Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
363z dziś
4118z ostatnich 7 dni
16492z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlano-konserwatorskich w piwnicach i na parterze

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlano-konserwatorskich w piwnicach i na parterze

Data zamieszczenia: 2019-06-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum Narodowe w Poznaniu
ul. Al. Marcinkowskiego 9
61-745 Poznań
powiat: Poznań
tel. 618 568 132, faks 618 515 898
mnp@mnp.art.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: 10 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót budowlano-konserwatorskich w piwnicach i na parterze Muzeum Historii Miasta Poznania - Oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu
1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie robót budowlano-konserwatorskich w piwnicach (również gotyckich) i na parterze Muzeum Historii Miasta Poznania (Ratusza) - Oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu, zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej ,,STWiORB") oraz Programem Prac Konserwatorskich, stanowiącymi Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz zgody Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu na wjazd w rejon Starego Rynku w Poznaniu objęty zakazem ruchu ,,B-1". 3. Obiekt jest wpisany na do rejestru zabytków nieruchomych pod numerem A 7 decyzją z dnia 24.03.1971r. 4. Zamawiający posiada pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych, prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 5. Zakres prac: Roboty budowlano - konserwatorskie w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, konserwatorskiej, instalacyjnej elektrycznej i instalacji niskoprądowych, instalacyjnej cieplnej, wodociągowej, kanalizacyjnej i wentylacyjnej swoim zakresem obejmują: 1) w pomieszczeniach parteru Ratusza (Nr 200, 201, 202, 203, 204, 206): - wykonanie bruzd instalacyjnych, - wykonanie instalacji elektrycznej (okablowanie), - wykonanie instalacji niskoprądowych (CCTV, SAP, SWWiN - KD) - okablowanie, 2) w pomieszczeniach piwnic nr 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, przeznaczonych na cele ekspozycyjne: - wykonanie bruzd instalacyjnych, - wykonanie instalacji niskoprądowych (CCTV, SAP, SWWiN - KD) - okablowanie, - wykonanie instalacji elektrycznej (okablowanie), - wykonanie rozbiórek i przekuć ścian pom. 106, 110, - wykonanie i montaż stolarki okiennej w pomieszczeniu 110, - rozebranie posadzek ceramicznych i podbetonów wraz z izolacją do konstrukcji posadzek w pom. 101, 104, 105, 107, 108, 109 i 115, wykonanie nowych warstw posadzkowych i izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, - wykonanie instalacji zasilającej piony c.o. podposadzkowo w kanałach, - wykonanie instalacji wentylacji (rozprowadzenie kanałów wentylacyjnych podposadzkowo), - wykonanie instalacji elektrycznych, zasilania - rozprowadzenie okablowania zakończone w puszkach i szafkach, - wykonanie głównej linii zasilającej, wykonanie gł. wł. prądu, - opomiarowanie i sprawdzenie skuteczności wykonanie okablowania wszystkich instalacji, - remont studni odwodnienia (wyposażenie w nowe pompy i systemy czujników wraz wykonaniem nowej rewizji w posadzce); 3) w pomieszczeniach piwnic nr 113, 114, przeznaczonych na cele magazynowe: - wykonanie bruzd instalacyjnych, - wykonanie przejść i przekuć przez ściany dla instalacji logicznych i elektrycznych do pom. 04, 11, 26, - wykonanie instalacji niskoprądowych (CCTV, SAP, SWWiN - KD) - okablowanie, - wykonanie instalacji elektrycznej (okablowanie); - opomiarowanie i sprawdzenie skuteczności wykonania okablowania wszystkich instalacji; 4) w pomieszczeniach piwnic nr 111, 112, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 przeznaczonych na pomieszczenia magazynowe, gospodarcze i socjalne: - dezynfekcja ścian i skucie tynków ścian i stropów, - wykonanie i montaż stolarki okiennej w pom. 04, - wykonanie i montaż drzwi przeciwpożarowych, - wykonanie instalacji niskoprądowych (CCTV, SAP, SWWiN - KD) - okablowanie - wykonanie instalacji elektrycznej (okablowanie), - wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej (rozprowadzenie kanałów wentylacyjnych), bez wyposażenia instalacyjnego (centrale wentylacyjne, wyposażenie instalacji chłodzącej), - wykonanie instalacji c.o. (rurociągi), - opomiarowanie i sprawdzenie skuteczności okablowania, - wykonanie instalacji wod-kan (bez wyposażenia, biały montaż), - remont studni odwodniania (wyposażenie w nowe pompy), - skucie posadzek betonowych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych posadzek, - wykonanie izolacji poziomej przeciwwodnej ścian fundamentowych, - wydzielenie pomieszczenia serwerowni 11 (wykonanie ścian, stropów, posadzek z kompletem instalacji w zakresie okablowania), - opomiarowanie i sprawdzenie skuteczności wykonania okablowania wszystkich instalacji; 5) w pomieszczeniach kotłowni nr 04, 11, 112: - wydzielenie drzwiami o odporności pożarowej, - wykonanie instalacji nawiewnej do kotła; 6) dodatkowo w pomieszczeniach magazynowych nr 05, 06, 07 oraz 03: - rozebranie stropu żelbetowego i wykonanie stropu żelbetowego, - odkopanie i odsłonięcie ścian piwnicznych, - wykonanie ciężkiej izolacji przeciwwodnej poziomej i pionowej ścian i nowego stropu, odtworzenie posadzki płyt na rynku wraz z instalacjami zewnętrznymi płyty rynku, - wykonanie izolacji przeciwwodnych na styku kanału dochodzącego do pomieszczenia 06 i ściany zewnętrznej, - zamurowanie wlotu lub wykonanie grodzi wodoszczelnych w kanale przed zalewaniem pomieszczenia 05, 06, 07. 6. Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz Program Prac Konserwatorskich, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ zawierają opis wszystkich prac, jakie będą wykonywane w Ratuszu. Podstawą wyceny i przygotowania oferty będzie: ? zakres prac wymieniony wyłącznie (!) w punkcie III.2 SIWZ, szczegółowo opisany w dołączonej do SIWZ Dokumentacji Projektowej, STWiORB i Programie Prac Konserwatorskich oraz pomocniczo ? ,,okrojone" przedmiary robót, zawierające już wyspecyfikowane prace, o których mowa w pkt. III.2 SIWZ. 7. WYMOGI MAJĄCE NA CELU OCHRONĘ POUFNYCH INFORAMCJI UDOSTĘPNIANAYCH W TOKU POSTĘPOWANIA. Ze względu na to, że dokumentacja projektowa dotycząca instalacji systemów alarmowych zawiera informacje o charakterze ,,wrażliwym", Zamawiający, mając na celu ochronę tych informacji, w oparciu o art. 8 ust. 2 i 2a w zw. z art. 37 ust. 6. ustawy PZP, nie udostępnia na stronie internetowej dokumentacji projektowej dot. systemów alarmowych: SSWiN - KD, SAP i CCTV. Aby uzyskać dostęp do dokumentacji objętej poufnością, każdy z Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego musi złożyć oświadczenie o zachowaniu poufności informacji, zgodnie z treścią Załącznika nr 8 do SIWZ. Po złożeniu tego oświadczenia, Wykonawca może odebrać płytę CD zawierającą dokumentację projektową systemów alarmowych w siedzibie Zamawiającego, bądź Zamawiający może ją przesłać za pośrednictwem poczty. 8. UWAGA! Wszystkie prace związane z instalacją nowego systemu bezpieczeństwa muszą być wykonywane w sposób zapewniający nieprzerwane i prawidłowe działanie funkcjonujących w Muzeum Historii Miasta Poznania systemów ochrony. 9. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie publiczne na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. 10. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace fizyczne przy realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia. Zasady zatrudniania pracowników określa wzór umowy (załącznik nr 7 do SIWZ). 11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

CPV: 45453000-7,45410000-4,45442100-8,45432100-5,45331000-6,45332000-3,45320000-6,45311000-0,45312200-9,45312100-8,92522000-6

Dokument nr: 560054-N-2019, AZ-4/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.mnp.art.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Sekretariat Mzuem Narodowego w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 9, 61 - 745 Poznań

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-27, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-16

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada: ? koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego (zgodnie z art. 15 ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997, Dz. U Nr 114, poz. 740 ze zm.) oraz ? zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki na działalność polegającą na instalowaniu, stosowaniu i obsłudze urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze (zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, Dz. U. 2001, Nr 3, poz. 18 ze zm.). W przypadku składania oferty przez konsorcjum warunek zostanie spełniony jeśli jeden z konsorcjantów będzie posiadał koncesję i zezwolenie lub jeden z członków konsorcjum będzie posiadał koncesję, a drugi zezwolenie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: ? posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) w okresie nie wcześniejszym niż jeden miesiąc przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku składania oferty przez konsorcjum warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawcy łącznie posiadają określone środki finansowe lub zdolność kredytową lub jeden z konsorcjantów posiada wymagane środki finansowe lub zdolność finansową
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: ? wykonał, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlano-konserwatorską w obiektach zabytkowych wpisanych do właściwego rejestru, o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto W przypadku składania oferty przez konsorcjum warunek zostanie spełniony jeżeli jeden z członków konsorcjum posiada w całości doświadczenie w ww. zakresie. ? dysponuje, będzie dysponował kierownikiem budowy, który: o posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, o spełnia wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj. przez co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. ? dysponuje, będzie dysponował kierownikiem robót, który: o posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń o spełnia wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj. przez co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. ? dysponuje, będzie dysponował kierownikiem robót, który o posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń o spełnia wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj. przez co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. ? dysponuje, będzie dysponował archeologiem, który: o spełnia wymagania art. 37e ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj. ukończył studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie archeologii i przez co najmniej 12 miesięcy brał udział w badaniach archeologicznych. Doświadczenie zawodowe może być nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. ? dysponuje, będzie dysponował kierownikiem prac konserwatorskich, który: o spełnia wymagania, o których mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj.: ? posiada wykształcenie wyższe na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub konserwacja zabytków ze specjalnością konserwacja elementów kamienia i detalu architektonicznego, ? przez co najmniej 9 miesięcy brał udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o przynajmniej jeden raz, w okresie ostatnich 5 lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał nadzór konserwatorski nad robotami budowlano-konserwatorskimi w obiektach zabytkowych wybudowanych do XIX w.; wartość nadzorowanych robót ma być nie mniejsza niż 500 000 zł brutto każda. ? dysponuje, będzie dysponować przynajmniej jedną osobą wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego (zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie osób i mienia).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
nie dot.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych (zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie polegających na wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlano-konserwatorskiej w obiektach zabytkowych wpisanych do właściwego rejestru, o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie kierownika prac konserwatorskich 30,00
okres gwarancji jakości i rękojmi za wady 10,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.