Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3668z ostatnich 7 dni
16260z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa urządzeń do modernizacji instalacji elektrycznej

Przedmiot:

Dostawa urządzeń do modernizacji instalacji elektrycznej

Data zamieszczenia: 2019-06-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży
ul. Przykoszarowa 22
18-400 Łomża
powiat: Łomża
tel.: +48 (86) 219-87-93 fax: +48 (0-86) 218-62-39, tel.: 504 221 652
sekretariat@zsmio.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Łomża
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
3. Przedmiot zamówienia:
Dostawa urządzeń do modernizacji instalacji elektrycznej w auli szkolnej celem
wyposażenia tego pomieszczenia w elementy inteligentnych instalacji elektrycznych, bez
montażu tych urządzeń. Zadanie realizowane w ramach projektu "Kształcimy umiejętności
praktyczne" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Główne wytyczne systemu:
- system przewodowy rozproszony (nie wymagający centralnej jednostki sterującej)
- magistrala 4-żyłowa
- protokół komunikacyjny CAN
- osprzęt w formie modułów montowanych na szynę DIN
- magistralne oświetlenie LED na 3 żyłach
- oferowany zestaw systemu ma być fabrycznie nowy i objęty gwarancją producenta
- oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia z montażu i programowania systemu
w wymiarze min. 5 godzin dla 10 osób - szkolenie przeprowadzone w pomieszczeniach Zespołu
Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży ul. Przykoszarowa 22

CPV: 45317000-2, 31611000-2

Dokument nr: ZSMIO.26.5.2.2019

Otwarcie ofert: 5.6. Oferty zostaną otwarte w dniu: 19 czerwca 2019 r. o godz. 11:15 w siedzibie
Zamawiającego.

Składanie ofert:
5.5. Ofertę należy złożyć w siedzibie realizatora projektu: Zespół Szkół Mechanicznych
i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży
ul. Przykoszarowa 22 18-400 Łomża - sekretariat (pokój 100) lub przesłać na adres
poczty elektronicznej: sekretariat@zsmio.pl podając w tytule: "Oferta na dostawę
elementów instalacji elektrycznej do auli szkolnej ", w terminie do 19 czerwca 2019 r. do
godz. 11:00.

Wymagania:
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami) - ustawy nie stosuje się dla zamówień
i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000
euro. Zastosowanie mają wewnętrzne procedury Zamawiającego.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
4.1. Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie;
4.2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
5. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce, termin składania oraz otwarcia ofert
5.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie elektronicznej lub
papierowej, na wszystkie elementy wymienione w pkt. 3.;
5.2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego Zapytania ofertowego;
5.3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5.4. Oferta musi być napisana czytelnie w języku polskim - wzór oferty przedstawiony jest w
załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.
5.7. Dokumenty składane drogą pocztową należy przesłać na wskazany wyżej adres, a na
kopercie umieścić zapis:
6. Opis sposobu obliczenia ceny.
6.1. Cenę ofertową stanowi kwota podana na formularzu ofertowym.
6.2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana cyfrowo i słownie.
6.3. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej
oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
7. Wybór najkorzystniejszej oferty
Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami,
których znaczenie (wagę) określa procent.
Proponowana cena - 100%
Sposób oceny ofert:
W kryterium cena ocena ofert zostanie przeprowadzona wg formuły:
Cena najniższa spośród złożonych ofert
Otrzymane punkty = -------------------------------------------------------x 100
Cena badanej oferty
Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających
odrzuceniu.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawiera najniższą cenę.
8. Wybór wykonawcy
Zamawiający dokona wyboru wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu
o podane kryterium wyboru. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji
z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania
przyczyny.
9. Zawiadomienie o wyborze oferty.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Łomży, adres strony internetowej: www.bip.zsmio.pl
Ponadto wykonawcy zostaną poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty telefonicznie
lub mailowo.

Kontakt:
10. Osoba upoważniona do kontaktu
Andrzej Bałazy - tel.: 504 221 652; e-mail: sekretariat@zsmio.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.