Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
348z dziś
4104z ostatnich 7 dni
16477z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż elementów małej architektury

Przedmiot:

Dostawa i montaż elementów małej architektury

Data zamieszczenia: 2019-06-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Tarnowa - Gmina Miasta Tarnowa
ul. Mickiewicza 6
33-100 Tarnów
powiat: Tarnów
tel. 14/68 82 869, faks 14/ 68 82 876, tel. 14/68 82 585, tel. 14/68 82 878, faks :14/6882 876
m.szentaler@umt.tarnow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Tarnów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Przedmiot przetargu.
1.Nazwa przetargu: ,,Dostawa i montaż elementów małej architektury na terenie miasta Tarnowa"
2. Zakres zamówienia:
Dostawa i montaż kompletnych i nowych niżej wymienionych siłowni zewnętrznych oraz urządzeń zabawowych na terenach Miasta Tarnowa, w następujących miejscach:
a) ul. Przecznica Strusińska, działka nr 110/3, obręb 230: >> Piaskownica betonowa modułowa:
Informacje techniczne:
o Długość: 2,10m +/-10%
<< Szerokość: 2,10m +/-10%
o Wysokość: 0,45m +/-10%
a Wysokość swobodnego upadku: < 0,45m Materiały:
>> Konstrukcja - beton min. B30, zbrojony prętami min 0 8mm,
o Siedziska, kapturki z laminatu epoksydowo-szklanego w dwóch kolorach,
o Przed montażem piaskownicy należy przenieść sprężynowca,
>> Piaskownicę należy uzupełnić piaskiem kopanym do % wysokości.
b) ul. Pułaskiego, działka 88/27, obręb 170: >> Orbitrek:
Informacje techniczne:
<< Długość: l,55m +/-10%
9 Szerokość: 0,60m +/-10%
9 Wysokość: 2,20m +/-10% 9 Biegacz:
Informacje techniczne:
9 Długość: l,45m +/-10%
9 Szerokość: 0,60m +/-10%
>> Wysokość: 2,20m +/-10% 9 Wioślarz:
Informacje techniczne:
9 Długość: l,10m +/-10%
9 Szerokość: 0,80m +/-10%
9 Wysokość: 2,20m +/-10% 9 Prasa ręczna:
Informacje techniczne:
9 Długość: 0,75m +/-10%
o Szerokość: 0,80m +/-10%
o Wysokość: 2,20111 +/-10%
o Wyciąg górny: Informacje techniczne:
o Długość: l,00m +/-10%
o Szerokość: 0,80m +/-10%
o Wysokość: 2,20m +/-10%
o Stepper: Informacje techniczne:
o Długość: 0,60m +/-10%
o Szerokość: 0,70m +/-10%
o Wysokość: 2,20m +/-10%
o Pylon, tablica informacyjna: Informacje techniczne:
o Długość: 0,60m +/-10%
o Szerokość: 0,09m +/-10% >> Wysokość: 2,20m +/-10%
Materiały dot. siłowni:
o Siłownie montowane na pylonie, średnicy min.: 88,9x3,2mm
o Konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo,
o Kolorystyka: Słup nośny RAL 7024, elementy ruchome RAL 3020, << Stopnice - aluminium ryflowane,
o Siedziska - płyta HDPE,
<< Śruby, podkładki itp. stal nierdzewna,
o Końcówki rur, profili itp. zaspawane,
o Łożyska zamknięte bezobsługowe,
>> Montaż na prefabrykacie betonowym B-25,
o Elementy ruchome ograniczone elementami pochłaniającymi siłę przez odbojniki amortyzujące,
o Urządzenia maja być oznakowane dokładnymi instrukcjami także w formie obrazkowej; na których będą umieszczone informacje odnośnie producenta wyrobu, zgodności z normą,
o Na regulaminie mają znaleźć się m.in. dane administratora, tel., lokalizacja. Informacje dotyczące nawierzchni:
o Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z pospółki. Dopuszcza się rozwiązanie alternatywne ułożenia na grysie kamiennym. Łączna grubość podbudowy 30cm, kostka wibroprasowana szara grubość 6cm np. 10x20 - na podsypce cementowo piaskowej (grys). Nawierzchnia i obrzeża w kolorze szarym. Obrzeża betonowe 8x25cm na ławie betonowej ciągłej 20xl5cm. Przewiduje się wyeksponowanie ponad teren H=3cm. Powierzchnia chodnika 60,00m2. Po wykonaniu nawierzchni utwardzonej należy uporządkować teren wokół i założyć nowy trawnik.
c) os. Zielone, działka 335/1, obręb 102:
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji opracowanej przez: ART. - Artur Grodziński, ul. Grottgera 26, 33-100 Tarnów, która określa zakres i sposób wykonywania robót - załącznik nr 2.
Uwaga: Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż zjazdu linowego oraz wykonania nawierzchni z gumowych mat przerostowych.
3. Informacje o szczególnych wymaganiach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia np. utrudnienia bądź szczególna ostrożność przy realizacji zamówienia:
a) Zakres robót podlegających trybowi przetargowemu musi być wykonany w sposób zgodny z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej przy dołożeniu należytej staranności.
b) Wykonawca własnym staraniem zorganizuje plac budowy, w tym ze szczególną starannością oznakuje teren prowadzenia robót montażowych oraz będzie utrzymywał teren prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci z zachowaniem przepisów obowiązujących w zakresie utylizacji odpadów.
c) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z realizacją przedmiotu umowy, w czasie od daty podpisania umowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania przedmiotu umowy na zasadach ogólnych. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementów obiektu lub istniejącej infrastruktury, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, Wykonawca zostanie wezwany do naprawy, w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
d) Wszystkie prace prowadzone będą przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz p. poż.
e) Wykonawca zrealizuje zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia z materiałów własnych.
f) Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5) powinny one odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 1570 z późn.zm.).
g) Wszystkie użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały i wyroby muszą posiadać parametry techniczne nie gorsze niż wskazano w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia.
h) Zamawiający informuje o możliwości dokonania przez Wykonawców wizji lokalnej terenu montażu urządzeń i jego otoczenia po uprzednim uzgodnieniu terminu. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
i) Koszt załadowania, wyładowania, transportu i przyjęcia odpadów (np. gruz itp.) w celu przekazania ich do zakładu utylizacji należy wliczyć do ceny oferty.
j) W przypadku wystąpienia w materiałach opisujących przedmiot zamówienia nazw producentów, patentów, marek, znaków towarowych, bądź aprobat technicznych, norm, specyfikacji technicznych czy systemów odniesienia Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w dokumentacji oraz nieprowadzących do zmiany technologii. Wskazane w dokumentacji nazwy należy traktować jako przykładowe. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały i/ lub urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
k) Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest uporządkować i przywrócić teren do stanu pierwotnego.
I) Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną w wysokości odpowiadającej, co najmniej wysokości wartości kontraktu. Kopię dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku, gdy ważność ubezpieczenia upłynie w trakcie realizacji kontraktu, Wykonawca zobowiązany
będzie do ubezpieczenia działalności na dalszy okres i przedłożenia dowodu zawarcia
umowy ubezpieczenia w ciągu 7 dni od daty upływu ważności ubezpieczenia, m) Montaż siłowni w wyznaczonym miejscu z zachowaniem wymaganych stref
bezpieczeństwa zgodnie z normą PN-EN 16630:2015. n) Montaż urządzeń zabawowych w wyznaczonych miejscach z zachowaniem wymaganych
stref bezpieczeństwa zgodnie z aktualną norma PN-EN 1176. o) Przed podpisaniem umowy wykonawca wyszczególni wartość brutto poszczególnych
zadań (2a, 2b, 2c).
4. Informacje dotyczące gwarancji:
Na zamontowane siłownie zewnętrzne/urządzenia zabawowe Wykonawca udzieli 3 lata gwarancji, licząc od protokolarnego odbioru przedmiotu umowy oraz 5 lat rękojmi, licząc od protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.
5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

CPV: 37410000-5, 37535200-9

Dokument nr: WIM-RGK.7021.3.86.2019. MS

Składanie ofert:
X. Miejsce i termin składania ofert:
Termin składania ofert: 17 czerwca 2019 r., godz. 10.00
Miejsce składania ofert: Urząd Miasta Tarnowa, Kancelaria Główna w Wydziale Organizacyjnym III piętro pokój 302, 33-100 Tarnów, ul. Nowa 4.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia - do 9 sierpnia 2019 r.

Wymagania:
IV. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, odpowiadają określonym wymaganiom (wymagane przed podpisaniem umowy):
1. Aktualne certyfikaty lub deklaracje zgodności dla wszystkich urządzeń,
2. Karty techniczne urządzeń,
3. Instrukcja instalowania i montażu w języku polskim,
4. Instrukcja kontroli i konserwacji w języku polskim,
V. Inne wymagane dokumenty niż wymienione w rozdziale V i VI ogłoszenia:
Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. Krajowy Rejestr Sądowy) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
VI. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów:
Oferty nieodrzucone oceniane zostaną wg kryterium: cena (wartość brutto), znaczenie 100% wg wzoru:
P = Z : Y x 100
gdzie:
P - liczba punktów,
Z - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych, Y-cena oferty badanej nieodrzuconej. Zamawiający wybierze ofertę z największą liczbą punktów w kryterium cena.
VII. Umowa, informacje o istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy lub o ogólnych warunkach umowy lub o wzorze umowy:
1. Zawarcie umowy w wyniku przetargu nastąpi z chwilą złożenia przez strony podpisów na osobnym dokumencie obejmującym jej treść.
2. W przypadku dokonania wyboru oferty w umowie przewiduje się dokonanie między innymi następujących zapisów:
1) zakres przedmiotu umowy - zgodnie z pkt. II ogłoszenia,
2) termin wykonania umowy-zgodnie z pkt. III ogłoszenia,
3) wynagrodzenie ryczałtowe - rozliczenie za wykonaną pracę odbędzie się na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po protokolarnym odbiorze wykonanej pracy, dostarczeniu Zamawiającemu atestów (aprobat technicznych) wbudowanych materiałów w ramach realizacji zamówienia.

4) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących sytuacjach i wysokościach:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 20% wynagrodzenia,
b) za nieterminowe wykonanie zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy nie więcej niż 15% wynagrodzenia,
c) zwłokę w usunięciu wad - 0, 5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
d) w razie zwłoki w usunięciu wad w terminie wyznaczonym dodatkowym - kara ulega zwiększeniu o dalsze 50%, licząc od dnia upływu terminu dodatkowego,
e) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia lub dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia na dalszy okres - w wysokości 0,05 % kwoty brutto za każdy dzień opóźnienia.
5) Koszty naprawy szkód powstałych w trakcie realizacji umowy ponosi wyłącznie Wykonawca,
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego -podnosząc wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionych szkód.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, można wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny lub pozostawić postępowanie bez wyboru.
4. Faktura będzie płatna przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 21 dni od daty doręczenia faktury.
VIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Cenę oferty brutto należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Łączna cena oferty musi obejmować cały zakres zamówienia, określony w pkt. II ogłoszenia.
3. W cenie oferty należy uwzględnić także inne koszty o ile Wykonawca je przewiduje (np. koszty dojazdu, opłaty, ubezpieczenia, itp.).
4. Przy obliczaniu ceny należy uwzględnić, że cena będzie obowiązywać strony przez cały okres realizacji zamówienia.
IX. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Ofertę należy sporządzić i przedstawić Zamawiającemu w języku polskim w formie pisemnej w jednym egzemplarzu wg wzoru Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Formularz oferty i dokumenty, które sporządza Wykonawca muszą być podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e) do zaciągania zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Wykonawcy lub pełnomocnika Wykonawcy. W ostatnim przypadku do oferty należy dodatkowo załączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie stosowne pełnomocnictwo podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e) do zaciągania zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać, do jakich czynności upoważniona jest osoba pełnomocnika.
3. Do formularza oferty należy dołączyć wszystkie wskazane w ogłoszeniu dokumenty.
4. Ofertę należy złożyć w trwale zabezpieczonym opakowaniu zaadresowanym na Zamawiającego, tj. na Gminę Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa. Na opakowaniu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę przetargu, do którego składana jest oferta. Skutki zaadresowania koperty niezgodnie z powyższym opisem ponosi Wykonawca.
5. Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej doręczenia do miejsca składania ofert.
6. Oferty, które wpłyną po upływie terminu składania ofert zostaną odrzucone.
7. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca ma prawo do wycofania swojej oferty, bądź w celu rezygnacji z udziału w postępowaniu, bądź w celu jej modyfikacji i ponownego jej złożenia
przed upływem terminu składania ofert. Zmiana treści oferty lub jej wycofanie wymaga formy pisemnej.
XI. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
2. Wszelkie wnioski, zawiadomienia, oświadczenia i informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem na nr 14/6882 876 lub drogą elektroniczną (e-mail: m.szentaler@umt.tarnow.pl).
XIII. Odrzucenia oferty:
Organizator odrzuca ofertę, jeżeli:
1) wpłynie po upływie terminu składania ofert,
2) Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszym ogłoszeniu,
3) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
4) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
5) jest niezgodna z niniejszym ogłoszeniem,
6) zawiera omyłki polegające na niezgodności z niniejszym ogłoszeniem powodujące istotne rozbieżności z jego treścią,
7) została złożona przez Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność nie wykonał zawartej z Zamawiającym umowy w sprawie zamówienia publicznego lub wykonał ją nienależycie, lub został zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej,
8) została złożona przez Wykonawcę, z którym Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które oferent ten ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania.
XIV. Informacje dodatkowe:
1. O wyniku przetargu albo o jego zamknięciu bez dokonania wyboru oferty Zamawiający niezwłocznie powiadamia uczestników obowiązkowo na piśmie oraz dodatkowo za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną, jednocześnie umieszczając stosowną informację na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia. Zamawiający przetargu udzieli wyjaśnień, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynie nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach przetarg może zostać zamknięty bez dokonania wyboru, w szczególności, gdy oferta najkorzystniejsza przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. W uzasadnionych przypadkach przed terminem składania ofert warunki przetargu mogą zostać przez Zamawiającego zmienione.
5. Przetarg może zostać przez Zamawiającego w każdym czasie odwołany bez podawania przyczyny.

Uwagi:
XV. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO1
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Tarnowa pod adresem: iod@umt.tarnow.pl;
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Dostawa i montaż elementów małej architektury na terenie miasta Tarnowa" (nr postępowania WIM-RGK.7021.3.82.2019.MS) prowadzonego w trybie przetargu cywilnego.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania inwestycji;
6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Osoby, której dane dotyczą posiadają:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych2;
- na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO3;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Osobom, których dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
XII. Osoba/y uprawnia/e do kontaktu i sposób kontaktu.
1. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów w sprawach proceduralnych oraz w zakresie przedmiotu zamówienia są: p. Michał Szentaler, ul. Mickiewicza 6, pok. 211, tel. 14/68 82 585, a w razie jego nieobecności p. Barbara Wawryka, pok. 210, tel. 14/68 82 878.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.