Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
606z dziś
4622z ostatnich 7 dni
15280z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Remont COR i COH"

Przedmiot:

,,Remont COR i COH"

Data zamieszczenia: 2019-06-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: TAMEH POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
Al. J. Piłsudskiego 92/102B
41-308 Dąbrowa Górnicza
powiat: Dąbrowa Górnicza
tel. (032) 735 55 01
Anna.Bednarczyk@tameh.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Dąbrowa Górnicza
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych układów COR i COH wg
załączonej specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1.
1.2 Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia Umowy do dnia 16.09.2019 r.
1.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
1.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
1.5 Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są w projekcie umowy
stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

Otwarcie ofert: Zamawiający nie przewiduje jawnej sesji otwarcia ofert.

Składanie ofert:
Oferty należy składać do dnia 24.06.2019 r. do godz. 12;00 w siedzibie Zamawiającego
TAMEH POLSKA sp. z o o. - Zakład Wytwarzania Nowa, 41-308 Dąbrowa Górnicza,
Al. J. Piłsudskiego 92/102B w sekretariacie na II piętrze (pokój nr 205), od poniedziałku do
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 8:00 do 14:00 w
sposób określony w specyfikacji.
Możliwość wjazdu na teren Zamawiającego:
W razie potrzeby wjazdu na teren TAMEH POLSKA sp. z o.o. - Zakład Wytwarzania Nowa
celem złożenia oferty, uczestnictwa w przetargu bądź innym, Oferent zobowiązany jest do
elektronicznego zapowiedzenia swojej wizyty w Dziale Logistyki i przekazaniu na dany
adres: Anna.Bednarczyk@tameh.pl następujących danych:
- nazwa firmy,
- imię i nazwisko,
- nr dowodu osobistego,
- marka pojazdu,
- nr rejestracyjny samochodu,
- cel wydania przepustki.
Oferent otrzyma uprawniającą do wjazdu przepustkę w biurze przepustek znajdującym się
przy bramie głównej ArcelorMittal Poland S.A. oddział w Dąbrowie Górniczej, po okazaniu
dowodu osobistego.

Wymagania:
Oferta musi zawierać:
2.1 Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru w załączniku nr 2 do Specyfikacji.
2.2 Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez Wykonawców warunków
udziału w postępowaniu określone w pkt. 4 Specyfikacji.
2.3 Upoważnienie/Pełnomocnictwo do podpisania oferty (o ile nie wynika z innych
dokumentów załączonych przez Wykonawcę).
2.4 W przypadku złożenia oferty wspólnej, pełnomocnictwo lub inny dokument z którego
wynika że Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanowili
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego
zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy
o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
Przygotowanie oferty:
2.5 Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi
w niniejszej Specyfikacji i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być przydatne do
przygotowania oferty oraz podpisania Umowy. Nie przysługują żadne roszczenia
wobec Zamawiającego w razie błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia
w ofercie lub kalkulacji elementów niezbędnych do wykonania Umowy.
2.6 Złożona oferta winna być zgodna z wymaganiami Specyfikacji.
2.7 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2.8 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2.9 Oferta winna być napisana w języku polskim, sporządzona na formularzach zgodnych
ze wzorami formularzy stanowiącymi załączniki do Specyfikacji. Oferta oraz wszystkie
załączniki do oferty powinny być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy (w sposób umożliwiający identyfikację podpisu). Każda
strona oferty oraz jej załączników winna być przez te osoby zaparafowana. Dokument
obejmujący pełnomocnictwo do podpisania oferty winien być dołączony do oferty,
0 ile umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych
dokumentów załączonych do oferty.
2.10 W przypadku dołączenia do oferty kopii dokumentu, powyższa kopia winna być
opatrzona klauzulą ,,za zgodność z oryginałem" i podpisana przez Wykonawcę lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, w sposób umożliwiający identyfikację
podpisu.
2.11 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez
Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
2.12 Oferta musi być na trwale złączona (bez luźnych kartek) a wszystkie strony oferty
ponumerowane kolejnymi numerami.
2.13 Oferta musi być sporządzona w 2 egzemplarzach: oryginał oferty w wersji papierowej
1 kopia oryginału w formie elektronicznej w formacie PDF (płyta CD).
2.14 Zaleca się aby Wykonawca umieścił ofertę w jednej kopercie. Kopertę należy
zaadresować na Zamawiającego z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy oraz
oznaczyć:
,,Oferta na realizację zadania:
,,Remont CÓR i COH"
Nr sprawy FL/PN/343/2019
Nie otwierać przed (data 24.06.2019 r. godz. 12;00
Sprawę prowadzi: Anna Bednarczyk"
2.15 W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający
nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe
otwarcie. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
2.16 Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod
warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak
i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Powiadomienie
0 wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być opakowane, zaadresowane
1 oznaczone w ten sam sposób co oferta i opatrzone napisem ,,ZMIANA" lub
,,WYCOFANIE".
2.17 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oferta musi spełniać następujące wymagania:
W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy
z Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum musi przedstawić dokumenty
wymienione w punkcie 4.1 Specyfikacji. W odniesieniu do pozostałych dokumentów
konsorcjum może złożyć jeden wspólny dokument.
Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie.
Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera konsorcjum)
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do
reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie
przedmiotowego zamówienia. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum
lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą.
Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie
z pełnomocnikiem (liderem konsorcjum).
W przypadku warunków wymienionych w pkt 3.1 do 3.7 Specyfikacji, podmioty
tworzące konsorcjum wspólnie muszą wykazać, że warunek spełniły.
Do oferty należy dołączyć umowę konsorcjum, z której będzie wynikać solidarna
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie wymaganego zabezpieczenia.
2.18 Wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenie o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na
,,Wykonawcę", w miejscu ,,np. nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane
dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika (lidera) konsorcjum.
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
3.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3.2 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób
zdolnych do wykonania zamówienia.
3.3 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed dniem
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie -
wykonali co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością
zakresowi przedmiotu niniejszego zamówienia.
3.4 Przeprowadzili wizję lokalną na terenie Zamawiającego.
3.5 Dysponują potencjałem technicznym.
3.6 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
3.7 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
3.8 Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia - nie
spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych
w pkt. 4 ,,Wymagane dokumenty" niniejszej Specyfikacji. Z treści załączonych
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania.
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu winni
dostarczyć poniższe oświadczenia i dokumenty:
4.1 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
4.2 Pisemne oświadczenie dot. posiadania r-ku bankowego podpisane zgodnie z
zasadami reprezentacji.
4.3 Zaświadczenie z banku Wykonawcy potwierdzające iż Wykonawca jest posiadaczem
r-ku bankowego (dot. firm, które nie świadczyły usług dla TAMEH POLSKA sp. z o.o.
w ciągu ostatnich dwóch lat).
. KRYTERIA OCENY OFERT I ZASADY ICH OCENY
7.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie następującym
kryterium :
Cena -100%

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:
w sprawach organizacyjnych przetargu: Anna Bednarczyk - e-mail:
Anna.Bednarczyk@tameh.pl - tel. (032) 735 55 33 w godz. 8;00-15;00

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.