Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
606z dziś
4622z ostatnich 7 dni
15280z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Przebudowa drogi gminnej

Przedmiot:

,,Przebudowa drogi gminnej

Data zamieszczenia: 2019-06-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Dołhobyczów
ul. Spółdzielcza
22-540 Dołhobyczów
powiat: hrubieszowski
tel. 846 532 524, faks 846 532 524
rozwoj@vp.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Dołhobyczów
Wadium: 1 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Przebudowa drogi gminnej na działce ewidencyjnej Nr 120 w miejscowości Dołhobyczów"
Przedmiot zamówienia: ,,Przebudowa drogi gminnej na działce ewidencyjnej Nr 120 w miejscowości Dołhobyczów" Zakres zadania: - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe- 1 kpl. - Roboty ziemne - 1 kpl. - Przepusty - 1kpl. - Podbudowy - 1 kpl. -Nawierzchnie- 1 kpl. - Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - 1 kpl. Długość drogi do modernizacji wynosi: 0,130 km Wszystkie w/w roboty budowlane obejmują dostawę materiałów i urządzeń niezbędnych do ich wykonania. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: załączony przedmiar robót, dokumentacja techniczna w zakresie dotyczącym zadania. Zgodnie z Ustawą, informuję, że Zamawiający dopuszcza zmianę urządzeń i materiałów występujących w przedmiarach robót, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, na urządzenia i materiały o nie gorszych parametrach technicznych, wytrzymałościowych i użytkowych. Opis Przedmiotu Zamówienia zawierają załączniki nr 1 do SIWZ- przedmiar robót, dokumentacja techniczna w zakresie dotyczącym zadania, oraz wzór umowy załącznik nr 2 do SIWZ

CPV: 45233000-9,45111000-8,45112000-5

Dokument nr: 559751-N-2019, PRG.271.10.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.dolhobyczow.pl; www.ugdolhobyczow.bip.lubelskie.pl.

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie, ofertę należy złożyć za pomocą operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca lub kuriera na adres Zamawiającego
Adres:
Urząd Gminy Dołhobyczów, ul. Spółdzielcza 2A, 22-540 Dołhobyczów, pokój nr 6 - sekretariat

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-27, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-09-16

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że należycie wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 robót odpowiadających rodzajem i wartością robocie będącej przedmiotem zamówienia. Za robotę odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, Zamawiający uzna roboty polegających na wykonaniu przebudowy lub budowy drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego o wartości robót min. 50.000,00 zł brutto każda.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ - w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 4.2.3 SIWZ,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
5.2.1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.