Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
661z dziś
4180z ostatnich 7 dni
14159z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie przeglądu okresowego gwarancyjnego urządzeń central wentylacyjno-klimatyzacyjnych

Przedmiot:

Wykonanie przeglądu okresowego gwarancyjnego urządzeń central wentylacyjno-klimatyzacyjnych

Data zamieszczenia: 2019-06-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gdański Ośrodek Sportu w Gdańsku
ul. Traugutta 29
80-221 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel. 505452176
2klimatyzatory2019@sportgdansk.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-18 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie przeglądu okresowego gwarancyjnego urządzeń central wentylacyjno-klimatyzacyjnych w wykonaniu standardowym i basenowym na pływalni krytej w Gdańskim Ośrodku Sportu
ZAPROSZENIE
do złożenia propozycji ofertowej
1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie przeglądu okresowego gwarancyjnego urządzeń central wentylacyjno - klimatyzacyjnych w wykonaniu standardowym i basenowym na pływalni krytej w Gdańskim Ośrodku Sportu.
I. Charakterystyka ogólna przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów gwarancyjnych central wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz klimatyzatorów na obiekcie sportowym GOS:
1. Pływalnia kryta Gdańsk Orunia, ul. Smoleńska 6/8,
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu Ofertowym, Opisie przedmiotu zamówienia oraz Projekcie umowy (załączniki nr 1, 2, 3 do Zaproszenia).

CPV: 39717000-1, 42500000-1

Dokument nr: ZP2/52/2019

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.06.2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się w Sali konferencyjnej - I piętro.

Składanie ofert:
Opis sposobu przygotowania propozycji ofertowej:
Ofertę można złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie w siedzibie Zamawiającego, ponadto musi posiadać następujące oznaczenie:

Nazwa Wykonawcy GDAŃSKI OŚRODEK SPORTU
Adres ul. Traugutta 29
80 - 221 Gdańsk
Oferta na przetarg pn.:
Wykonanie przeglądu okresowego gwarancyjnego urządzeń central wentylacyjno - klimatyzacyjnych w wykonaniu standardowym i basenowym
na pływalni krytej w Gdańskim Ośrodku Sportu.
Sygnatura sprawy: ZP2/52/2019
Nie otwierać przed dniem 18.06.2019 r. godz. 11.00

- Ofertę można złożyć wybranym poniżej sposobem:
o osobiście,
o mailem na adres: 2klimatyzatory2019@sportgdansk.pl
W przypadku składania oferty drogą elektroniczną (e-mail) koniecznym jest - pod rygorem odrzucenia oferty - złożenia formularza oferty w formie pliku PDF
o bądź drogą pocztową:
Gdański Ośrodek Sportu
ul. Traugutta 29
80 - 221 Gdańsk
Termin składania ofert upływa dnia 18.06.2019 r. o godz. 10.30.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Przeglądy okresowe gwarancyjne należy wykona 2 razy w roku (do 30 czerwca i 20 grudnia 2019)

Wymagania:
IV. Warunek udziału w postępowaniu
Kompetencje w zakresie zawodowym Wykonawcy.
Warunek ten spełniają Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają świadectwo kwalifikacyjne Grupy 1, certyfikat/ autoryzacja producenta urządzeń VBW, EL-PIAST - kserokopię należy dołączyć do oferty.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych obejmujących niepełny przedmiot zamówienia. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w szczegółowym opisie zostaną odrzucone.
3. Propozycja Wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:
1) Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do Zaproszenia;
2) Świadectwo kwalifikacyjne Grupy 1, certyfikat/ autoryzacja producenta urządzeń Firmy VBW, EL-PIAST- (kserokopia).
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, o ile fakt umocowania do podpisania oferty nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie).
4. Opis sposobu obliczenia ceny w składanym rozpoznaniu cenowym:
- W zaoferowaną cenę należy wliczyć wszystkie koszty, które Wykonawca musi ponieść do realizacji zamówienia, uwzględniając wszystkie zapisy, ilości i wymagania, które są określone przez Zamawiającego w niniejszym Zaproszeniu oraz załącznikach do niego.
- Wartość całkowitą brutto za całość zamówienia należy wyliczyć w tabeli w Formularzu ofertowym.
- W cenie przedmiotu zamówienia muszą być uwzględnione wszystkie elementy zamówienia.
- Cena ustalona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.
- Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty wykazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania, tj.:
a) ułamek kończący się cyfrą od 0 do 4 należy zaokrąglić w dół;
b) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 należy zaokrąglić w górę;
- Oferta musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, do dwóch miejsc po przecinku.
- Cena brutto ma zawierać podatek VAT.
- Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
5. UWAGA:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) zmiany treści Zaproszenia lub warunków Zaproszenia,
2) odwołania Zaproszenia lub warunków Zaproszenia,
3) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
4) żądania złożenia uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
5) do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
6. Sposób oceny ofert:
a) Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej: cena 100%
b) Sposób porównania ofert: oferty zostaną przeliczone zgodnie ze wzorem: cena oferty najniższej/cena oferty badanej x 100 x 100% Oferta najkorzystniejsza to ta, która uzyska największą ilość punktów w kryterium cena.
c) Zaproponowane ceny i inne warunki będą porównywane z innymi ofertami.
d) Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.
e) Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.
Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.
10. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert nie będzie podlegała procesowi oceny.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.
11. Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce ,,Zamówienia do 30 tys. euro - postępowania rozstrzygnięte".

Kontakt:
12. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami
Sprawy proceduralne - Sekcja Zamówień Publicznych
Agnieszka Halama - Kurnik
Numer telefonu:
505452176
Adres poczty elektronicznej:
przetargi@sportgdansk.pl

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.