Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3668z ostatnich 7 dni
16260z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja boiska szkolnego

Przedmiot:

Modernizacja boiska szkolnego

Data zamieszczenia: 2019-06-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Chełm
ul. Lubelska 65
22-100 Chełm
powiat: Chełm
tel. 82 5652070, faks 825 652 254
monika.hurko@umchelm.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Chełm
Wadium: 9 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Chełmie
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji boiska szkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Chełmie. Zamawiający informuje, że ubiega się o dofinansowanie niniejszego zadania ze środków programu ,,Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" - edycja 2019. 2. Zakres robót obejmuje w szczególności: 1) roboty przygotowawcze; 2) roboty rozbiórkowe; 3) roboty ziemne; 4) prace fundamentowe i podbudowy; 5) prace nawierzchniowe; 6) odwodnienie boiska; 7) wyposażenie boiska; 8) instalacje techniczne i elektryczne; 9) dostawa i montaż tablicy informacyjnej zgodnie z wytycznymi programu Sportowa Polska. 3. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określają: 1) dokumentacja projektowa w tym: projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia stanowiąca załącznik 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. W ramach realizacji zamówienia do obowiązków Zamawiającego należy protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na czas realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 5 dni od daty złożenia Zamawiającemu kompletu oświadczeń kierownika budowy oraz kierowników robót o przyjęciu obowiązków - zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 5. W ramach realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy: 1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacją projektową, kosztorysem ofertowym sporządzonym na podstawie przedmiaru robót, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" - edycja 2019; 2) ustanowienie oraz zapewnienie stałej obecności na budowie kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych; 3) zabezpieczenie placu budowy wraz z bezpośrednim sąsiedztwem prowadzonych prac zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 4) dokonanie zgłoszeń o zamiarze rozpoczęcia robót do właścicieli istniejących urządzeń oraz dopełnienie wszelkich formalności związanych z prowadzeniem robót (zgodnie z warunkami wydanymi przez właścicieli urządzeń podziemnych i naziemnych) wraz z nadzorem właścicielskim; 5) ubezpieczenie robót, przy czym ubezpieczeniu winna podlegać w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe z winy Wykonawcy oraz w następstwie nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników Wykonawcy i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych; 6) uporządkowanie placu budowy i przywrócenie terenu do stanu poprzedniego; 7) wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórek kosztem i staraniem Wykonawcy; 8) dostarczenie Zamawiającemu wszystkich dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowego wykonania robót; 9) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej - w 3 egz. w tym 1 egz. w wersji elektronicznej; 10) systematyczne prowadzenie badań, pomiarów, prób i sprawdzeń kontrolnych niezbędnych do zachowania wysokiej jakości robót budowlanych w sposób zgodny z obowiązującymi wytycznymi, normami i przepisami w tym zakresie. Wyniki przeprowadzonych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń kontrolnych będą udostępniane na każde żądanie przedstawicieli Zamawiającego do wglądu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia niezależnych, systematycznych badań, pomiarów, prób oraz sprawdzeń w celu kontroli prawidłowego wykonania zamówienia; 11) wykonanie zamówienia z materiałów i przy pomocy urządzeń spełniających wymogi projektu co do jakości wynikającej m.in. z przepisów o systemie oceny zgodności i o wyrobach budowlanych, potwierdzonych przez aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania ich w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Akceptacja materiałów do wbudowania będzie następować na 7 dni przed ich wbudowaniem. Zastosowane materiały i urządzenia będą oznakowane znakiem CE lub B . Wykonawca będzie gromadził aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub etykiety ze znakiem CE lub B z partii materiałów dostarczonych na budowę, w celu ich dołączenia do dokumentacji powykonawczej. Prawidłowe, tj. zgodne z obowiązującymi przepisami etykiety, będą uważane za spełniające wymogi deklaracji zgodności na wyrób budowlany. Roboty budowlane muszą zostać wykonane z materiałów posiadających certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie lub normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub aprobatami technicznymi (zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane); 12) wykonanie, pokrycie kosztów wszystkich badań, pomiarów, ekspertyz niezbędnych do realizacji zadania i dla dokumentowania wymaganej jakości wykonanych robót, a także wbudowanych materiałów; 13) bieżące utrzymanie w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów w związku z wykonywaniem robót; 14) organizacja i zgłaszanie gotowości odbioru robót zanikających, częściowych oraz odbioru końcowego oraz przedkładanie Zamawiającemu wszystkich dokumentów wymaganych do odbioru (w tym atesty, aprobaty, techniczne, protokoły badań, protokoły pomiarów, inwentaryzacje powykonawcze obiektów i części obiektów); 15) wykonanie własnym kosztem i staraniem oraz ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tablicy pamiątkowej, zgodnie z ,,Wytycznymi dotyczącymi obowiązków informacyjnych przy zadaniach inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF)", dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki (www.msit.gov.pl), w zakładce ,,Infrastruktura"; 16) poniesienie wszelkich innych kosztów niezbędnych do realizacji, zabezpieczenia i odbioru przedmiotu zamówienia. 6. W celu zmniejszenia uciążliwości w ruchu dla mieszkańców i użytkowników dróg Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do należytej organizacji wykonywanych robót oraz do minimalizacji utrudnień w ruchu z tytułu prowadzonych robót. 7. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań/materiałów/wyrobów/urządzeń o parametrach co najmniej równoważnych do zawartych w opracowaniach projektowych i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Udokumentowanie równoważności parametrów rozwiązań/materiałów/wyrobów/urządzeń zamiennych należy do Wykonawcy. Zamawiający załącza opis równoważności znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, który stanowi załącznik nr 12 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 8. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie czynności robotnika budowlanego przy realizacji robót budowlanych wskazanych w pkt. A.III.2 SIWZ. (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy). Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art.29 ust. 3a ustawy oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności trakcie realizacji zamówienia zawarte są § 2 Istotnych postanowień umowy (załącznik nr 6 do SIWZ). 9. Materiały będące w dyspozycji Wykonawcy, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w: ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn.zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z późn.zm.), przepisach wykonawczych do tych ustaw, dokumentacji projektowej oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do zastosowanych materiałów dane lub dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymagań

CPV: 45112720-8,45100000-8,45110000-1,45212221-1,45236110-4,45262300-4,45233253-7,45232400-6,45342000-6

Dokument nr: 558663-N-2019, DIR-ID.042.3.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.umchelm.bip.lubelskie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Oferty należy składać, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Urzędu Miasta Chełm, parter, ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm, lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188).

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-28, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 90
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej lub ekonomicznej
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 3 osobami, w tym: a) co najmniej jedną osobę posiadającą niezbędne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami konstrukcyjno - budowlanymi, stanowiącymi przedmiot zamówienia, b) co najmniej jedną osobę posiadającą niezbędne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania sanitarnymi robotami budowlanymi, stanowiącymi przedmiot zamówienia, c) co najmniej jedną osobę posiadającą niezbędne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania elektrycznymi i elektroenergetycznymi robotami budowlanymi, stanowiącymi przedmiot zamówienia
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. 4. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn.zm.). Wzór druku oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca jest zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty: Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór druku wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt A.VI.5-7 SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt A.VI.9 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. A.VI.10 SIWZ stosuje się odpowiednio. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.4. W celu oceny, czy Wykonawca, polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający zażąda dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na którego zdolnościach Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 5. Oferta musi zawierać: 1) formularz oferty o treści zgodnej z wzorem formularza ofertowego, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, 2) oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu, zgodne z wzorami stanowiącymi załączniki nr 2 i 3 do SIWZ. Oświadczenia składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 3) zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, 4) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy, 5) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (jeżeli nie wynikają one z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty), a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, 6) kalkulację ceny oferty lub kosztorys ofertowy sporządzony według zasad i wymogów określonych w pkt.A.XII SIWZ. 6. Jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego złożą umowę regulującą współpracę tych Wykonawców (art. 23 ust.4 ustawy). 7. Jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego złożą umowę regulującą współpracę tych Wykonawców (art. 23 ust.4 ustawy).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 30,00
Skrócenie terminu wykonania zamówienia 10,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.