Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
606z dziś
4622z ostatnich 7 dni
15280z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawy rur ze stali nierdzewnej oraz elementów konstrukcyjnych

Przedmiot:

Dostawy rur ze stali nierdzewnej oraz elementów konstrukcyjnych

Data zamieszczenia: 2019-06-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A
Al. Jana Pawła II 188
30-969 Kraków
powiat: Kraków
Fax: 12 64 65 436, telefon: 12 64 65 509, fax: 12 64 65 436
Michal.Ramza@mpec.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: 4 000,00 PLN.
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
4. Przedmiotem zamówienia są dostawy rur ze stali nierdzewnej oraz elementów konstrukcyjnych do wykonywania rurociągów ze stali nierdzewnej.

Dokument nr: IZ/R/51/2019

Otwarcie ofert: 12. Termin i miejsce otwarcia ofert: 25.06.2019 r. godz.: 11:00
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie al. Jana Pawła II188, 30-969 Kraków, sala nr 13

Specyfikacja:
3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej zamawiającego: -www.mpec.krakow.pl, zakładka ,,Przetargi".

Składanie ofert:
11. Termin i miejsce składania ofert: do dnia 25.06.2019 r. do godz.: 10:30
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie al. Jana Pawła II188, 30-969 Kraków, pokój 337

Miejsce i termin realizacji:
7. Termin wykonania zamówienia: Wymaga się wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 18 miesięcy od podpisania umowy.

Wymagania:
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:
1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać spełnianie warunków, o których mowa w § 6 Regulaminu, a także brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie § 10 ust. 1 i 3 Regulaminu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3) zdolności zawodowej lub technicznej.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada niezbędną do realizacji zamówienia wiedzę i doświadczenie, tzn. w okresie ostatnich trzech @ lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał co najmniej dwie (2) dostawy rur ze stali nierdzewnej oraz elementów konstrukcyjnych do wykonywania rurociągów ze stali nierdzewnej o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 225 000,00 PLN.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wykonawcy są zobowiązani do łącznego spełnienia takich samych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak wykonawca występujący samodzielnie.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 6, według zasady ,,spełnia-nie spełnia". Zamawiający wykluczy wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do treści § 10 Regulaminu.
6. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają złożyć wykonawcy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.2, wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2) wykaz dostaw (sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy zostały wykonane należycie.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie § 10 ust. 1 i 3 Regulaminu, wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
1) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1.1) składają oni łącznie (na jednym druku), w przypadku łącznego spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.2, albo odrębnie, jeżeli wykonawca składający odrębne oświadczenie spełnia samodzielne wszystkie warunki udziału w postępowaniu;
2) dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.2) IDW składa ten lub ci z wykonawców, który lub którzy wykazywać będą spełnianie warunków udziału w postępowaniu, których dokumenty dotyczą.
3) oświadczenie oraz dokumenty, o których mowa w pkt 6.2 składa każdy z tych wykonawców.
8. Kryteria oceny ofert:
Jedynym kryterium oceny ofert przyjętym przez zamawiającego jest cena.
Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę z najniższą ceną spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
9. Przed upływem terminu składania ofert wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 4 000,00 PLN.
10. Termin związania ofertą: wykonawca jest związany ofertą przez 45 dni, a bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Kontakt:
13. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami są:
- w zakresie merytorycznym: p. Wojciech Zygmunt - telefon: 12 64 65 265
- w zakresie proceduralnym: p. Michał Ramza - telefon: 12 64 65 509, fax: 12 64 65 436

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.