Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3668z ostatnich 7 dni
16260z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przeprowadzenie przeglądu technicznego i konserwacji urządzeń UPS

Przedmiot:

Przeprowadzenie przeglądu technicznego i konserwacji urządzeń UPS

Data zamieszczenia: 2019-06-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
powiat: Białystok
tel. 85 7439 406, faks: 85 7439 379
pwisniewski@bialystok.uw.gov.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przeglądu technicznego i konserwacji urządzeń
UPS zlokalizowanych na przejściach granicznych województwa podlaskiego zgodnie z wymogami
instrukcji obsługi technicznej i eksploatacji, aktualnym poziomem wiedzy technicznej oraz z
zaleceniami producenta UPS-ów.
Przedmiot zamówienia podzielony jest na siedem zadań:
Zadanie 1: przegląd techniczny, konserwacja urządzeń zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4
drogowego przejścia granicznego Bobrowniki - Bierestowica;
Zadanie 2: przegląd techniczny, konserwacja urządzeń zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4
drogowego przejścia granicznego Kuźnica Białostocka - Bruzgi;
Zadanie 3: przegląd techniczny, konserwacja urządzeń zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4
kolejowego przejścia granicznego Kuźnica Białostocka -Grodno;
Zadanie 4: przegląd techniczny, konserwacja urządzeń zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4
drogowego przejścia granicznego Połowce - Pieszczatka;
Zadanie 5: przegląd techniczny, konserwacja urządzeń zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4
rzecznego przejścia granicznego Rudawka - Lesnaja;
Zadanie 6: przegląd techniczny, konserwacja urządzeń zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4
drogowego przejścia granicznego Białowieża - Piererow;
Zadanie 7: przegląd techniczny, konserwacja urządzeń zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4
kolejowego przejścia granicznego Siemianówka - Świsłocz.
na potrzeby
na potrzeby
na potrzeby
na potrzeby
na potrzeby
na potrzeby
na potrzeby
Wykaz urządzeń podlegających przeglądowi zawiera załącznik nr 3 do Zaproszenia, załącznik nr 4
do Zaproszenia wskazuje kryteria przeglądu.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno,
kilka lub wszystkie zadania. Nie dopuszcza się dzielenia zadań.

Dokument nr: WI-II.2512.19.2019.PW

Składanie ofert:
V. Sposób przygotowania oferty
1. Wypełniony i podpisany odręcznie przez osobę upoważnioną formularz oferty wraz
z pozostałymi wymaganymi załącznikami powinien zostać złożony w pok. nr 324 (sekretariat
Wydziału Infrastruktury), lub drogą pocztową na adres: Podlaski Urząd Wojewódzki, ul.
Mickiewicza 3, 15-213 Białystok.
2. Ofertę należy złożyć do dnia 19 czerwca 2019 r. do godziny 14 00 .

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji: do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Wymagania:
II. Warunki jakie muszą spełniać Wykonawcy
1. Posiadać doświadczenie, tj. Zamawiający nie określa szczegółowo sposobu oceny spełniania
tego warunku.
2. Posiadać potencjał ekonomiczny lub finansowy, tj. Zamawiający nie określa szczegółowo
sposobu oceny spełniania tego warunku.
3. Posiadać potencjał techniczny lub osobowy, tj. Zamawiający nie określa szczegółowo sposobu
oceny spełniania tego warunku.
4. Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj.: wpis do
ewidencji na wykonywanie działalności gospodarczej.III. Dokumenty jakie powinni dostarczyć Wykonawcy
1. Wypełniona i podpisana oferta.
IV. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
cena ofertowa brutto - 100%. Za cenę ofertową do porównania i oceny złożonych ofert, uważana
będzie kwota ryczałtu brutto za przeprowadzenie przeglądu i konserwacji określonej w §1 ust.1 pkt
1 wzoru umowy. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawi najniższą
cenę i uzyska 100 pkt.

3. Oferta powinna być zatytułowana ,,Oferta na przeprowadzenie przeglądu technicznego i
konserwacji urządzeń UPS zlokalizowanych na przejściach granicznych województwa
podlaskiego - nr sprawy WI-II.2512.19.2019.PW".
VI. Informacje dodatkowe
1. Korespondencję Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie / faksem / pocztą
elektroniczną.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące treści zaproszenia.
Zamawiający może udzielić wyjaśnień, o ile uzna to za niezbędne i w takiej sytuacji zamieści
je w Biuletynie Informacji Publicznej.
3. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże jednocześnie wszystkim
Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz zamieści w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wskaże
termin i miejsce podpisania umowy.
4. Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem umowy dołączonym do zaproszenia.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie.
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu.

Kontakt:
5. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
Pan Paweł Wiśniewski
Wydział Infrastruktury
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
tel. 85 7439 406, faks: 85 7439 379
e-mail: pwisniewski@bialystok.uw.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.