Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3668z ostatnich 7 dni
16260z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Adaptacja wynajmowanych pomieszczeń

Przedmiot:

Adaptacja wynajmowanych pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2019-06-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: "RE-BUD" Firma Usługowa Bogusława Darowska Biuro Projektu . "LOKOMOTYWA"
Chmielnik 23 bądź
34-600 Limanowa
powiat: limanowski
604 499 129
boguslawadar@interia.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190093
Województwo: małopolskie
Miasto: Limanowa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Adaptacja wynajmowanych pomieszczeń zgodnie z wymogami ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego współfinansowana w ramach projektu pn. "LOKOMOTYWA" -DZIENNY DOM WSPARCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY w Limanowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
a) Przedmiotem zamówienia jest adaptacja wynajmowanych pomieszczeń zgodnie z wymogami ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego.
b) Tryb udzielenia zamówienia- do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zapytanie prowadzone jest zgodnie z wy-tycznymi w zakresie udzielania zamówień publicznych w ramach projektów współfinansowanych z EFS tj. Podręcznikiem kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
c) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wybór wykonawcy, który wykona adaptację wynajmowanych pomieszczeń zgodnie z wymogami ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego. Adaptacja współfinansowana jest w ramach projektu pn. "LOKOMOTYWA" -DZIENNY DOM WSPARCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY w ramach Regionalnego Pro-gramu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020
Przedmiot zamówienia
1. Wybicie otworów okiennych w ścianach z cegły M3 21,6
2. Stolarka okienna PCV zewnętrzna M2 42
3. Drzwi wejściowe zewnętrzne aluminiowe, wraz z witryną okienną M2 12
4. Wykonanie ścianek działowych z gips kartonu M2 225,6
5. Montaż płyt gipsowo -kartonowych na ścianach murowanych M2 115,2
6. Wykonanie instalacji wod.-kan.. I c.o. Pkt. 54
7. Wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej Pkt. 56
8. Wykonanie instalacji gniazd wtykowych Pkt. 38
9. Montaż rozdzielni elektrycznej wewnętrznej Kpl. 1
10. wykonanie warstwy pod posadzkowej z masy samopoziomującej M2 230
11. Wykonanie sufitów systemowych kasetonowych podwieszanych M2 230
12. Okładziny ścian z płytek ceramicznych łazienki M2 102,2
13. Okładziny ścian z płytek ceramicznych kuchnia M2 37,8
14. Okładziny ścian z płytek ceramicznych kotłownia i gospodarczy M2 32,5
15. Montaż płytek gresowych na posadzkach w kotłowni M2 7,5
16. Malowanie ścian farbami lateksowymi M2 200,8
17. Montaż lamp oświetleniowych ledowych Szt. 38
18. Montaż łączników i gniazd wtykowych Szt. 56
19. Montaż zaworków na instalacji wody Szt. 18
20. Montaż umywalek Szt. 3
21. Montaż sedesów na stelażu Szt. 3
22. Montaż zlewozmywaków nierdzewnych Szt. 2
23. Montaż zlewu głębokiego w pom. gospodarczym Szt. 1
24. Montaż baterii umywalkowych Szt. 8
25. Montaż pochwytów dla osób niepełnosprawnych Szt. 3
26. Montaż luster w łazienkach M2 3
27. Montaż grzejników wraz z zaworami i głowicami Szt. 18
28. Montaż wykładziny przemysłowej PCV na posadzkach M2 276
29. Montaż drzwi wewnątrzlokalowych Szt. 10
30. Wykonanie podjazdu, wraz z balustradami dla osób niepełnosprawnych Kpl. 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Kod CPV
45000000-7
Nazwa kodu CPV
Roboty budowlane
Dodatkowe przedmioty zamówienia
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 1190093

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 26-06-2019
Miejsce i sposób składania ofert
a) W przypadku składnia oferty osobiście w siedzibie Zamawiającego, wymagane dokumenty należy umieścić w zaklejonej kopercie z danymi kontaktowymi, a na koper-cie należy umieścić napis: Adaptacja wynajmowanych pomieszczeń, w których ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego- Limanowa
b) W przypadku złożenia oferty za pomocą operatora pocztowego wymagane dokumenty należy umieścić w zaklejonej kopercie, a na kopercie obok pola adresata należy umieścić napis: Adaptacja wynajmowanych pomieszczeń, w których ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego- Limanowa
c) W przypadku złożenia oferty e-mailowo na adres elektroniczny zamawiającego, na-leży zeskanować wymagane dokumenty wraz z danymi, podpisami, pieczątkami itp. na nich umieszczonymi i przesłać na adres elektroniczny: boguslawadar@interia.pl W tytule proszę wpisać: : Adaptacja wynajmowanych pomieszczeń, w których ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego- Limanowa w ramach projektu pn . "LOKOMOTYWA" -DZIENNY DOM WSPARCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Potwierdzeniem otrzymania oferty będzie odpowiedź w formie e-mailem zwrotnego potwierdzającego jej wpływ.
d) Ofertę należy złożyć w siedzibie firmy 34-600 Limanowa, ul. Chmielnik 23 bądź w Biurze Projektu . "LOKOMOTYWA" ul. Krakowska 8 34-600 Limanowa nie później niż do dnia 26 czerwca 2019r.
e) Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w rozdz. VII pkt. 4 niniejszej SIWZ nie będą uwzględniane.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: małopolskie Powiat: limanowski Miejscowość: Limanowa
Harmonogram realizacji zamówienia
Zamówienie należy wykonać w terminie: od 2.09.2019r. do 31.12.2019r.
a) Zamawiający otworzy koperty z ofertami 27 czerwca 2019r. o godz. 8.00
b) Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
c) W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
a) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ( Oświadczenie nr 1 dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, Oświadczenie nr 2 - Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego)
b) Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Oferentów wymogów pod względem kompletności ważnych oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym zapytaniu.
Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w dostarczaniu tej kategorii zamówienia- ocena na podstawie oświadczenia Wykonawcy. ( Oświadczenie nr 1 dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - Za-łącznik nr 4 do zapytania ofertowego)
Potencjał techniczny
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - oświadczenie wykonawcy. ( Oświadczenie nr 1 dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego)
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - oświadczenie wykonawcy. ( Oświadczenie nr 1 dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, Oświadczenie nr 2 - Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie jest w stanie likwidacji ani też upadłości. - oświadczenie wykonawcy. ( Oświadczenie nr 1 dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego)
Dodatkowe warunki
a) Oferent zobowiązany jest do przedstawienia oferty zgodnie z wymogami Zapytania ofertowego.
b) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
c) Oferta powinna być ważna co najmniej 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
d) Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji, w przedziale od 5 lat do 10 lat. W przypadku zaoferowania przez Oferenta długości gwarancji krótszej niż 5 lat Zamawiający ofertę odrzuci.
e) Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych/wariantowych do przedmiotowego zapytania.
f) Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
g) Zamawiający może żądać w terminie określonym przez Zamawiającego złożenia ofert dodatkowych od Oferentów, którzy złożyli oferty o tej samej wartości netto. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaofe-rowane w złożonych ofertach.
h) W przypadku gdy wybrany Oferent odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Oferentem, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
i) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku gdy, cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
j) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn, w tym bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
k) Zamawiający nie przewiduje dla Oferentów środków odwoławczych od rozstrzygnięcia Zamawiającego, podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia.
l) Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym.
Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Oferta winna być sporządzona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej czytelność jej treści.
2. Oferta powinna zawierać komplet wymaganych załączników.
3. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego Zapytania ofertowego, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do ich treści.
4. Złożona oferta powinna:
-zostać opieczętowana i podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta,
-zostać przygotowana zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,
-zostać opatrzona datą sporządzenia oferty,
-zawierać dane oferenta takie jak: nazwa Oferenta, adres, numer telefonu, e-mail.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy w przypadkach wskazanych w rozdziale 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społeczne-go oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, a ponadto w przypadkach:
a) Zmiana terminu przewidzianego na rozpoczęcie lub zakończenie usługi.
b) Zmiany spowodowane:
-siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym
-zmianą obowiązującej stawki podatku VAT
-zmianą unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy
-zmianami formalno-organizacyjnymi.
-gdy w skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przed-miotu Umowy, w szczególności w przypadku opóźnień w realizacji Umowy wynikających z konieczności ich wprowadzenia w celu prawidłowej realizacji Umowy
-gdy w skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, konieczne będą zmiany parametrów obiektów lub sposobu wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadku: możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania Umowy
- jeżeli zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć w szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych i klęsk żywiołowych, uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy;
-jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub administracyjnych, w szczególności dotyczących:
-przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.
-odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej,
-konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy,
-konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności wymienionych termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
-stwierdzenia nieistotnych zmian umowy, które mogą mieć na celu w szczególności usunięcie oczywistych omyłek pisarskich, lub błędów redakcyjnych i są rozumiane jako zmiany, które w wypadku wprowadzenia na etapie postępowania ofertowego nie wpłynęłyby ani na wynik tego postępowania, ani na krąg podmiotów mogących zło-żyć ofertę.
Przewidziane wyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Za-mawiającego, a nie jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. Warunki zmiany umowy nie przy-znają Wykonawcy jakiegokolwiek roszczenia o zmianę zawartej umowy.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
a) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych Zamawiającego z Wykonawcą ( zał. 4 do zapytania ofertowego)
b) Oświadczenie nr 1 dla podmiotów prowadzących działalność ( zał. 4 do zapytania ofertowego)
c) Oświadczenie nr 2 dla podmiotów prowadzących działalność/ nieprowadzących działalności gospodarczej ( zał. 4 do zapytania ofertowego)
d) Formularz cenowy ( zał. 2 do zapytania ofertowego)
e) Oferta (zał. 3 do zapytania ofertowego)
f) Umowa kontraktowa- Wzór ( zał. 5 do zapytania ofertowego)

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami: - CENA - 80% znaczenia
Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryterium ,,Cena" na następujących zasadach:
Podstawą oceny ofert w tym kryterium będzie cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, podana przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 80 punktów.
Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej, według następującej formuły:
Pc= (Cn )/(Cb ) x 80 pkt
gdzie:
Pc - liczba punktów otrzymanych w kryterium ,,Cena"
Cn - cena najniższa wśród ofert nieodrzuconych
Cb - cena oferty badanej
Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji ceny w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami: - GWARANCJA - 20 % znaczenia
Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryterium ,,Cena" na następujących zasadach:
Podstawą oceny ofert w tym kryterium będzie okres gwarancji na wykonanie całości przedmiotu zamówienia, podana przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
Oferta z najdłuższym okresem gwarancji, a nie przekraczającym 10 lat spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 20 punktów.
Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej, według następującej formuły:
Pg= Go/(10 lat )x 20 pkt
Gdzie:
Pg - liczba punktów otrzymanych w kryterium ,,Gwarancja"
Go- okres gwarancji w ofercie ocenianej
Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji, w przedziale od 5 lat do 10 lat. W przypadku zaoferowania przez Oferenta długości gwarancji krótszej niż 5 lat Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Oferent w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Oferent nie oferuje gwarancji, i ofertę odrzuci. Oferent może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony maksymalny 10 lat, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 10 lat .
W formularzu oferty Oferenci zobowiązani są oferować długości okresu gwarancji w pełnych latach w przedziale od 5 lat do 10 lat.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.
Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma za wszystkie kryteria największą liczbę punktów.
Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiać taki sam bilans punktów w kryterium ,,ceny" i kryterium ,,gwarancja", Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta niezwłocznie po wyborze oferty.
Zamawiający otworzy koperty z ofertami 27 czerwca 2019r. o godz. 8.00
W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.
Wykluczenia
1. Z zamówienia zostaną wykluczeni Wykonawcy, powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
e) pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Odrzuceniu podlegają oferty:
a) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego tj. opisu przedmiotu zamówienia;
b) złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w niniejszym zapytaniu
c) które zostały złożone po wyznaczonym terminie składania ofert,
Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia może nastąpić w sytuacji, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty,
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
c) Zamawiający podejmuje decyzję w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl . Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru którejkolwiek oferty.
Zamawiający dopuszcza sposób porozumiewania się z wykonawcami:
a) Pisemny za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe ( Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz 1830) lub za pośrednictwem posłańca na adres: 34-600 Limanowa, ul. Chmielnik 23 lub osobiście;
Biuro Projektu ,,Lokomotywa" ul. Krakowska 8, 34-600 Limanowa lub osobiście.
b) Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: boguslawadar@interia.pl Wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania przekazywane będą drogą elektroniczną.
c) Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest: Pani Bogu-sława Darowska - TEL. 602280814
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
RE-BUD FIRMA USŁUGOWA BOGUSŁAWA DAROWSKA
Adres
Chmielnik 23
34-600 Limanowa
małopolskie , limanowski
Numer telefonu
602280814
NIP
7371420378
Tytuł projektu
"LOKOMOTYWA" -DZIENNY DOM WSPARCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Numer projektu
RPMP.09.02.01-12-0137/18-00
Załączniki

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy - załącznik nr 2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załączniki nr 1
WZÓR UMOWY - załącznik nr 5
Oświadczenia- załącznik nr 4
Oferta - załącznik nr 3

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Bogusława Darowska
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
604 499 129

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.