Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
738z dziś
3724z ostatnich 7 dni
15788z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Badanie i ocena stanu wytężenia i starzenia rur kotłowych kotłów

Przedmiot:

Badanie i ocena stanu wytężenia i starzenia rur kotłowych kotłów

Data zamieszczenia: 2019-06-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE GiEK SA
ul. Młodych Energetyków 12
59-916 Bogatynia
powiat: zgorzelecki
+48 75 77 342 22
Sylwia.Muszalska@gkpge.pl
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/27706/details
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Bogatynia
Wadium: nie wymaga
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-21 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Badanie i ocena stanu wytężenia i starzenia rur kotłowych kotłów K-1, K-4 i K-5 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów.

Dokument nr: POST/GEK/GEK/PMR-ELT/06918/2019

Otwarcie ofert: Czy jawne otwarcie ofert:
Nie

Specyfikacja:
17) Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową - OnePlace - https://oneplace.marketplanet.pl. Okres związania ofertą: 60 dni.
24) Wykonawca, przystępując do udziału w postępowaniu zakupowym, oświadcza iż zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Zamówienia dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: https://pgegiek.pl/Przetargi-zakupowe i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Ponadto w § 12 Ogólnych Warunkach Zamówienia, stanowiących integralną część niniejszego zamówienia, a w ust. 1 koryguje się adres strony internetowej na https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe oraz dodaje się pkt. 1.6 o treści:
,,1.6 Wobec osób i reprezentantów, którymi posługuje się podczas realizacji postanowień niniejszej Umowy, spełni w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny PGE GiEK S.A. (zgodnie z art. 14 RODO), znajdujący się na stronie internetowej: https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe. Przedmiotowy obowiązek będzie wypełniony także względem każdej nowej osoby i reprezentowania, którego dane są lub mają być przekazane PGE GiEK S.A."

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/27706/details
Termin składania wniosków/ofert:
2019-06-21 13:30

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów
Termin wykonania zamówienia:
2019-09-30

Wymagania:
Dodatkowe informacje:

O udzielenie Zakupu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania zakupowego oraz spełniają następujące warunki udziału:
1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zakupu a w szczególności:
1.1. Zrealizowali w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej dwa zadania polegające na badaniach metaloznawczych,
analizie składu chemicznego osadów z wewnętrznych powierzchni rur oraz określenia stanu wytężenia i prognozy dalszej eksploatacji rur kotłowych .

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału Wykonawca załączy do oferty wykaz zrealizowanych prac, którego wzór stanowi załącznik do formularza ofertowego.

I. Postępowaniu zakupowym Zamawiający wyklucza Wykonawcę, jeżeli:
1. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w Postępowaniu zakupowym lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia,
2. Wykonawca złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego Postępowania zakupowego,
3. Wykonawca nie daje rękojmi należytego wykonania Zakupu z uwagi na prowadzone przeciwko niemu lub członkom organów spółki Wykonawcy postępowanie o popełnienie przestępstwa w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
4. Wykonawca bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w Postępowaniu zakupowym,
5. Wynika to z Procedury Ogólnej - System Oceny i Kwalifikacji Wykonawców w Grupie Kapitałowej PGE (pkt 3.13).
6. Urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo:
a. którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
b. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
c. skarbowe.
Powyższe dotyczy również Wykonawców będących osobami fizycznymi.
7. Wobec Wykonawcy będącym podmiotem zbiorowym, sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary lub wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.
II. Dodatkowo Zamawiający może zdecydować o wykluczeniu Wykonawcy, jeżeli:
1. Wykonawca nie wykonał Umowy zawartej przez Zamawiającego lub inne Spółki z GK PGE lub wykonał ją nienależycie,
2. Wynika to z Procedury Ogólnej - System Oceny i Kwalifikacji Wykonawców w Grupie Kapitałowej PGE (pkt 3.13),
3. Ogłoszono upadłość bądź otwarto likwidację Wykonawcy, lub w stosunku do Wykonawcy wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne,
4. Wykonawca złożył wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie będąc zaproszony do udziału w Postępowaniu zakupowym,
5. Uzasadnione jest podejrzenie, że zawarł z innym Wykonawcą lub podmiotem nie uczestniczącym w Postępowaniu zakupowym, porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji w Postępowaniu zakupowym.

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Wykonawcy którzy nie spełnią któregokolwiek z warunków udziału lub nie wykażą braku podstaw do wykluczenia, zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z postępowania.

UWAGI:
1) W postępowaniu nie obowiązują przepisy zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986). Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/Przetargi-zakupowe, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego. Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że on, jego Pracownicy, Współpracownicy, osoby przy pomocy których będzie realizować Umowę Zakupową oraz jego Podwykonawcy będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów.

2) Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywanie zawiadomień i wyjaśnień oraz dokumentów składanych w toku postępowania zakupowego odbywać się będzie poprzez platformę zakupową - SWPP 2. Pytania do treści ogłoszenia należy kierować poprzez zakładkę ,,Pytania i odpowiedzi".

3) Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść i warunki projektu Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.

4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia oraz postanowień zawartych w dokumentacji przetargowej, a także możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie w całości bądź w części (jeśli zamówienie podzielone jest na części) bez podania przyczyn.

5) Komisja przetargowa/prowadzący postępowanie upoważniony jest wyłącznie do przeprowadzenia Postępowania zakupowego i poczynione przez niego uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

6) Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia umowy zakupowej jest uzyskanie wymaganej zgody organów GiEK, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.

7) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia lub załączonych dokumentów. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie udzielić wyjaśnień chyba, że prośba wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 3 dni robocze przed terminem składania ofert. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez osoby nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami.

8) Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia oraz załączników. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego, na której udostępniono ogłoszenie. Jeżeli Zamawiający dokona zmiany ogłoszenia bądź jego załączników, będzie to dla Wykonawców wiążące.

9) Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub/i negocjacji handlowych.
Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena ryczałtowa netto w zł (bez VAT). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.

10. Zamawiający zastrzega że do udziału w aukcji elektronicznej lub/i negocjacji handlowych zaprosi Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu i których oferty nie podlegają odrzuceniu oraz w rankingu ofert sporządzonym zgodnie z kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, zajęli miejsca od 1 do 4.
W przypadku gdy liczba ofert w rankingu jest mniejsza lub równa 4, Zamawiający zaprosi do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich Wykonawców , którzy nie podlegają wykluczeniu i których oferty nie podlegają odrzuceniu.
Negocjacje z Wykonawcami mają charakter poufny. Negocjacje prowadzone będą z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. W negocjacjach powinny uczestniczyć osoby uprawnione do reprezentacji lub pełnomocnicy, którzy w imieniu Wykonawcy będą mogli podejmować wiążące decyzje dotyczące przedmiotu postępowania.

11) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców o uzupełnienie oferty o KRS, oraz inne oświadczenia i dokumenty, a także do wyjaśnienia treści złożonej oferty, oświadczeń lub dokumentów.

13) Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, gdyż dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów, Komisja Przetargowa/prowadzący postępowanie rekomenduje wybór oferty z niższą ceną.

14) Organizator postępowania zastrzega sobie możliwość, że przed upływem terminu związania ofertą, może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą z własnej inicjatywy.

15) Wykonawca ma prawo, nie później niż w terminie składania ofert zastrzeżenia dokumentów stanowiących tajemnicę spółki Wykonawcy, wraz z oświadczeniem na piśmie, które informacje stanowią tajemnicę spółki, a co za tym idzie nie mogą być ogólnie udostępnione.

16) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza oferta uchyla się od zawarcia umowy zakupowej lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zakupowej, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania zakupowego.
18) W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO") informujemy, że komunikat dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny jest na stronie internetowej https://pgegiek.pl/Przetargi-zakupowe. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią tego komunikatu.

19) Zamawiający dopuszcza jedynie składanie i wybór oferty na cały zakres przedmiotu Zamówienia.

20) Zamawiający nie dopuszcza złożenia przez wykonawcę oferty równoważnej.

21) Zamawiający stosuje MPP do zapłaty za zobowiązania.
22) Informacje o wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
23) Kryteria oceny ofert:
23.1.Cena ryczałtowa netto w zł (bez VAT) za realizację całości zadania, zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zadania, sporządzona na podstawie załącznika nr 1 do Ogłoszenia- Specyfikacja Techniczna.- waga 100% .
Prosimy o przedstawienie szczegółowej kalkulacji ceny ryczałtowej netto.

25) Warunkiem koniecznym czynnego uczestnictwa w postępowaniu zakupowym oraz w aukcji elektronicznej jest posiadanie uwierzytelnionego na platformie OnePlace konta Użytkownika.

Rodzaj zamówienia:

Usługi
Kategorie zakupowe:
Numer Kodu Nazwa kodu
RBI.20123 Rb-ui techniczne
Typ Postępowania:

Niepubliczny
Czy planowane jest zawarcie umowy ramowej?:
Nie

Kontakt:
Sylwia Muszalska
Telefon +48 75 77 342 22
Adres e-mail Sylwia.Muszalska@gkpge.pl

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.