistycznego dla Jednostek wojskowych i Instytucji będących na zaopatrzeniu 4 WOG Gliwice Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki: załącznik nr 1, 2, 3, 4 i 6 do SIWZ. 2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 31400000-0, 31440000-2, 31500000-1, 31524000-5, 31531000-7, 31532510-2 3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa. 4. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych: 3 zadania - części. Wykonawca może składać oferty na dowolną ilość części. Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy zadania. 5. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 8. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. W przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia - zakresu, które zamierza im powierzyć oraz podania nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 i 5 do SIWZ). 9. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. 10. Uwaga: Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia pojawiłyby się nazwy własne, oznacza to, iż Zamawiający dopuszcza produkt równoważny. Za równoważny Zamawiający uzna asortyment, produkt o takim samym przeznaczeniu jak wskazany w załącznikach do SIWZ, co najmniej o takim samym zakresie użytkowania lub wyższym. Udowodnienie równoważności asortymentu, produktu spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca jest zobligowany do udokumentowania równoważności poprzez załączenia stosownych dowodów - dokumentów do oferty. 11. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia. 12. Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem art. 24aa ust 1 ustawy Pzp

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 1 - Dostawa baterii i akumulatorów dla Jednostek i Instytucji będących na zaopatrzeniu 4 WOG Gliwice 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki: załącznik nr 1, 2 i 6 do SIWZ. 2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 31400000-0, 31440000-2, 31500000-1, 31524000-5, 31531000-7, 31532510-2 3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa. 4. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych: 3 zadania - części. Wykonawca może składać oferty na dowolną ilość części. Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy zadania. 5. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 8. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. W przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia - zakresu, które zamierza im powierzyć oraz podania nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 i 5 do SIWZ). 9. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. 10. Uwaga: Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia pojawiłyby się nazwy własne, oznacza to, iż Zamawiający dopuszcza produkt równoważny. Za równoważny Zamawiający uzna asortyment, produkt o takim samym przeznaczeniu jak wskazany w załącznikach do SIWZ, co najmniej o takim samym zakresie użytkowania lub wyższym. Udowodnienie równoważności asortymentu, produktu spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca jest zobligowany do udokumentowania równoważności poprzez załączenia stosownych dowodów - dokumentów do oferty. 11. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia. 12. Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem art. 24aa ust 1 ustawy Pzp.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31400000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia: 21 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 2 - Dostawa materiałów elektrycznych do SOI Gliwice, Bytom, Tarnowskie góry, Katowice, Opole, Krapkowice, Bielsko-Biała, Lubliniec Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki: załącznik nr 1, 3 i 6 do SIWZ. 2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 31400000-0, 31440000-2, 31500000-1, 31524000-5, 31531000-7, 31532510-2 3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa. 4. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych: 3 zadania - części. Wykonawca może składać oferty na dowolną ilość części. Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy zadania. 5. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 8. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. W przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia - zakresu, które zamierza im powierzyć oraz podania nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 i 5 do SIWZ). 9. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. 10. Uwaga: Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia pojawiłyby się nazwy własne, oznacza to, iż Zamawiający dopuszcza produkt równoważny. Za równoważny Zamawiający uzna asortyment, produkt o takim samym przeznaczeniu jak wskazany w załącznikach do SIWZ, co najmniej o takim samym zakresie użytkowania lub wyższym. Udowodnienie równoważności asortymentu, produktu spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca jest zobligowany do udokumentowania równoważności poprzez załączenia stosownych dowodów - dokumentów do oferty. 11. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia. 12. Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem art. 24aa ust 1 ustawy Pzp.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31500000-1, 31524000-5, 31531000-7, 31532510-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia: 21 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Część nr: 3 Nazwa: Zadanie nr 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 3 - Dostawa baterii do sprzętu specjalistycznego dla Jednostek wojskowych i Instytucji będących na zaopatrzeniu 4 WOG Gliwice Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki: załącznik nr 1, 4 i 6 do SIWZ. 2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 31400000-0, 31440000-2, 31500000-1, 31524000-5, 31531000-7, 31532510-2 3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa. 4. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych: 3 zadania - części. Wykonawca może składać oferty na dowolną ilość części. Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy zadania. 5. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 8. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. W przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia - zakresu, które zamierza im powierzyć oraz podania nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 i 5 do SIWZ). 9. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. 10. Uwaga: Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia pojawiłyby się nazwy własne, oznacza to, iż Zamawiający dopuszcza produkt równoważny. Za równoważny Zamawiający uzna asortyment, produkt o takim samym przeznaczeniu jak wskazany w załącznikach do SIWZ, co najmniej o takim samym zakresie użytkowania lub wyższym. Udowodnienie równoważności asortymentu, produktu spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca jest zobligowany do udokumentowania równoważności poprzez załączenia stosownych dowodów - dokumentów do oferty. 11. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia. 12. Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem art. 24aa ust 1 ustawy Pzp.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31440000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia: 21 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

CPV: 31400000-0,31440000-2,31500000-1,31524000-5,31531000-7,31532510-2

Dokument nr: 558856-N-2019, 4WOG.1200.2712.65.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://4wog.wp.mil.pl/pl/bip/zamowienia/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012r. Prawo Pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
4 Wojskowy Oddział Gospodarczy, 44 - 121 Gliwice, ul. Gen. Andersa 47, (kancelaria jawna), budynek nr 7. W 4 Wojskowym Oddziale Gospodarczym obowiązuje system przepustkowy, należy uwzględnić czas dojścia z biura przepustek do kancelarii jawnej.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-19, godzina: 09:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Do oferty każdy Wykonawca musi załączyć: a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 5 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. b) formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, c) formularz cenowy, który stanowi załącznik do SIWZ w zależności na jakie zadania wykonawca składa ofertę. Wykonawca w formularzu cenowym musi podać wszystkie wymagane dane, w tym cenę dla każdej pozycji. Formularz cenowy musi być podpisany przez wykonawcę lub pełnomocnika. Brak podania niniejszych danych będzie skutkowało odrzuceniem oferty, d) pełnomocnictwo - jeżeli ofertę składa pełnomocnik.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena dla zadania 1-3 60,00
Okres gwarancji dla zadania 1-3 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.