Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
309z dziś
4064z ostatnich 7 dni
16438z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie schodów zewnętrznych do budynku

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie schodów zewnętrznych do budynku

Data zamieszczenia: 2019-06-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu
ul. Obrońców Helu 10
59-700 Bolesławiec
powiat: bolesławiecki
tel: +48 75 732 66 01 do 04 +48 76 856 98 28 fax:+48 75 732 66 01, 757326601
wrbo@praca.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Bolesławiec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie schodów zewnętrznych do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4) Zamawiający wymaga udzjelenia przez Wykonawcę gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres 60 miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego robót.
5) Strony ustalają, że okres rękojmi na wykonane roboty budowlane wynosi 60 miesięcy, liczone od dnia odbioru końcowego robót.
6) Zamawiający zaleca, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej, w celu zapoznania się z warunkami wykonania robót.
7) Wykonawca zrealizuje roboty będące przedmiotem umowy z materiałów własnych (zakupionych przez siebie).
8) Wykonawcę obowiązują przepisy m.in. następujących ustaw:
- z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, ze zm.),
- z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (jedn. tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 266, ze. zm.),
- z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (jedn. tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 701, ze zm.). W szczególności Zamawiający wymaga, aby odpady powstałe w wyniku realizacji robót były przetransportowane i zmagazynowane w miejscu unieszkodliwiania odpadów
9) Istotne dla stron postanowienia, które znajdą się w umowie o udzielenie zamówienia:
Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed podpisaniem umowy dopuszcza się dokonanie zmian w projekcie umowy.

CPV: 45453100-8

Dokument nr: KO-ETO-212/1/19

Składanie ofert:
6. Termin i sposób składania ofert.
1) Oferty zawierające wskazane informacje należy złożyć do 19.06.2019 r. do godziny 1100. oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.
2) Dopuszcza się złożenie oferty (niewłaściwe skreślić):
o W formie pisemnej na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu 59-700 Bolesławiec ul. Obrońców Helu 10,
(wpisać adres zamawiającego)
o Za pośrednictwem faksu: 75 732 66 01 w.l 15,
(wpisać numer faksu zamawiającego)
o Za pośrednictwem poczty elektronicznej: wrbo@praca.gov.pl,
(wpisać adres e-mail zamawiającego)
o Telefonicznie:_.
(wpisać numer telefonu zamawiającego)
4) Ofertę należy składać na ,,Formularzu oferty" stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
5) W przypadku składania oferty pisemnie należy ją złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego i oznaczona: ,,Oferta na remont schodów zewnętrznych do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu. Nic otwierać przed dniem 19.06.2019 r. do godz. 11.00."

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia:
Dwa miesiące od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
4. Warunki udziału w postępowaniu (o ile są stawiane):
Wykonawca powinien posiadać odpowiednie zasoby do wykonania zamówienia.
5. Dokumenty wymagane w przedmiotowym postępowaniu (o ile są wymagane):
Wykonawca składa ,,Formularz oferty" wraz z kosztorysem ofertowym planowanych prac remontowych w oparciu o załączony przedmiar.
3) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Sposób oceny ofert (kryteria oceny ofert wraz z przypisanymi im wagami punktowymi/ procentowymi oraz sposób przyznawania punktacji za spełnienie danych kryteriów):
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Maksymalna ilość punktów: 100, obliczona zgodnie ze wzorem:
ilość punktów badanej oferty C= [(Cmin/C bad) x 100] gdzie:
C - ilość punktów badanej oferty
Cmin- najniższa cena brutto spośród badanych ofert
Cbad- cena brutto oferty badanej
8. Opis sposobu obliczenia ceny:
1) Wykonawca określi cenę oferty brutto, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
2) Wykonawca może zaproponować jedną cenę i nie może jej zmienić.
3) Cena musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
4) Oferta powinna zawierać wszelkie koszty związane z pracami niezbędnymi do wykonania zadania.
5) Cena oferty musi uwzględniać wartość podatku od towarów i usług oraz innych niezbędnych opłat i podatków.
6) Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23.04.1964 r. - kodeks cywilny.
9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przesłana Wykonawcom, którzy złożą ofertę oraz zostanie zamieszczona na stronie http://pup.boleslawiec.ibip.pl.
10. Inne informacje:
1) Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty oraz bez podania przyczyn.
2) Ze względu na wartość zamówienia Wykonawcom nie przysługuje prawo do składania odwołań.
3) Oferty, które zostaną złożone, staną się częścią dokumentacji postępowania.

Kontakt:
4) Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcą jest: Elżbieta Tokarczuk, nr telefonu: 757326601 w. 119, adres e-mail: e.tokarczuk@pup.boleslawiec.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.