Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
727z dziś
4396z ostatnich 7 dni
15549z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa materiału do bieżącego utrzymania dróg

Przedmiot:

Dostawa materiału do bieżącego utrzymania dróg

Data zamieszczenia: 2019-06-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Ruszów
ul. Leśna 2
59-950 Ruszów
powiat: zgorzelecki
tel: (75) 771 43 38, fax: (75) 771 44 68, 757714338
ruszow@wroclaw.lasy.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Ruszów
Wadium: 2 400,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
oferty na wykonanie zadania pn.:
,,Dostawa materiału do bieżącego utrzymania dróg na terenie administrowanym przez
Nadleśnictwo Ruszów"
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, według wymagań Zamawiającego, w okresie
trwania umowy, dostawa materiału do utrzymania dróg tj.:
1) Dostawa do 1 400 ton kamienia bazaltowego niesortowanego 0-31,5 mm o
uziarnieniu ciągłym;
2) Dostawa do 300 ton żwiru - pospółki zagęszczającej się.
Dostarczany materiał musi posiadać certyfikat jakości potwierdzający jego przydatność do
budowy dróg. Zakres przedmiotu umowy obejmuje: załadunek, dowóz oraz rozładunek w
miejscach wskazanych przez Zamawiającego, zlokalizowanych na terenie
administrowanym przez Zamawiającego (teren Nadleśnictwa Ruszów). Średnia odległość
dowozu do 15 km w linii prostej od siedziby Zamawiającego. Miejsca realizacji
przedmiotu umowy w zakresie dowozu i rozładunku, zlokalizowane są na terenach
leśnych, do których prowadzą drogi leśne. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji
przedmiotu umowy przy użyciu minimum dwóch pojazdów z napędem na wszystkie osie,
o ładowności nie przekraczającej 25 ton. Realizacja przedmiotu zamówienia musi
odbywać się w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00. Zamawiający zapewni
realizację minimum 80% z całości zamówienia.

Dokument nr: K.270.2.112.2019

Otwarcie ofert: 8. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert jest publiczne i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (sala narad) w
dniu 19.06.2019 roku o godzinie 10:30.

Składanie ofert:
7. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 19.06.2019 roku,
do godziny 10:00 w dziale administracji (pokój Nr 19) w siedzibie Zamawiającego w
Ruszowie przy ul. Leśnej 2 osobiście, pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską.
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone na adres Wykonawcy bez ich
otwierania.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia :
od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 r.

Wymagania:
4. Kryteria oceny i wyboru ofert:
1) Cena - 90%
2) Terminpłatności -10%
Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
1) W ramach kryterium ,,Cena" ocena ofert zostanie dokonana przy
zastosowaniu wzoru:
Cn
C=---------xl00 pktx90%
Co
gdzie:
C - liczba punktów w ramach kryterium ,,Cena",
Cn - najniższa cena brutto spośród ofert ocenianych
Co - cena brutto oferty ocenianej
2] W ramach kryterium ,,Termin płatności" oferta może otrzymać
maksymalnie 10 pkt. Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta
zawierająca maksymalny termin płatności 30 dni, pozostali odpowiednio
mniej zgodnie z poniższym opisem:
Termin płatności - 14 dni - 0 pkt
Termin płatności -21 dni -5 pkt
Termin płatności - 30 dni -10 pkt
Uwaga!
Minimalny termin płatności ustalony przez zamawiającego wynosi 14 dni.
Maksymalny termin płatności ustalony przez zamawiającego wynosi 30
dni.
Przykład: Termin płatności wystawionych faktur tytułem zawartej
umowy 20 dni otrzyma 0 pkt, 29 dni otrzyma 5 pkt
5. Warunki jakie powinni spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego (np. posiadanie koncesji, uprawnień, zezwolenia, udzielenie gwarancji,
wadium, zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy):
1) Wadium w kwocie 2 400,00 zł należy wnieść przed upływem terminu składania
ofert, wadium powinno zostać wniesione w formie pieniądza poprzez przelew na
rachunek bankowy nr 51 1020 2137 0000 9202 0101 5841 Zamawiającego z
dopiskiem: ,,Wadium - K.270.2.112.2019 - dostawa materiału"
6. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej zgodnie
z Załącznikiem nr 1 do Zaproszenia do składania ofert.
Oferta powinna zostać umieszczona w nieprzeźroczystej kopercie zawierająca
nazwę i adres Wykonawcy i Zamawiającego oraz adnotację:
Oferta na wykonanie zadania pn.:
,,Dostawa materiału do bieżącego utrzymania dróg na terenie administrowanym
przez Nadleśnictwo Ruszów"
9. Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany będzie do wniesienia,
w terminie podpisania umowy, zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu
umowy w wysokości 5% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie.
10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
11. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
12. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zaproszenia do składania
ofert, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
13. Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu
zamówienia, a w szczególności:
1) jest niższa o co najmniej 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich
złożonych ofert, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które
nie wymagają wyjaśnienia,
2) jest niższa o co najmniej 30% od kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności
oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia,
W takim przypadku Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie
dowodów dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie wyjątkowo
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych Wykonawcy.
3) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na
Wykonawcy.
14. Zamawiający nie będzie rozpatrywał oferty, jeżeli:
1) Wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę;
2) Wykonawca nie udzielił wyjaśnień, o których mowa w pkt. 4, lub w złożonych
wyjaśnieniach nie wykazał, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku
do przedmiotu zamówienia;
3) została złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w
postępowaniu;
4) została złożona przez Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie
wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w
sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub
zasądzenia odszkodowania;
5) Wykonawca, w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa, przedstawił w ofercie
informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć wpływ na
decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
6) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania zawiadomienia wyraził sprzeciw
wobec poprawienia innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z treścią
Zaproszenia do składania ofert, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty.
15. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę,
którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba
że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć,
4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania postępowania.

Uwagi:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Ruszów w Ruszowie
ul. Leśna 2 reprezentowana przez Nadleśniczego,
2) inspektor ochrony danych (kontakt: Nadleśnictwo Ruszów w Ruszowie ul.Leśna 2,
telefon 075 771 43 38, e-mail ruszowa@wroclaw.lasy.gov.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań
Nadleśnictwa Ruszów na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.
- ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz.U. z 2017 r., póz. 788 ze zm.)
- art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U.
2017 poz. 1579)
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub wynikających z zawartej
umowy (Urząd Skarbowy, bank Zamawiającego, bank Wykonawcy, w przypadku
zadłużenia Wykonawcy - komornik),
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej,
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres 5
lat od daty zakończenia umowy.
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest
Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie niezawarcie umowy.
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w
formie profilowania.

Kontakt:
16. Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracownika merytorycznego
w osobie: Jerzy Dauber telefon - 757714338

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.