Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2932z ostatnich 7 dni
15019z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawę betonowych elementów grobowców wraz z usługą transportową

Przedmiot:

Dostawę betonowych elementów grobowców wraz z usługą transportową

Data zamieszczenia: 2019-06-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.z siedzibą w Mielcu
ul. Wolności 44
39-300 Mielec
powiat: mielecki
fax.: 17 58 20 576, tel. 17 58 20 500,
mpgk@mpgk.mielec.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Mielec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę betonowych elementów
grobowców wraz z usługą transportową:
> Element L 960 - 2 044 szt.,
> Element L 1100- 520 szt.,
> Element L 70 - 200 szt.,
> Płyta dek/ująca D 350 - 26 szt. ,
> Płyta dek/ująca D 380 - 350 szt. ,
> Płyta dek/ująca D 430 - 720 szt.
Specyfikacja techniczna załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty.

Dokument nr: 60/ZP-D/2019

Otwarcie ofert: 4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.06.2019 r. o godzinie 845 w siedzibie Spółki, pokój nr 202
(sala konferencyjna). Otwarcie ofert jest jawne.

Składanie ofert:
2. Ofertę cenową należy sporządzić w języku polskim, na komputerze lub pisemnie
nieścieralnym atramentem, złożyć w zamkniętej kopercie opisanej:
Oferta na: ,,Dostawę betonowych elementów grobowców wraz z usługą
transportową"- numer postępowania 60/ZP-D/2019
do dnia 28.06.2019 r. do godz. ' 8.30
Miejsce złożenia Sekretariat Spółki - pokój 206

Miejsce i termin realizacji:
11) Termin jednostkowej dostawy - 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.

Wymagania:
Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, który spełniając warunki zawarte
w zaproszeniu do złożenia oferty zaoferuje najniższą cenę.
1. Warunki określone przez Zamawiającego:
1) Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Dostawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
4) Zamawiający poprawi w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zaproszenia, nie
powodujące istotnych zmian w treści oferty (niezwłocznie zawiadamiając
o tym Dostawcę, którego oferta została poprawiona).
5) Zamawiający nie będzie rozpatrywał oferty, jeżeli:
- Dostawca złożył więcej niż jedną ofertę,
została złożona przez Dostawcę, który nie spełnia warunków udziału
w postępowaniu.
6) Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
- nie złożono żadnej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że
Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.
7) Formularz oferty powinien być sporządzony w języku polskim.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu.
9) Koszty dostawy i rozładunku po stronie Dostawcy.
1 O) Wymagany okres gwarancji - 36 miesięcy licząc od dnia następnego po
sporządzenia protokołu odbioru.
12) Ilości elementów zostały podane dla określenia ofertowej ceny przetargowej.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości dostarczanych
elementów do dostawy bez uprawnienia po stronie Dostawcy do zmiany ceny
jednostkowej lub odszkodowania.
13) Rozliczenie wynagrodzenia w PLN nastąpi w terminie 21 dni od dnia doręczenia
faktury na konto Dostawcy.
14) Umowa zostanie zawarta na okres 1 roku lub do osiągniętej kwoty brutto zawartej
w formularzu oferty.
15) W przypadku niewykonania zamówionej dostawy przez Dostawcę w terminie, będzie
on zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 1 %
wartości brutto jednostkowej dostawy, za każdy dzień zwłoki.
16) W przypadku trzykrotnego nienależytego wykonania umowy (w szczególności
opóźnienia w terminie dostawy), Zamawiający może odstąpić od umowy,
a Wykonawca obowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary o której
mowa w pkt. 1.16.
17) Dostawca zapłaci karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od
Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia jednostkowego brutto.
18) Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną za odstąpienie od umowy
z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia
jednostkowego brutto.
19) Ewentualne spory wynikłe z wykonywania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Dostawcy
zgodnie z formą reprezentacji Dostawcy określona w rejestrze lub innym dokumencie
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy. W przypadku złożenia podpisu
przez pełnomocnika, Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentu
pełnomocnictwa ( oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
potwierdzającego umocowanie osoby w nim wymienionej do dokonania czynności
w postępowaniu oraz/lub do podpisania umowy.
5. Koperta powinna zawierać dane adresowe Wykonawcy, aby można ją było odesłać bez
otwierania w przypadku jej złożenia po terminie określonym w pkt. 2.
6. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie
niezwłocznie zwrócona Dostawcy.
7. Zamawiający powiadomi pisemnie (na adres e-mailowy podany w ofercie) o wyborze
oferty wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, wskazując
nazwę firmy, siedzibę, której ofertę wybrano.

Kontakt:
8. Do kontaktowania się z Dostawcami Zamawiający wyznacza n/w osoby:
1) w zakresie przedmiotu zamówienia - Kierownik Cmentarza Komunalnego Pan
Łukasz Misiak tel. 17 58-42-601, e-mail: lmisiak@mpgk.mielec.pl,
2) w zakresie procedury udzielania zamówienia - Pani Dorota Kmieć,
tel. 17 58-20-565, e-mail: zp@mpgk.mielec.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.